• <td id="wggwu"><blockquote id="wggwu"></blockquote></td>
 • <acronym id="wggwu"></acronym>
 • <optgroup id="wggwu"></optgroup>
 • 中国古文之家 访问手机版

  《西京赋》拼音版,可打印(张衡)-文言文

  《西京赋》由张衡创作
  拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

  • 西
   jīng

  • zhāng
   héng
  • 
    
    
    
   qián
   kāi
   táng
   zhōng
    

   wàng
   guǎng
   广
   xiàng
    

   lín
   tài

    
   cāng
   chí
   mǎng
   hàng
    
   jiān
   tái


   zhōng
   yāng
    
   hóng
   chǎng
    
   qīng
   yuān
   yáng
   yáng
    
   shén
   shān
   é
   é
    
   liè
   yíng
   zhōu

   fāng
   zhàng
    
   jiā
   péng
   lái
   ér
   pián
   luó
    
   shàng
   lín
   cén

   lěi
   zuì
    
   xià
   chán
   yán

   yán

    
   cháng
   fēng


   bié
   dǎo
    

   hóng
   tāo
   ér
   yáng

    
   jìn
   shí
   jūn

   chóng

    
   zhuó
   líng
   zhī

   zhū

    
   hǎi
   ruò
   yóu

   xuán
   zhǔ
    
   jīng

   shī
   liú
   ér
   cuō
   tuó
    

   shì
   cǎi
   shào
   jūn
   zhī
   duān
   xìn
    
   shù
   luán

   zhī
   zhēn

    

   xiū
   jīng
   zhī
   xiān
   zhǎng
    
   chéng
   yún
   biǎo
   zhī
   qīng

    
   xiè
   qióng
   ruǐ

   zhāo
   sūn
    

   xìng
   mìng
   zhī


    
   měi
   wǎng

   zhī
   sōng
   qiáo
    
   yāo
   xiàn
   mén

   tiān

    
   xiǎng
   shēng
   lóng

   dǐng

    

   shí

   zhī


    
   ruò

   shì
   ér
   cháng
   cún
    


   yíng

   líng

    

   guān

   chéng
   guō
   zhī
   zhì
    

   páng
   kāi
   sān
   mén
    
   sān


   tíng
    
   fāng
   guǐ
   shí
   èr
    
   jiē

   xiāng
   jīng
    
   chán

   duān
   zhí
    
   méng


   píng
    
   běi
   què
   jiǎ

    
   dāng
   dào
   zhí

    
   chéng
   qiǎo
   zhì
   gōng
    


   tuó
   duò
       jǐn
    
   shì
   bèi
   zhū

    


   jìn
   bīng
    
   shè
   zài
   lán

    
   fěi
   shí
   fěi
   dǒng
    
   chóu
   néng
   zhái


   ěr
   nǎi
   kuò
   kāi
   jiǔ
   shì
    
   tōng
   huán
   dài
   huì
    

   tíng

   chóng
    

   chá
   bǎi
   suì
    
   zhōu
   zhì


    
   jīn

   wéi
   wèi
    
   guī
   huò
   fāng
   zhì
    
   niǎo

   lín
   cuì
    

   zhě
   jiān
   yíng
    
   qiú
   zhě

   kuì
    
   ěr
   nǎi
   shāng

   bǎi

    

   fàn


    

   liáng


    
   chī
   xuàn
   biān

    


   hūn

   zuò
   láo
    
   xié
   yíng
   yōu
   ér

   shì
    


   rén
   zhī
   nán

    

   měi
   shē


   shǐ
    
   ruò

   wēng

   zhuó
   zhì
    
   zhāng

   zhī
   jiā
    

   zhōng
   dǐng
   shí
    
   lián

   xiāng
   guò
    
   dōng
   jīng
   gōng
   hóu
    
   zhuàng

   néng
   jiā

  • 
    
    
    


   yóu
   xiá
    
   zhāng
   zhào
   zhī
   lún
    

   zhì


    


   tián
   wén
    
   qīng

   zhòng

    
   jié
   dǎng
   lián
   qún
    
   shí
   fán
   yǒu

    

   cóng

   yún
    
   mào
   líng
   zhī
   yuán
    
   yáng
   líng
   zhī
   zhū
    
   qiáo
   hàn
   xiāo
   huò
       chū
    


   chài
   jiè
    
   shī
   jiāng


    
   chéng
   xiàng


   shú

   zuì
    
   yáng
   shí

   ér
   gōng
   sūn
   zhū
    
   ruò


   xiàn
   yóu

   biàn
   lùn
   zhī
   shì
    
   jiē
   tán
   xiàng

    
   tán
   shè
   zāng

    
   pōu

   háo

    


   fēn

    
   suǒ
   hào
   shēng
   máo

    
   suǒ

   chéng
   chuāng
   wěi
    
   jiāo
   diàn
   zhī
   nèi
    
   xiāng

   yīn
   zhèn
    


   huò
   zhí
    

   qiān

   yǐn
    
   shāng

   lián

    
   yǐn
   yǐn
   zhǎn
   zhǎn
    
   guān
   dài
   jiāo
   cuò
    
   fāng
   yuán
   jiē
   zhěn
    
   fēng

   qiān

    
   tǒng

   jīng
   yǐn
    
   jùn
   guó
   gōng
   guǎn
    
   bǎi

   shí

    
   yòu

   zhōu

    
   bìng
   juǎn
   fēng

    
   zuǒ


   huà
    
   suì
   zhì
   guó

    
   • 
     
     
     
