• <td id="wggwu"><blockquote id="wggwu"></blockquote></td>
 • <acronym id="wggwu"></acronym>
 • <optgroup id="wggwu"></optgroup>
 • 中国古文之家 访问手机版

  《金刚经上集》拼音版,可打印(姚秦三藏法师鸠摩罗什)-文言文

  别名:《金刚般若波罗蜜经》,《金刚经上集》由姚秦三藏法师鸠摩罗什创作
  拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
  • jīn
   gāng
   jīng
  • 
   [
   nán
   běi
   cháo
    
   ]
   yáo
   qín
   sān
   zàng

   shī
   jiū

   luó
   shí
  • 
    
    
        


   yún

    
   ruò
   rén
   mǎn
   sān
   qiān

   qiān
   shì
   jiè

   bǎo
    

   yòng

   shī
    
   shì
   rén
   suǒ    
   nìng
   wéi
   duō
   fǒu
       yán
    
   shèn
   duō
    
   shì
   zūn
        
   shì   fēi


   xìng
    
   shì


   lái
   shuō


   duō
    
   ruò

   yǒu
   rén
    


   jīng
   zhōng
   shòu
   chí
   nǎi
   zhì   děng
    
   wèi

   rén
   shuō
    


   shèng

            

   qiè
   zhū

    

   zhū

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān    
   jiē
   cóng

   jīng
   chū
        
   suǒ
   wèi


   zhě
    

   fēi


    
  • 
    
    
        

   héng

   zhōng
   suǒ
   yǒu
   shā
   shù
    

   shì
   shā
   děng
   héng

    


   yún

    
   shì
   zhū
   héng

   shā
    
   níng
   wéi
   duō
   fǒu
       yán
    
   shèn
   duō
    
   shì
   zūn
    
   dàn
   zhū
   héng

   shàng
   duō

   shù
    

   kuàng

   shā
        

   jīn
   shí
   yán
   gào

    
   ruò
   yǒu
   shàn
   nán

    
   shàn

   rén
    


   bǎo
   mǎn
   ěr
   suǒ
   héng

   shā
   shù
   sān
   qiān

   qiān
   shì
   jiè
    

   yòng

   shī
    


   duō
   fǒu
       yán
    
   shèn
   duō
    
   shì
   zūn
    

   gào    
   ruò
   shàn
   nán

    
   shàn

   rén
    


   jīng
   zhōng
    
   nǎi
   zhì
   shòu
   chí   děng
    
   wèi

   rén
   shuō
    
   ér    
   shèng
   qián


    
  • 
    
    
    


        
   suí
   shuō
   shì
   jīng
    
   nǎi
   zhì   děng
    
   dāng
   zhī

   chù
    

   qiè
   shì
   jiān
   tiān

   rén

   ā
   xiū
   luó
    
   jiē
   yīng
   gòng
   yǎng
       miào
    

   kuàng
   yǒu
   rén
    
   jìn
   néng
   shòu
   chí

   sòng
        
   dāng
   zhī
   shì
   rén
    
   chéng
   jiù
   zuì
   shàng   yǒu
   zhī

    
   ruò
   shì
   jīng
   diǎn
   suǒ
   zài
   zhī
   chù
    

   wéi
   yǒu

    
   ruò
   zūn
   zhòng


    
  • 
    
    
    


        
    
   yīng

   suǒ
   zhù
   xíng


   shī
    
   suǒ
   wèi

   zhù


   shī
    

   zhù
   shēng

   xiāng

   wèi

   chù   shī
        


   yīng

   shì

   shī
    

   zhù

   xiàng
        
   ruò   zhù
   xiàng

   shī
    


   liáng
        


   yún

    
   dōng
   fāng

   kōng


   liàng
   fǒu
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
        
   nán

   西
   běi
   fāng
    

   wéi
   shàng
   xià
    

   kōng


   liàng
   fǒu
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
           zhù
   xiàng

