• <td id="wggwu"><blockquote id="wggwu"></blockquote></td>
 • <acronym id="wggwu"></acronym>
 • <optgroup id="wggwu"></optgroup>
 • 中国古文之家 访问手机版

  《千字文》拼音版,可打印(周兴嗣)-文言文

  《千字文》由周兴嗣创作
  拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
  • qiān

   wén
  • zhōu
   xīng

  • kuàng
   yuǎn
   mián
   miǎo
    
   yán
   xiù
   yǎo
   míng
    
   zhì
   běn

   nóng
    


   jià

    
  • huò
   yīn
   è

    

   yuán
   shàn
   qìng
    
   chǐ

   fēi
   bǎo
    
   cùn
   yīn
   shì
   jìng
    
  • jiān
   chí

   cāo
    
   hǎo
   jué


    


   huá
   xià
    
   dōng

   西
   èr
   jīng
    
  • hǎi
   xián

   dàn
    
   lín
   qián

   xiáng
    
   lóng
   shī
   huǒ

    
   niǎo
   guān
   rén
   huáng
    
  • yòu
   tōng
   guǎng
   广
   nèi
    
   zuǒ

   chéng
   míng
    


   fén
   diǎn
    


   qún
   yīng
    
  • huán
   gōng
   kuāng

    

   ruò

   qīng
    

   huí
   hàn
   huì
    
   yuè
   gǎn

   dīng
    

  • chū
   chéng
   měi
    
   shèn
   zhōng

   lìng
    
   róng

   suǒ

    

   shèn

   jìng
    
  • kǒng
   huái
   怀
   xiōng

    
   tóng

   lián
   zhī
    
   jiāo
   yǒu
   tóu
   fèn
    
   qiè

   zhēn
   guī
    
  • yuè
   shū
   guì
   jiàn
    

   bié
   zūn
   bēi
    
   shàng

   xià

    

   chàng

   suí
    
  • ài


   shǒu
    
   chén

   róng
   qiāng
    
   xiá
   ěr


    
   shuài
   bīn
   guī
   wáng
    
  • jùn    
   duō
   shì
   shí
   níng
    
   jìn
   chǔ
   gēng

    
   zhào
   wèi
   kùn
   héng
    
  • xué
   yōu
   dēng
   shì
    
   shè
   zhí
   cóng
   zhèng
    
   cún

   gān
   táng
    

   ér

   yǒng
    

  • jiǎn


    
   yòng
   jūn
   zuì
   jīng
    
   xuān
   wēi
   shā

    
   chí

   dān
   qīng
    
  • lín
   shēn


    

   xīng
   wēn
   qìng
    

   lán

   xīn
    

   sōng
   zhī
   shèng
    

  • xiě
   qín
   shòu
    
   huà
   cǎi
   xiān
   líng
    
   bǐng
   shè
   páng

    
   jiǎ
   zhàng
   duì
   yíng
    
  • mèng

   dūn

    
   shǐ

   bǐng
   zhí
    
   shù

   zhōng
   yōng
    
   láo
   qiān
   jǐn
   chì
    
  • rén

   yǐn

    
   zào    
   jié

   lián
   tuì
   退
    
   diān
   pèi
   fěi
   kuī
    
  • shì
   fēn


    
   bìng
   jiē
   jiā
   miào
    
   máo
   shī
   shū

   姿
    
   gōng
   pín
   yán
   xiào
    

  • yán
   shè

    


   chuī
   shēng
    
   shēng
   jiē


    
   biàn
   zhuǎn

   xīng
    
  • xǐng
   gōng

   jiè
    
   chǒng
   zēng
   kàng

    
   dài

   jìn
   chǐ
    
   lín
   gāo
   xìng

    
  • wǎng
   tán

   duǎn
    

   shì

   cháng
    
   xìn
   shǐ
   使


    


   nán
   liáng
    
  • bèi
   máng
   miàn
   luò
    

   wèi

   jīng
    
   gōng
   diàn
   殿
   pán

    
   lóu
   guàn
   fēi
   jīng
    
  • 
   yuán
   mǎng
   chōu
   tiáo
    


   wǎn
   cuì
    

   tóng
   zǎo
   diāo
    
  • líng
   yīn
   chá

    
   jiàn
   mào
   biàn

    