    yǒu
    píng

    gōng

    zhě
     
    xīn
    chǐ

    tài
     

    hào


     
    xué

    jiù
    shǐ
    shì
     
    shì

    duō
    shí
    qián
    dài
    zhī
    zài
     
    yán

    ān
    chù
    xiān
    shēng
    yuē
     

    rén
    zài
    yáng
    shí

    shū
     
    zài
    yīn
    shí

    cǎn
     

    qiān

    tiān
    zhě

     
    chǔ
     
    chǔ    láo
     
    zhě

     
    cǎn

    xiǎn

    huān
     
    láo

    biǎn

    huì
     
    néng
    wéi
    zhī
    zhě
    guǎ

     
    xiǎo

    yǒu
    zhī
         rán
     


    zhě
    yīn
    tiān


    zhì
    huà
     
    zhào
    rén
    chéng
    shàng
    jiào

    chéng

     
    huà

    zhī
    běn
     
    yǒu

    tuī

         zhū
     
    qín

    yōng
    ér
    qiáng
     
    zhōu


    ér
    ruò
     
    gāo    西
    ér
    tài
     
    guāng

    chǔ
    dōng
    ér
    yuē
     
    zhèng
    zhī
    xīng
    shuāi
     
    héng
    yóu

    zuò
     
    xiān
    shēng


    jiàn

    西
    jīng
    zhī
    shì

     
    qǐng
    wèi


    chén
    zhī
     
   • 
     
     
     
    shàng
    lín
    jìn
    yuàn
     
    kuà     
    dōng
    zhì
    dǐng

     
    xié
    jiè

    liǔ
     
    yǎn
    cháng
    yáng
    ér
    lián

    zhà
     
    rào
    huáng
    shān
    ér
    kuǎn
    niú
    shǒu
     
    liáo
    yuán
    mián
    lián
     

    bǎi


     
    zhí


    shēng
     
    dòng


    zhǐ
     
    zhòng
    niǎo
    piān
    fān
     
    qún
    shòu
    biāo
    dāi
     
    sàn

    jīng

     


    jīng
    zhì
         néng
    míng
     

    shǒu

    néng

     
    lín

    zhī
    ráo
         yǒu


    cōng
    guā
    gēn
    nán
     

    xiè
    pián
    fēng
     
    jiā
    huì
    guàn
    cóng
     
    wèi
    ruò
    dèng
    lín
     

    wěng
    ài
    duì
     

    shuǎng
    xiāo
    sēn
         róng
     


    chuí
    yīn
     
    cǎo

    zhēn
    suō
    yíng
    kuǎi
     
    wēi
    jué

    háng
     
    wáng
    chú
    méng
    tái
     
    róng
    kuí
    huái
    怀
    yáng
     
    běn
    chún
    péng
    róng
     

    gāo
    bèi
    gāng
     
    xiǎo
    dàng

    yǎn
     
    biān
    tǐng
    chéng
    huáng
     
    shān

    yuán
    shī
    湿
     
    yāng
    mǎng

    jiāng
     
    nǎi
    yǒu
    kūn
    míng
    líng
    zhǎo
     
    hēi
    shuǐ
    xuán
    zhǐ
     
    zhōu

    jīn

     
    shù

    liǔ

     

    zhāng
    zhēn
    guǎn
     
    jiē
    yān
    zhōng
    zhì
     
    qiān
    niú


    zuǒ
     
    zhī

    chǔ

    yòu
     

    yuè

    shì

    chū

     
    xiàng

    sāng

    méng

     

    zhōng

    yǒu
    yuán
    tuó

    biē
     
    zhān


    tóng
     
    wěi

    cháng
    鲿
    shā
     
    xiū
    é
    duǎn
    xiàng
     

    kǒu
    zhé

     
    guǐ
    lèi
    shū
    zhǒng
     
    niǎo


    shuāng
    guā
    bǎo
     
    jiā
    é
    hóng
    鸿

     
    shàng
    chūn
    hòu
    lái
     

    qiū
    jiù
    wēn
     
    nán
    xiáng
    héng
    yáng
     
    běi

    yàn
    mén
     
    fèn
    sǔn
    guī

     
    fèi
    huì
    píng
    軿
    hōng
     
    zhòng
    xíng
    shū
    shēng
     


    shèng
    lùn
     
   • 
     
     
     

    dìng
    qiě
    níng
     
    yān
    zhī
    qīng
    zhì
     

    jià
    xìng

    píng

     
    zhāng
    jiǎ

    ér

    cuì
    bèi
     
    cuán
    zhēn
    bǎo
    zhī
    wán
    hào
     
    fēn
    guī


    chǐ

     
    lín
    jiǒng
    wàng
    zhī
    guǎng
    广
    chǎng
     
    chéng
    jiǎo

    zhī
    miào

     