   shī
    

   shì
       liàng
        


   dàn
   yīng

   suǒ
   jiào
   zhù
    
  • 
    
    
        


   yún

    


   shēn
   xiàng
   jiàn

   lái
   fǒu
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
       shēn
   xiàng

   jiàn

   lái
        

   lái
   suǒ
   shuō
   shēn
   xiàng
    

   fēi
   shēn
   xiàng
    

   gào    
   fán
   suǒ
   yǒu
   xiàng
    
   jiē
   shì

   wàng
    
   ruò
   jiàn
   zhū
   xiàng
   fēi
   xiàng
    

   jiàn

   lái
    
  • 
    
    
        


   yún

    

   lái

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān    

   lái
   yǒu
   suǒ
   shuō


       yán
    


   jiě

   suǒ
   shuō

    

   yǒu
   dìng

    
   míng
   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


    


   yǒu
   dìng

    

   lái

   shuō
        

   lái
   suǒ
   shuō

    
   jiē    


   shuō
    
   fēi

   fēi
   fēi

    
   suǒ

   zhě

    

   qiè
   xián
   shèng
    
   jiē


   wéi

   ér
   yǒu
   chā
   bié
    
  • 
    
    
    

   gào    


   yún

    

   lái

   zài
   rán
   dēng

   suǒ
    


   yǒu
   suǒ

   fǒu
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
    

   lái
   zài
   rán
   dēng

   suǒ
    


   shí

   suǒ

        


   yún

    


   zhuāng
   yán


   fǒu
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
        
   zhuāng
   yán


   zhě
    

   fēi
   zhuāng
   yán
    
   shì
   míng
   zhuāng
   yán
    
   shì
    
   zhū

    
   yīng

   shì
   shēng
   qīng
   jìng
   xīn
    

   yīng
   zhù

   shēng
   xīn
    

   yīng
   zhù
   shēng
   xiāng
   wèi
   chù

   shēng
   xīn
    
   yīng

   suǒ
   zhù
   ér
   shēng

   xīn
        


   yǒu
   rén
    
   shēn   shān
   wáng
    


   yún

    
   shì
   shēn
   wéi

   fǒu
       yán
    
   shèn

    
   shì
   zūn
        

   shuō
   fēi
   shēn
    
   shì
   míng

   shēn
    
  • 
    
    
       bái

   yán
    
   shì
   zūn
    

   yǒu
   zhòng
   shēng
    

   wén

   shì
   yán
   shuō
   zhāng

    
   shēng
   shí
   xìn
   fǒu
    

   gào    

   zuò
   shì
   shuō
    

   lái
   miè
   hòu
    
   hòu

   bǎi
   suì
    
   yǒu
   chí
   jiè
   xiū

   zhě
    


   zhāng

    
   néng
   shēng
   xìn
   xīn
    


   wéi
   shí
    
   dāng
   zhī
   shì
   rén
    
   èr

   sān   ér
   zhòng
   shàn
   gēn
       liàng
   qiān
   wàn

   suǒ
   zhòng
   zhū
   shàn
   gēn
    
   wén
   shì
   zhāng

    
   nǎi
   zhì

   niàn
   shēng
   jìng
   xìn
   zhě
        

   lái

   zhī

   jiàn
    
   shì
   zhū
   zhòng
   shēng
    


   shì

   liàng


        
   shì
   zhū
   zhòng
   shēng   xiàng
    
   rén
   xiàng
    
   zhòng
   shēng
   xiàng
    
   shòu
   寿
   zhě
   xiàng
    


   xiàng
    


   fēi

   xiàng
        
   shì
   zhū
   zhòng
   shēng
    
   ruò
   xīn

   xiàng
    

   wèi
   zhuó

   rén
   zhòng
   shēng
   shòu
   寿
   zhě
    
   ruò


   xiàng
    

   zhuó

   rén
   zhòng
   shēng
   shòu
   寿
   zhě
        
   ruò

   fēi

   xiàng
    

   zhuó

   rén
   zhòng
   shēng
   shòu
   寿
   zhě
    
   shì


   yīng


    