   jué
   jiā
   yóu
    
   miǎn

   zhī
   zhí
    
  • chù
   zài
   nán

    


   shǔ

    
   shuì
   shú
   gòng
   xīn
    
   quàn
   shǎng
   chù
   zhì
    
  • shì

   chǐ

    
   chē
   jià
   féi
   qīng
    

   gōng
   mào
   shí
    

   bēi

   míng
    

  • hòu


    


   zhēng
   cháng
    

   sǎng
   zài
   bài
    
   sǒng

   kǒng
   huáng
    


  • zhēn
   jié
    
   nán
   xiào
   cái
   liáng
    
   zhī
   guò

   gǎi
    

   néng

   wàng
    
  • jiàn
   hào

   què
    
   zhū
   chēng

   guāng
    
   guǒ
   zhēn

   nài
    
   cài
   zhòng
   jiè
   jiāng
    
  • wài
   shòu

   xùn
    

   fèng


    
   zhū


   shū
    
   yóu


   ér
    

  • shè
   liáo
   wán
    

   qín
   ruǎn
   xiào
    
   tián

   lún
   zhǐ
    
   jūn
   qiǎo
   rén
   diào
    
  • xián

   jiǔ
   yàn
    
   jiē
   bēi

   shāng
    
   jiǎo
   shǒu
   dùn

    
   yuè

   qiě
   kāng
    
  • míng
   fèng
   zài
   zhú
    
   bái

   shí
   chǎng
    
   huà
   bèi
   cǎo

    
   lài

   wàn
   fāng
    
  • yún
   téng
   zhì

    

   jié
   wéi
   shuāng
    
   jīn
   shēng

   shuǐ
    

   chū
   kūn
   gāng
    
  • xìng
   jìng
   qíng

    
   xīn
   dòng
   shén

    
   shǒu
   zhēn
   zhì
   mǎn
    
   zhú    

  • fēng

   xiàn
    
   jiā

   qiān
   bīng
    
   gāo
   guān
   péi
   niǎn
    


   zhèn
   yīng
    

  • bēi

   rǎn
    
   shī
   zàn
   gāo
   yáng
    
   jǐng
   xíng
   wéi
   xián
    

   niàn
   zuò
   shèng
    

  • gǎo
   稿
   zhōng

    