    huò
    gāng
    dǐng
     


    xún
    zhuàng
     
    chōng
    xiá
    yàn
    zhuó
     
    xiōng

    xiān
    fēng
     
    tiào
    wán
    jiàn
    zhī
    huī
    huò
     
    zǒu
    suǒ
    shàng
    ér
    xiāng
    féng
     
    huà
    yuè
    é
    é
     
    gāng
    luán
    cēn

     
    shén

    líng
    cǎo
     
    zhū
    shí


     
    zǒng
    huì
    xiān
    chàng
     

    bào


     
    bái     
    cāng
    lóng
    chuī
    chí
     

    é
    zuò
    ér
    cháng

     
    shēng
    qīng
    chàng
    ér
    wēi

     
    hóng


    ér
    zhǐ
    huī
     

    máo

    zhī
    xiān
    shī
     
    duó

    wèi
    zhōng
     
    yún

    xuě
    fēi
     
    chū
    ruò
    piāo
    piāo
     
    hòu
    suì
    fēi
    fēi
     


    chóng

     
    zhuǎn
    shí
    chéng
    léi
         ér
    zēng
    xiǎng
     
    páng

    xiàng

    tiān
    wēi
     

    shòu
    bǎi
    xún
     
    shì
    wéi
    màn
    yán
     
    shén
    shān
    cuī
    wēi
     

    cóng
    bèi
    jiàn
     
    xióng

    shēng
    ér

    jué
     
    yuán
    yòu
    chāo
    ér
    gāo
    yuán
     
    guài
    shòu

    liáng
     

    què
    qūn
    qūn
     
    bái
    xiàng
    xíng
    yùn
     
    chuí

    lín
    qūn
     
    hǎi
    lín
    biàn
    ér
    chéng
    lóng
     
    zhuàng
    wǎn
    wǎn

    wēn
    wēn
     
    hán

    yáng
    yáng
     
    huà
    wéi
    xiān
    chē
     

    jià


    鹿
     
    zhī
    gài
    jiǔ

     
    chán
    chú

    guī
     
    shuǐ
    rén
    nòng
    shé
     

    huàn
    shū

     

    mào
    fēn
    xíng
     
    tūn
    dāo

    huǒ
     
    yún

    xìng
    míng
     
    huà

    chéng
    chuān
     
    liú
    wèi
    tōng
    jīng
     
    dōng
    hǎi
    huáng
    gōng
     
    chì
    dāo
    yuè
    zhù
     

    yàn
    bái

     


    néng
    jiù
     
    xié
    xié
    zuò

     

    shì

    shòu
     
    ěr
    nǎi
    jiàn

    chē
     
    shù
    xiū
    zhān
     
    chāng
    tóng
    chéng
    cái
     
    shàng
    xià
    piān
    fān
     

    dǎo
    tóu
    ér
    gēn
    guà
     

    yǔn
    jué
    ér

    lián
     
    bǎi

    tóng
    pèi
     
    chěng

    bìng
    chí
     
    zhuàng

    zhī

     
    tài     
    wān
    gōng
    shè


    西
    qiāng
     
    yòu    xiān
    bēi
     
   • 
     
     
     

    suō

    tái
    dàng
     
    dào
    ào
    jié
    jié
     


    chéng
    guāng
     
    kuí
    guā
    xiāo
    huò
     
    zēng

    chóng
    fén
     
    è
    è
    liè
    liè
     
    fǎn     
    fēi
    yán
    niè
    niè
     
    liú
    jǐng
    nèi
    zhào
     
    yǐn
    yào

    yuè
     
    tiān
    liáng
    zhī
    gōng
     
    shí
    kāi
    gāo
    wéi
     


    tuō
    jiōng
     
    jié

    fāng

     


    qīng

     
    róng


    fēi
     
    cháng
    láng
    guǎng
    广

     


    yún
    màn
     
    hàn
    tíng
    guǐ

     
    mén
    qiān

    wàn
     
    chóng
    guī
    yōu

     
    zhuǎn
    xiāng

    yán
     
    wàng
     
    tiǎo

    jìng
    yán
     
    miǎo

    zhī

    suǒ
    fǎn
     

    nǎi
    zhēn
    tái
    jiǎn
    chǎn


    zhuàng
     
    chéng
    dào    zhèng
    dōng
     

    làng
    fēng
    zhī
    xiá
    bān
     
    héng

    西

    ér
    jué
    jīn
    yōng
     
    chéng
    wèi

    chí
    tuò
     
    ér
    nèi
    wài
    qián
    tōng
     
   • 
     
     
     
    ruò

    yóu
    jiāo
    gāo
    huī
     
    jué
    gāng

    chì
     
    chán

    lián
    chuàn
     
    líng
    luán
    chāo

     

    zhū
    dōng
    guō
     

    zhī
    néng
    huò
     
    nǎi
    yǒu
    xùn

    qīng

     
    xún
    yǐng
    zhuī
    kuò
     
    niǎo

    xiá

     
    shòu

    ài

     
    qīng
    qiāo
    zhì

    gōu
    xià
     
    hán

    shì

    xiè

     


    měng


    ér
     


    gāo
    kuāng
     
    wēi
    shè


     

    zhī
    gǎn
    kàng
     
    nǎi
    shǐ
    使
    zhōng
    huáng
    zhī
    shì
     

    huò
    zhī
    chóu
     
    zhū

    kūn
    zhuā
     
    zhí


    gān
    竿
     
    tǎn


    shǒu
     
    kuí

    pán
    huán
     

    chì
    xiàng
     
    quān

    yán
     
    zhā
    fèi
    wèi
     


    suān
     
    kāi
    zhǐ
    luò
     


    fān
     
    gěng
    lín
    wèi
    zhī


     

    cóng
    wèi
    zhī
    cuī
    cán
     
    qīng
    ruì
    piào
    jiǎo
     
    qiáo
    jié
    zhī

     

    dòng
    xué
     
    tàn
    fēng

     
    líng
    chóng
    yǎn
     
    liè
    kūn

     
    miǎo


     
    jué
    chán

     
    chāo
    shū
    zhēn
     

    fēi

     
   • 
     
     
     
    hòu
    gōng

    zhāo
    yáng
    fēi
    xiáng
     
    zēng
    chéng

    huān
     
    lán
    lín

    xiāng
     
    fèng
    huáng
    yuān
    luán
     
    qún
    yǎo
    tiǎo
    zhī
    huá

     
    jiē
    nèi

    zhī
    suǒ
    guān
     


    guǎn
    shì

    shè
     
    cǎi
    shì
    xiān

     