   yīng

   fēi

    

   shì


    

   lái
   cháng
   shuō
    

   děng

   qiū
    
   zhī

   shuō

       zhě
    

   shàng
   yīng
   shě
    

   kuàng
   fēi

    
  • 
    
    
        


   yún

    

   tuó
   huán
   néng
   zuò
   shì
   niàn
       tuó
   huán
   guǒ
   fǒu
       yán
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
        

   tuó
   huán
   míng
   wéi

   liú
    
   ér

   suǒ

       shēng
   xiāng
   wèi
   chù

    
   shì
   míng

   tuó
   huán
        


   yún

    

   tuó
   hán
   néng
   zuò
   shì
   niàn
       tuó
   hán
   guǒ
   fǒu
       yán
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
        

   tuó
   hán
   míng

   wǎng
   lái
    
   ér
   shí

   wǎng
   lái
    
   shì
   míng

   tuó
   hán
        


   yún

    
   ā

   hán
   néng
   zuò
   shì
   niàn
    


   ā

   hán
   guǒ
   fǒu
       yán
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
        
   ā

   hán
   míng
   wéi

   lái
    
   ér
   shí


   lái
    
   shì

   míng
   ā

   hán
        


   yún

    
   ā
   luó
   hàn
   néng
   zuò
   shì
   niàn
    


   ā
   luó
   hàn
   dào
   fǒu
       yán
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
        
   shí

   yǒu

   míng
   ā
   luó
   hàn
    
   shì
   zūn
    
   ruò
   ā
   luó
   hàn
   zuò
   shì
   niàn
    


   ā
   luó
   hàn
   dào
    

   wèi
   zhuó


   rén

   zhòng
   shēng

   shòu
   寿
   zhě
    
   shì
   zūn
    

   shuō   zhèng
   sān
   mèi
    
   rén
   zhōng
   zuì
   wéi


    
   shì
   ā
   luó
   hàn
    
   shì
   zūn
    


   zuò
   shì
   niàn
    

   shì


   ā
   luó
   hàn
    
   shì
   zūn
    

   ruò
   zuò
   shì
   niàn
    


   ā
   luó
   hàn
   dào
    
   shì
   zūn


   shuō    
   shì
   yào
   ā
   lán

   héng
   zhě
    
   shí

   suǒ
   héng
    
   ér
   míng    
   shì
   yào
   ā
   lán

   héng
    
   • 
     
     
     

    shì

    wén
     

    shí

    zài
    shě
    wèi
    guó
     

    shù    yuán
         qiū
    zhòng
     
    qiān
    èr
    bǎi

    shí
    rén

     
    ěr
    shí
    shì
    zūn
     
    shí
    shí
     
    zhuó

    chí

     

    shě
    wèi

    chéng

    shí
     


    chéng
    zhōng
     
     
    huán
    zhì
    běn
    chù
     
    fàn
    shí

     
    shōu


          

    zuò
    ér
    zuò
     
   • 
     
     
     
    shí

    zhǎng
    lǎo     
    zài

    zhòng
    zhōng
     

    cóng
    zuò

     
    piān
    tǎn
    yòu
    jiān
     
    yòu

    zhuó

     

    zhǎng
    gōng
    jìng
     
    ér
    bái

    yán
     

    yǒu

    shì
    zūn
     

    lái
    shàn

    niàn
    zhū


     
    shàn

    zhǔ
    zhū


     
    shì
    zūn
     
    shàn
    nán

     
    shàn

    rén
     

    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    xīn
     
    yún

    yīng
    zhù
     
    yún

    xiáng


    xīn
     

    yán
     
    shàn
    zāi
    shàn
    zāi
          


    suǒ
    shuō
     

    lái
    shàn

    niàn
    zhū


     
    shàn

    zhǔ
    zhū


     