   shū

   jīng
    

   luó
   jiàng
   xiàng
    

   xiá
   huái
   qīng
    
  • liǎng
   shū
   jiàn

    
   jiě

   shuí

    
   suǒ

   xián
   chù
    
   chén


   liáo
    
  • pán


   yǐn
    
   zuǒ
   shí
   ē
   héng
    
   yǎn
   zhái


    
   wēi
   dàn
   shú
   yíng
    
  • diào
   mín

   zuì
    
   zhōu

   yīn
   tāng
    
   zuò
   cháo
   wèn
   dào
    
   chuí
   gǒng
   píng
   zhāng
    
  • gài

   shēn

       cháng
    
   gōng
   wéi

   yǎng
    

   gǎn
   huǐ
   shāng
    
  • qiú

   xún
   lùn
    
   sàn

   xiāo
   yáo
    
   xīn
   zòu
   lèi
   qiǎn
    

   xiè
   huān
   zhāo
    
  • jiǔ
   zhōu


    
   bǎi
   jùn
   qín
   bìng
    
   yuè
   zōng
   tài
   dài
    
   shàn
   zhǔ
   yún
   tíng
    
  • zhǐ
   xīn
   xiū

    
   yǒng
   suí

   shào
    


   yǐn
   lǐng
    

   yǎng
   láng
   miào
    


  • shì
   jūn
    
   yuē
   yán

   jìng
    
   xiào
   dāng
   jié

    
   zhōng

   jìn
   mìng
    

  • shàn
   cān
   fàn
    
   shì
   kǒu
   chōng
   cháng
    
   bǎo

   pēng
   zǎi
    

   yàn
   zāo
   kāng
    
  • jiǎ

   miè
   guó
    
   jiàn

   huì
   méng
    

   zūn
   yuē

    
   hán

   fán
   xíng
    
  • wán
   shàn
   yuán
   jié
    
   yín
   zhú
   wěi
   huáng
    
   zhòu
   mián

   mèi
    
   lán
   sǔn
   xiàng
   chuáng
    
  • qīn


   jiù
    
   lǎo
   shào

   liáng
    
   qiè


   fǎng
    
   shì
   jīn
   wéi
   fáng
    
  • chuān
   liú


    
   yuān
   chéng

   yìng
    
   róng
   zhǐ
   ruò

    
   yán

   ān
   dìng
    
  • yàn
   mén

   sài
    

   tián
   chì
   chéng
    
   kūn
   chí
   jié
   shí
    


   dòng
   tíng
    

  • luó


    
   hài
   yuè
   chāo
   xiāng
    
   zhū
   zhǎn
   zéi
   dào
    

   huò
   pàn
   wáng
    

  • jiàn
   míng

    
   xíng
   duān
   biǎo
   zhèng
    
   kōng

   chuán
   shēng
    

   táng

   tīng
    
   • tiān

    xuán
    huáng
     

    zhòu
    hóng
    huāng
     

    yuè
    yíng

     
    chén
    xiù
    宿
    liè
    zhāng
     
   • chén
    gēn
    wěi

     
    luò

    piāo
    yáo
     
    yóu
    kūn

    yùn
     
    líng

    jiàng
    xiāo
     
   • shù
    dài
    jīn
    zhuāng
     
    pái
    huái
    zhān
    tiào
     

    lòu
    guǎ
    wén
     

    méng
    děng
    qiào
     
   • hán
    lái
    shǔ
    wǎng
     
    qiū
    shōu
    dōng
    cáng
     
    rùn

    chéng
    suì
     


    tiáo
    yáng
     
   • nián
    shǐ
    měi
    cuī
     

    huī
    lǎng
    yào
     
    xuán

    xuán

     
    huì

    huán
    zhào
     
   • dān

    wán
    shì
     


    náng
    xiāng
     

    yóu
    yōu
    wèi
     
    zhǔ
    ěr
    yuán
    qiáng
     
   • jiān
    dié
    jiǎn
    yào
     


    shěn
    xiáng
     
    hái
    gòu
    xiǎng

     
    zhí

    yuàn
    liáng
     
   • shǐ
    zhì
    wén

     
    nǎi


    cháng
     
    tuī
    wèi
    ràng
    guó
     
    yǒu

    táo
    táng
     
   • wèi

    zhù
    zhě
     
    yān
    zāi


     
  展开剩余的(50%)
  注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
  拼音校对参考书籍:《千字文》诵读本,《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
   《千字文》全文注音版,可直接打印
   多音字参考列表
    宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
    [藏](读音:cáng,zàng)
    [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
    [雨](读音:yù,yǔ)
    [露](读音:lòu,lù)
    [為](读音:wéi,wèi)
    [闕](读音:jué,què,quē)
    [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
    [重](读音:chóng,zhòng)
    [衣](读音:yī,yì)
    [裳](读音:shɑng,cháng)
    [有](读音:yòu,yǒu)
    [殷](读音:yān,yīn)
    [朝](读音:cháo,zhāo)
    [一](读音:yī)
    [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
    [率](读音:lǜ,shuài)
    [歸](读音:guī,kuì)
    [王 ](读音:wáng,wàng, )
    [食](读音:sì,shí,yì)
    [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
    [萬](读音:mǒ,wàn)
    [大](读音:dà,dài,dài)
    [豈](读音:qǐ,kǎi)
    [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
    [知](读音:zhī,zhì)
    [過](读音:guò,guō)
    [得](读音:de,dé,děi)
    [能](读音:néng,nài)
    [莫 ](读音:mò,mù,mì )
    [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
    [信 ](读音:xìn, )
    [可](读音:kè,kě)
    [難](读音:nán,nàn,nuó)
    [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
    [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
    [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
    [正](读音:zhèng,zhēng)
    [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
    [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
    [傳](读音:chuán,zhuàn)
    [惡](读音:é,ě,wù,wū)
    [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
    [薄](读音:bò,bó,báo)
    [興](读音:xìng,xīng)
    [盛](读音:chéng,shèng)
    [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
    [澄](读音:chéng,dèng)
    [取 ](读音:qǔ,qū )
    [若](读音:rě,ruò)
    [令](读音:líng,lìng,lǐng)
    [甚](读音:shén,shèn)
    [從](读音:cóng,zòng)
    [去](读音:qù,jǔ,qū)
    [樂](读音:lè,yuè,)
    [上](读音:shàng,shǎng)
    [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
    [夫](读音:fú,fū)
    [儀](读音:yí)
    [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
    [同 ](读音:tóng,tòng, )
    [切 ](读音:qiè,qiē, )
    [節](读音:jié,jiē)
    [好](读音:hào,hǎo)
    [都](读音:dōu,dū)
    [華](读音:huá,huà,huā)
    [據,据](读音:jù,jū)
    [觀](读音:guàn,guān)
    [捨,舍](读音:shè,shě)
    [甲](读音:jiá,xiá)
    [內](读音:nà,nèi,ruì)
    [明](读音:míng)
    [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
    [相](读音:xiàng,xiāng)
    [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
    [給](读音:gěi,jǐ)
    [冠](读音:guàn,guān)
    [車](读音:chē,jū)
    [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
    [濟](读音:jì,jǐ,qí)
    [甯](读音:níng,nìng,zhù)
    [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
    [會](读音:huì,kuài,)
    [何](读音:hé,hè,hē)
    [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
    [塞](读音:sè,sāi,sài)
    [石](读音:dàn,shí)
    [於,于](读音:yú,xū,yū)
    [茲](读音:cí,zī)
    [載](读音:zài,zǎi)
    [南](读音:nā,nán)
    [幾,几](读音:jǐ,jī)
    [中](读音:zhòng,zhōng)
    [其](读音:jī,qí)
    [省](读音:shěng,xǐng)
    [見](读音:jiàn,xiàn)
    [解](读音:jiè,jiě,xiè)
    [誰](读音:shéi,shuí)
    [處](读音:chú,chù)
    [散](读音:sàn,sǎn)
    [荷](读音:hé,hè)
    [落](读音:luō,luò,lào,là)
    [讀](读音:dòu,dú)
    [屬](读音:shǔ,zhǔ)
    [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
    [少 ](读音:shǎo,shào )
    [扇](读音:shàn,shān)
    [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
    [祭](读音:jì,zhài)
    [射](读音:shè,yì,yè)
    [蒙](读音:)
    [語](读音:yù,yǔ)
   欢迎留言/纠错(共有信息15条))