    zǎo
    xiù
     
    wén

    zhū

    绿
     
    fěi
    cuì
    huǒ

     
    luò

    měi

     
    liú
    xuán

    zhī

    guāng
     
    zhuì
    suí
    zhū

    wéi
    zhú
     
    jīn
    shì

    jiē
     
    tóng
    tíng
    huī
    huī
     
    shān

    lín

     
    ruǎn
    mín
    lín
    bīn
     
    zhēn

    luó
    shēng
     
    huàn
    ruò
    kūn
    lún
     
    suī
    jué
    cái
    zhī

    guǎng
    广
     
    chǐ    zhì
    zūn
     

    shì
    gōu
    chén
    zhī
    wài
     

    dào
    qióng
    lóng
     
    zhǔ
    cháng


    míng
    guāng
     
    jìng
    běi
    tōng

    guì
    gōng
     
    mìng
    bān
    ěr
    zhī
    qiǎo
    jiàng
     
    jìn
    biàn
    tài


    zhōng
     
    hòu
    gōng


     
    yuè


    xuán
     
    mén
    wèi
    gòng
    zhàng
     
    guān


    biàn
     


    suǒ
    xìng
     
    xià
    niǎn
    chéng
    yàn
     
    qióng
    nián
    wàng
    guī
     
    yóu

    néng
    biàn
     
    guī


    xīn
     
    dān
    suǒ
    wèi
    jiàn
     
   • 
     
     
     

    shì
    mìng
    zhōu

     
    wéi
    shuǐ

     


    shǒu
     

    yún
    zhī
     
    chuí

    bǎo
     
    jiàn


          
    zòng
    dào

     

    yǐn

     
    jiào
    míng
    jiā
     
    zòu
     
    huái
    nán
     
     

     
    yáng
    ē
     
     
    gǎn

    píng
     
    huái
    怀
    xiāng
    é
     
    jīng
    huí
    yǒng
     
    dàn
    wén
    shé
     
    rán
    hòu
    diào
    fáng

     
    miǎn
    yǎn
    yóu
     
    zhí

    bèi
     


    guī
     
    lāo
    shuǐ
    bào
    hàn
    qián
    niú
     


    shì
    làn
     

    yǒu
    chūn
    qiū
     
    zhì
    liáo
    xiè
     
    sōu
    chuān

     

    jiǔ

     
    shè
    guà

     
    cuī
    kūn
    ér
     
    tiǎn
    shuǐ

     
    péng
    ǒu

     
    shèn


     
    chěng

    tián

     
    xiào
    huò

    páo
     
    miù
    liǎo
    láo
    làng
     
    qián
    chí

    sǒu
     
    shàng


    fēi
     
    xià


    zǒu
     
    jué
    tāi
    shí
    luǎn
     
    zhǐ
    yuán
    jìn

     


    jīn

     
    huáng


    hòu
     
   • 
     
     
     

    liáng

    zāi
     
    yuè

    chén
    fāng
     
    jiàn
    zhāng
    shì
    jīng
     
    yòng

    huǒ
    xiáng
     
    yíng

    zhī
    zhì
     
    shì
    jiān
    wèi
    yāng
     
    yuán
    quē
    sǒng

    zào
    tiān
     
    ruò
    shuāng
    jié
    zhī
    xiāng
    wàng
     
    fèng
    qiān
    zhù

    méng
    biāo
     
    xián

    fēng


    xiáng
     
    chāng

    zhī
    nèi
     
    bié
    fēng
    jiāo
    yáo
     

    gōng
    qiǎo
    zhī
    guī
    wěi
     
    jiāo

    huò

    shū
    liáo
     
    gān
    yún

    ér
    shàng

     
    zhuàng
    tíng
    tíng

    tiáo
    tiáo
     
    shén
    míng
    jué     
    jǐng
    hán
    dié
    ér
    bǎi
    zēng
     
    zhì
    yóu    zhù
     
    jié
    chóng
    luán

    xiāng
    chéng
     
    lèi
    céng
    gòu
    ér
    suì

     
    wàng
    běi
    chén
    ér
    gāo
    xìng
     
    xiāo
    fēn
    āi

    zhōng
    chén
     

    chóng
    yáng
    zhī
    qīng
    chéng
     
    kàn
    wǎn
    hóng
    zhī
    cháng

     
    chá
    yún
    shī
    zhī
    suǒ
    píng
     
    shàng
    fēi

    ér
    yǎng
    tiào
     
    zhèng

    yáo
    guāng


    shéng
     
    jiāng
    zhà
    wǎng
    ér
    wèi
    bàn
     
    chù
    dào

    ér
    sǒng
    jīng
     
    fēi


    zhī
    qīng
    qiáo
     
    shú
    néng
    chāo
    ér
    jiū
    shēng
     
   • 
     
     
     
    hàn
    shì
    chū

     
    zài
    wèi
    zhī

     
    qín


    shuò
     
    shí
    wéi
    xián
    yáng
     
    zuǒ
    yǒu
    xiáo
    hán
    chóng
    xiǎn
     
    táo
    lín
    zhī
    sài
     
    zhuì

    èr
    huà
     

    líng


     
    gāo
    zhǎng
    yuǎn
    zhí
     

    liú


     
    jué

    yóu
    cún
     
    yòu
    yǒu
    lǒng

    zhī
    ài
     


    huá
    róng
     


    liáng

    qiān

    yōng
     
    chén
    bǎo
    míng

    zài
    yān
     

    qián
    zhōng
    nán

    tài

     
    lóng
    jué
    cuī
    cuì
     
    yǐn
    lín


     
    lián
    gāng


    zhǒng
     
    bào

    hán

     

    fēng

    hào
     
    yuán
    yǒu
    lán
    tián
    zhēn

     
    shì
    zhī

    chū
     

    hòu

    gāo
    líng
    píng
    yuán
     

    wèi

    jīng
     
    chán
    màn


     
    zuò
    zhèn

    jìn
     

    yuǎn

    jiǔ
    zōng
    gān
    quán
     

    yīn

    hán
     

    běi
    zhì
    ér
    hán
    dòng
     

    yān
    qīng
    shǔ
     
    ěr
    nǎi
    guǎng
    广
    yǎn


     
    jué
    tián
    shàng
    shàng
     
    shí
    wéi

    zhī
    ào

    shén
    gāo
     

    zhě
     


    yuè
    qín

    gōng
    ér
    jìn
    zhī
     
    xiǎng

    jūn
    tiān
    guǎng
    广
    yuè
     

    yǒu
    zuì
    yān
     
    nǎi
    wéi
    jīn

     

    yòng


     
    ér
    jiǎn
    zhū
    chún
    shǒu
     
    shì
    shí

     
    bìng
    wéi
    qiáng
    guó
    zhě
    yǒu
    liù
     
    rán
    ér

    hǎi
    tóng
    zhái

    西
    qín
     


    guǐ
    zāi
     
   • 
     
     
     

    shì
    liàng
    jìng
    lún
     
    kǎo
    guǎng
    广
    mào
     
    jīng
    chéng

     
    yíng
    guō

     

    shū
    cái     
    wǎng
    jiù
     
    nǎi
    lǎn
    qín
    zhì
     
    kuà
    zhōu

     
    xiá
    bǎi

    zhī

    lòu
     
    zēng
    jiǔ
    yán
    zhī

    xié
     
    zhèng

    gōng

    wèi
    yāng
     
    biǎo
    yáo
    què

    wén

     
    shū
    lóng
    shǒu

    kàng
    diàn
    殿
     
    zhuàng
    wēi
    é     
    gèn
    xióng
    hóng
    zhī
    cháng
    liáng
     
    jié
    fén
    liáo

    xiāng
    jiē
     

    dǎo
    qié

    zǎo
    jǐng
     

    hóng

    zhī
    xiá
    liè
     
    shì
    huá
    cuī


    dāng
     
    liú
    jǐng
    yào
    zhī
    wěi

     
    diāo
    yíng


     
    xiù
    ér
    yún
    méi
     
    sān
    jiē
    chóng
    xuān
     
    lòu
    jiàn
    wén

     
    yòu
    píng
    zuǒ

     
    qīng
    suǒ
    dān
    chí
     
    kān
    céng
    píng
    táng
     
    shè
    qiè

    yǎn
     
    chí
    è
    崿
    lín
    xún
     
    zhàn
    yǎn
    chán
    xiǎn
     
    xiāng
    àn


     
    xiū

    líng
    xiǎn
     
    chóng
    mén


     
    jiān
    guǐ
    shì
    fáng
     
    yǎng     
    yáng
    yào
    yīn
    cáng
     
    hóng
    zhōng
    wàn
    jūn
     
    měng

    huáng
    huáng
     

    sǔn

    ér


     
    nǎi
    fèn
    chì
    ér
    téng
    zhòu
     
   • 
     
     
     
    cháo
    táng
    chéng
    dōng
     
    wēn
    diào
    yán
    běi
     

    西
    yǒu

    tái
     
    lián

    kūn

     
    cuó
    é
    jié

     
    wǎng
    shí
    suǒ

     
    ruò

    cháng
    nián
    shén
    xiān
     
    xuān
    shì

    táng
     

    lín
    zhū
    niǎo
     
    lóng
    xīng
    hán
    zhāng
     

    zhòng
    xīng
    zhī
    huán

     
    pàn    huī
    huáng
     
    zhèng
    diàn
    殿

    qǐn
     
    yòng
    cháo
    qún

     

    xià
    dān
    dān
     
    jiǔ

    kāi

     
    jiā

    shù
    tíng
     
    fāng
    cǎo


     
    gāo
    mén
    yǒu
    kàng
     
    liè
    zuò
    jīn

     
    nèi
    yǒu
    cháng
    shì

    zhě
     
    fèng
    mìng
    dāng

     
    lán
    tái
    jīn

     


    宿
    dié

     

    yǒu
    tiān

    shí

    jiào
    wén
    zhī
    chù
     
    chóng


    wēi
    zhāng
    gōu
    yán
    gēng
    zhī
    shǔ
     
    jiǎo
    dào
    wài
    zhōu
     
    qiān

    nèi

     
    wèi
    wèi

    tún
     
    jǐng

    xún
    zhòu
     
    zhí
    shā
    xuán
    quǎn
     
    yòng
    jiè


     
   • 
     
     
     