   网友留言
    【第10楼】贡献条目剑号巨阙的号字的音,应该是四声吧?俶载南亩的载字应该是三声吧?
    古文之家网友:111.32.***发表于(2023/8/4)
    【第10_1楼】非常感谢来自热心读者{:111.32.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
     古文之家小编回复于(2023/8/5)
     【第9楼】象写像
     古文之家网友:219.14.***发表于(2023/10/3)
     【第9_1楼】可参照中华书局的《千字文》第(162)页 内容。
     古文之家小编回复于(2023/10/3)
     【第8楼】补充一下:是拼音版本不完整和混乱;原文版本是完整的。
     古文之家网友:183.61.***发表于(2023/4/6)
     【第8_1楼】非常感谢来自热心读者{:183.61.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
      古文之家小编回复于(2023/4/6)
      【第7楼】千字文排版是乱的 第一部分没有 后面又有重复的。没有校对就发出来了。
      古文之家网友:183.61.***发表于(2023/4/6)
      【第6楼】却少宇宙洪荒等等前面的一部分。
      古文之家网友:183.61.***发表于(2023/4/6)
      【第5楼】繁体“蓋此身發”的“發”错了哦。
      古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/21)
      【第4楼】为啥不完整呢
      古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/12)
      【第3楼】所以,盖此身发,应该是四声吧?
      古文之家网友sundy20.***发表于(2022/2/15)
      【第3_1楼】非常感谢来自热心读者{sundy200456:124.95.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
       古文之家小编回复于(2023/3/20)
       【第2楼】鸡田赤诚应改为鸡田赤城
       古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/12/2)
       【第2_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:221.178.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
        古文之家小编回复于(2023/3/20)
        【第1楼】繁体版本问题颇多,今天的简体字经常会对应多个繁体字,简体字没有差别,但是繁体字是有的。比如“周发殷汤”句和“盖此身发”句中的“发”自,前者繁体应为“發”,而后者应为“髪”
        古文之家网友:101.69.***发表于(2021/9/22)
        打印版文档下载
        周兴嗣作品推荐
        古文之家 www.ddqcwxw.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
        古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
        插插干一炮,亚洲综合日韩AV电影在线,福利片在线观看免费高清,韩国真人漫画网站