    shì
    mèng
    dōng
    zuò
    yīn
     
    hán
    fēng

    shā
     

    xuě
    piāo
    piāo
     
    bīng
    shuāng
    cǎn
    liè
     
    bǎi
    huì

    líng
     
    gāng
    chóng


     
    ěr
    nǎi
    zhèn
    tiān
    wéi
     
    yǎn

    luò
     
    dàng
    chuān
    bīn
     

    lín

     
    niǎo

    hài
     
    shòu
    xián
    zuò
     
    cǎo     


    xué
    tuō
     
     
    huò

    fēn

     
    zài

    líng
    yòu
    zhī
    zhōng
     
    qián
    hòu

    yǒu
    yín
    è
     

    rén
    zhǎng
    yān
     
    wèi
    zhī
    yíng

     
    fén
    lái
    píng
    cháng
     


    jiǎn

     
    jié
    zhì
    bǎi

     
    háng     
    yōu

    鹿


     
    pián
    tián


     
    tiān

    nǎi
    jià
    diāo
    zhěn
     
    liù
    jùn

     
    dài
    cuì
    mào
     

    jīn
    jué
     
    xuán
    biàn

    yīng

    guāng
    shū
    yuè
     
    jiàn
    xuán

     
    shù
    zhāo
    yáo
     

    míng
    yuān
     

    yún
    shāo
     

    jīng
    wǎng
    shǐ
     
    hóng
    zhān
    tuì
    máo
     
    huá
    gài
    chéng
    chén
     
    tiān

    qián

     
    qiān
    shèng
    léi
    dòng
     
    wàn

    lóng

     
    shǔ
    chē
    zhī
    péng
     
    zài
    xiǎn
    xiē
    xiāo
     
    fěi
    wéi
    wán
    hǎo
     
    nǎi
    yǒu

    shū
     
    xiǎo
    shuō
    jiǔ
    bǎi
     
    běn


    chū
     
    cóng
    róng
    zhī
    qiú
     
    shí

    shí
    chǔ
     

    shì
    chī
    yóu
    bǐng
    yuè
     
    fèn
    liè

    bān
     
    jìn


    ruò
     

    zhī
    shén
    jiān
     
    chī
    mèi
    wǎng
    liǎng
     

    néng
    féng
    zhān
     
    chén    fēi
    lián
     
    zhèng
    lěi


    shàng
    lán
     
    jié


     
    zhěng
    háng

     
    liǎo
    jīng
    xīn
     
    hài
    léi

     
    zòng
    liè

     

    cháng
    mǎng
     
    liè

    qīng
    hòu
     

    shì


     


    mèi

     
    suī     
    guāng
    yán
    zhú
    tiān
    tíng
     
    xiāo
    shēng
    zhèn
    hǎi

     

    wèi
    wéi
    zhī

    dàng
     


    wéi
    zhī
    zhì

     
    bǎi
    qín
    líng

     
    kuí

    bēn
    chù
     
    sàng
    jīng
    wáng
    hún
     
    shī
    guī
    wàng

     
    tóu
    lún
    guān

     

    yāo


     
    fēi
    hǎn

    shuò
     
    liú     
    shǐ


    shě
     
    chán

    gǒu
    yuè
     
    dāng

    jiàn
    niǎn
     
    zhí
    lún
    bèi

     
    jiāng
    qín

    shòu
     
    làn
    ruò


     
    dàn
    guān
    zhì
    luó
    zhī
    suǒ
    juàn
    jié
     
    gān
    竿
    shū
    zhī
    suǒ
    huáng

     
    chā

    zhī
    suǒ
    chān
    zhuó
     


    zhī
    suǒ
    zhuàng

     
    bái

    wèi    guǐ
     

    xiǎn

    shí


     
   • 
     
     
     
    shì
    shí
     
    hòu
    gōng

    rén
    zhāo

    zhī
    lún
     
    cháng


    shèng

     

    jiǎ
    shì
    zhī

    gāo
     
     
    běi
    fēng
     
    zhī
    tóng
    chē
     
    pán

    yóu
    tián
     


    zhī

     

    shì
    niǎo
    shòu
    dān
     

    guān
    qióng
     
    qiān
    yán
    xié

     


    cháng
    yáng
    zhī
    gōng
     

    xíng

     
    zhǎn
    chē

     
    shōu
    qín


     
    shǔ

    zhòng
    guǎ
     
    zhì

    bǎi
    shēng
     
    bān

    huò

     

    xiān

    xiǎng
     
    kào
    qín
    shǎng
    gōng
     

    jūn
    liù
    shī
     
    qiān
    liè
    máng
    chóng
     
    jiǔ
    chē
    zhuó

     
    fāng
    jià
    shòu
    yōng
     
    shēng
    shāng

    suì
     

    jiào
    míng
    zhōng
     
    shàn

    chí

     
    chá
    èr
    lián
    kōng
     
    zhì
    páo
    huǒ
     
    qīng

    zhī
     
    huáng
    ēn


     
    hóng

    shī
     


    yuè
     
    shì
    wàng

     
    jīn
    chē
    mìng
    jià
    huí
    pèi
    yòu

     
    xiāng
    yáng


    zuò
    zhī
    guǎn
     
    xuán


    kūn
    míng
    zhī
    chí
     
    dēng

    zhāng
     
    jiǎn
    zēng
    hóng
          

    gāo
    hóng
    鸿
     
    guà
    bái
    què
     
    lián
    fēi
    lóng
     


    dài
    guà
     
    wǎng

    jiā
    shuāng
     
   • 
     
     
     
    wéi

    wáng
    zhī
    shén

     

    zūn
    bēi
    zhī

    shū
     
    suī


    zhī

    tǎn
     
    xīn
    yóu
    píng
    ér
    wèi
    shū
     


    xiàng


    wēi
     
    hèn
    ē
    páng
    zhī     

    wǎng

    zhī

    guǎn
     
    huò
    lín
    guāng

    qín

     
    chǔ
    gān
    quán
    zhī
    shuǎng
    kǎi
     
    nǎi
    lóng
    chóng
    ér
    hóng

     

    xīn
    zuò

    yíng
    fēng
     
    zēng

    hán

    chǔ

     
    tuō
    qiáo


    shān
    gāng
     
    zhí
    zhì


    gāo

     
    tōng
    tiān
    chāo

    sǒng
    zhì
     
    jìng
    bǎi
    cháng
    ér
    jīng
    zhuó
     
    shàng
    biàn
    huá

    jiāo
    fēn
     
    xià

    shào

    ruò
    xiāo
     
    xiáng

    yǎng
    ér

    dǎi
     
    kuàng
    qīng
    niǎo

    huáng
    què
     

    líng
    jiàn
    ér

    tīng
     
    wén
    léi
    tíng
    zhī
    xiāng

     
   • 
     
     
     


    gāo

    zhī
    shǐ


     

    wěi
    xiāng
    zhī    dōng
    jǐng
     
    lóu
    jìng
    wěi

     
    guǎn
    fēi


     
    tiān


    xīn
     
    rén

    zhī
    móu
         shí
     


    yǒu


    shén

         dìng

    wéi
    tiān

         qián


    tiān

         huái
    怀
    guī

    fén

     
    tiān
    mìng

    tāo
     
    chóu
    gǎn


     
   • 
     
     
     

    shì
    zhòng
    biàn
    jìn
     
    xīn
    chéng
    zuì
     
    pán


     
    chàng
    huái
    怀
    cuì
     
    yīn
    jiè

    mén
     
    wēi
    xíng
    yāo

     
    jiàng
    zūn
    jiù
    bēi
     
    huái
    怀

    cáng

     
    pián
    便
    xuán

    yán
     
    zhōu
    guān
    jiāo
    suì
     
    ruò
    shén
    lóng
    zhī
    biàn
    huà
     
    zhāng
    hòu
    huáng
    zhī
    wéi
    guì
     
    rán
    hòu


    tíng
     
    shì
    huān
    guǎn
     
    juān
    shuāi

     
    cóng
    yàn
    嬿
    wǎn
     

    zhōng
    táng
    zhī
    xiá
    zuò
     

    shāng
    xíng
    ér

    suàn
     


    gēng
    zòu
     
    miào
    cái
    chěng

     
    yāo

    yàn

    xià

     
    měi
    shēng
    chàng


    shì
     
    shǐ

    jìn
    ér
    yíng
    xíng
     


    rèn

    luó

     
    jué
    qīng
    shāng
    ér
    què
    zhuǎn
     
    zēng
    chán
    juān


    zhì
     
    fēn
    zòng

    ér
    xùn

     
    ruò
    jīng

    zhī
    qún

     
    zhèn
    zhū


    pán
    zūn
     
    fèn
    cháng
    xiù
    zhī


     
    yāo
    shào
    xiū
    tài
     


    yáng
    jīng
     
    mián
    miǎo
    liú
    miǎn
     


    qīng
    chéng
     
    zhǎn

    sāng
    mén
     
    shuí
    néng

    yíng
     
    liè
    jué
    shí

     
    jìng
    mèi

    róng
     
    shèng
    shuāi

    cháng
     
    wéi
    ài
    suǒ
    dīng
     
    wèi
    hòu
    xīng

    bìn

     
    fēi
    yàn
    chǒng


    qīng
     
    ěr
    nǎi
    chěng
    zhì
    jiū

     
    qióng
    shēn


     
    jiàn
    jiè
     
    táng
    shī
     
     

    rén
    shì

     

    jūn
    zuò

     


    zhī

     
    zēng
    zhāo


    jié

     
    xián

    gōng
    ér
    yòu
    hóu
     

    zhào
    shì


    shàng
     

    zhì
    dǒng

    yǒu

     
    wáng
    hóng
    zhēng
    zuò


     
    hàn
    zài
    ān
    ér


     
   • 
     
     
     
    gāo

    chuàng

     


    chéng

     
    zàn
    láo
    yǒng

     

    wéi
    ér
    zhì
     
    dān

    shì
    cóng
     
     
    duō

    nián
    suǒ
     
    èr
    bǎi


     

    fēng
     
    bǎi

    yīn

     
    yán
    xiǎn
    zhōu

     
    jīn
    dài

    shǒu
     

    zhī
    zhě
    qiáng
     

    zhī
    zhě
    jiǔ
     
    liú
    cháng

    nán
    jié
     

    shēn

    nán
    xiǔ
     

    shē
    tài

    qíng
     
    xīn
    liè

    mào
     

    shēng
    shēng

    sān
    bǎi
    zhī
    wài
     
    chuán
    wén

    wèi
    wén
    zhī
    zhě
     
    céng
    fǎng
    仿


    ruò
    mèng
     
    wèi


    zhī
    néng

     
    yīn
    rén
    zhī

    qiān
     
    qián

    ér
    hòu

     

    xiàng

    gěng
     

    cháng
    jué

     
    pán
    gēng
    zuò
    gào
     
    shuài
    rén


     
    fāng
    jīn
    shèng
    shàng
     
    tóng
    tiān
    hào


    huáng
     
    yǎn

    hǎi
    ér
    wéi
    jiā
     

    yǒu
    zhī

     
     

    hèn

    néng    wéi
    guó
    huá
     

    jiǎn    chuò
     
    wàng
     

    shuài
     
    zhī
    wèi

     


    zhī
    ér

    néng
     
    jiāng
    néng
    zhī
    ér
    méng
    qiè
    huò
    yān
     
    yuàn
    wén
    suǒ

    biàn
    zhī
    zhī
    shuō

     
  展开剩余的(50%)
  注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
  拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
   《西京赋》全文注音版,可直接打印
   多音字参考列表
    [係,係,繫](读音:jì,xì,)
    [教](读音:jiào,jiāo)
    [核 ](读音:hé,hú,gāi )
    [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
    [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
    [吾](读音:wú,yù)
    [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
    [迫 ](读音:pǎi,pò, )
    [切 ](读音:qiè,qiē, )
    [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
    [識](读音:shí,zhì)
    [辟,闢](读音:pì,bì)
    宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
    [纖](读音:qiàn,xiān,jiān)
    [削](读音:xiāo,xuē)
    [逮](读音:dài,dǎi,dì)
    [檻](读音:jiàn,kǎn)
    [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
    [澄](读音:chéng,dèng)
    [漸](读音:jiàn,jiān)
    [採,采 ](读音:cài,cǎi )
    [少 ](读音:shǎo,shào )
    [信 ](读音:xìn, )
    [露](读音:lòu,lù)
    [朝](读音:cháo,zhāo)
    [闕](读音:jué,què,quē)
    [食](读音:sì,shí,yì)
    [過](读音:guò,guō)
    [蕃](读音:fān,fán,bō)
    [巷](读音:hàng,xiàng)
    [彈](读音:dàn,tán)
    [惡](读音:é,ě,wù,wū)
    [內](读音:nà,nèi,ruì)
    [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
    [冠](读音:guàn,guān)
    [幾,几](读音:jǐ,jī)
    [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
    [散](读音:sàn,sǎn)
    [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
    [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
    [織](读音:zhì,zhī)
    [處](读音:chú,chù)
    [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
    [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
    [勝,胜](读音:shèng,shēng)
    [雨](读音:yù,yǔ)
    [簸](读音:bò,bǒ)
    [薄](读音:bò,bó,báo)
    [泊](读音:bó,pō)
    [塞](读音:sè,sāi,sài)
    [萬](读音:mǒ,wàn)
    [屬](读音:shǔ,zhǔ)
    [正](读音:zhèng,zhēng)
    [衣](读音:yī,yì)
    [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
    [喪](读音:sàng,sāng)
    [歸](读音:guī,kuì)
    [捨,舍](读音:shè,shě)
    [落](读音:luō,luò,lào,là)
    [乘](读音:chéng,shèng)
    [賈](读音:gǔ,jià,jiǎ)
    [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
    [數](读音:shù,shǔ)
    [六](读音:liù,lù)
    [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
    [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
    [明](读音:míng)
    [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
    [校](读音:jiào,xiào)
    [南](读音:nā,nán)
    [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
    [遺](读音:wèi,yí,​suí)
    [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
    [甯](读音:níng,nìng,zhù)
    [知](读音:zhī,zhì)
    [甲](读音:jiá,xiá)
    [好](读音:hào,hǎo)
    [都](读音:dōu,dū)
    [濯](读音:zhuó,zhào)
    [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
    [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
    [會](读音:huì,kuài,)
    [倡](读音:chàng,chāng)
    [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
    [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
    [度](读音:dù,duó)
    [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
    [重](读音:chóng,zhòng)
    [石](读音:dàn,shí)
    [見](读音:jiàn,xiàn)
    [弄](读音:lòng,nòng)
    [奇](读音:jī,qí)
    [卒 ](读音:cù,zú, )
    [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
    [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
    [車](读音:chē,jū)
    [倒](读音:dào,dǎo)
    [可](读音:kè,kě)
    [射](读音:shè,yì,yè)
    [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
    [藏](读音:cáng,zàng)
    便[便](读音:biàn,pián)
    [旋](读音:xuán,xuàn)
    [觀](读音:guàn,guān)
    [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
    [中](读音:zhòng,zhōng)
    [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
    [夫](读音:fú,fū)
    [罷](读音:bɑ,bà,pí,bǐ,bǎi)
    [朱,硃](读音:zhū,shú)
    [誰](读音:shéi,shuí)
    [取 ](读音:qǔ,qū )
    [盛](读音:chéng,shèng)
    [興](读音:xìng,xīng)
    [燕](读音:yàn,yān)
    [儀](读音:yí)
    [侯](读音:hóu,hòu)
    [王 ](读音:wáng,wàng, )
    [載](读音:zài,zǎi)
    [創](读音:chuàng,chuāng)
    [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
    [樂](读音:lè,yuè,)
    [從](读音:cóng,zòng)
    [期](读音:qī,jī)
    [得](读音:de,dé,děi)
    [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
    [據,据](读音:jù,jū)
    [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
    [難](读音:nán,nàn,nuó)
    [傳](读音:chuán,zhuàn)
    [其](读音:jī,qí)
    [若](读音:rě,ruò)
    [一](读音:yī)
    [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
    [殷](读音:yān,yīn)
    [相](读音:xiàng,xiāng)
    [上](读音:shàng,shǎng)
    [同 ](读音:tóng,tòng, )
    [於,于](读音:yú,xū,yū)
    [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
    [有](读音:yòu,yǒu)
    [莫 ](读音:mò,mù,mì )
    [大](读音:dà,dài,dài)
    [為](读音:wéi,wèi)
    [華](读音:huá,huà,huā)
    [何](读音:hé,hè,hē)
    [豈](读音:qǐ,kǎi)
    [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
    [能](读音:néng,nài)
    [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
    [蒙](读音:)
   欢迎留言/纠错(共有信息1条))

   网友留言
    【第1楼】思玄赋
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2018/12/30)
    打印版文档下载
    张衡作品推荐
    古文之家 www.ddqcwxw.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
    古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
    插插干一炮,亚洲综合日韩AV电影在线,福利片在线观看免费高清,韩国真人漫画网站