    jīn

    tīng
     
    dāng
    wèi

    shuō
     
    shàn
    nán

     
    shàn

    rén
     

    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    xīn
     
    yīng

    shì
    zhù
     

    shì
    xiáng


    xīn
     
    wéi
    rán
     
    shì
    zūn
     
    yuàn
    yào

    wén
     
   • 
     
   • 
     
     
     

    gào     
    zhū

     
    yīng

    shì
    xiáng


    xīn
     
    suǒ
    yǒu

    qiè
    zhòng
    shēng
    zhī
    lèi
     
    ruò
    luǎn
    shēng
     
    ruò
    tāi
    shēng
     
    ruò
    shī
    湿
    shēng
     
    ruò
    huà
    shēng
     
    ruò
    yǒu

     
    ruò


     
    ruò
    yǒu
    xiǎng
     
    ruò

    xiǎng
     
    ruò
    fēi
    yǒu
    xiǎng
     
    ruò
    fēi

    xiǎng
     

    jiē
    lìng    niè
    pán
    ér
    miè

    zhī
     

    shì
    miè


    liàng

    shù

    biān
    zhòng
    shēng
     
    shí

    zhòng
    shēng

    miè

    zhě
               
    ruò


    yǒu

    xiàng
     
    rén
    xiàng
     
    zhòng
    shēng
    xiàng
     
    shòu
    寿
    zhě
    xiàng
     

    fēi


     
   • 
     
     
     
    ěr
    shí
         bái

    yán
     
    shì
    zūn
     
    dāng

    míng

    jīng
     

    děng
    yún

    fèng
    chí
     

    gào     
    shì
    jīng
    míng
    wéi
    jīn
    gāng    luó

     

    shì
    míng

     

    dāng
    fèng
    chí
     
    suǒ

    zhě

          

    shuō    luó

     

    fēi    luó

     
    shì
    míng    luó

          


    yún

     

    lái
    yǒu
    suǒ
    shuō

    fǒu
         bái

    yán
     
    shì
    zūn
     

    lái

    suǒ
    shuō
          


    yún

     
    sān
    qiān

    qiān
    shì
    jiè
    suǒ
    yǒu
    wēi
    chén
     
    shì
    wéi
    duō
    fǒu
         yán
     
    shèn
    duō
     
    shì
    zūn
          
    zhū
    wēi
    chén
     

    lái
    shuō
    fēi
    wēi
    chén
     
    shì
    míng
    wēi
    chén
     

    lái
    shuō
    shì
    jiè
     
    fēi
    shì
    jiè
     
    shì
    míng
    shì
    jiè
          


    yún

     


    sān
    shí
    èr
    xiàng
    jiàn

    lái
    fǒu
     
    fǒu

     
    shì
    zūn
         sān
    shí
    èr
    xiàng

    jiàn

    lái
          

    lái
    shuō
    sān
    shí
    èr
    xiàng
     

    shì
    fēi
    xiàng
     
    shì
    míng
    sān
    shí
    èr
    xiàng
          
    ruò
    yǒu
    shàn
    nán

     
    shàn

    rén
     

    héng

    shā
    děng
    shēn
    mìng

    shī
     
    ruò

    yǒu
    rén
     


    jīng
    zhōng
     
    nǎi
    zhì
    shòu
    chí    děng
     
    wèi

    rén
    shuō
     


    shèn
    duō
     
  展开剩余的(50%)
  注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
  拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
   《金刚经上集》全文注音版,可直接打印
   多音字参考列表
    [給](读音:gěi,jǐ)
    [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
    [還](读音:hái,huán,xuán)
    [食](读音:sì,shí,yì)
    [衣](读音:yī,yì)
    [洗](读音:xǐ,xiǎn)
    [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
    [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
    [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
    [令](读音:líng,lìng,lǐng)
    [度](读音:dù,duó)
    [南](读音:nā,nán)
    [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
    [教](读音:jiào,jiāo)
    [莫 ](读音:mò,mù,mì )
    [萬](读音:mǒ,wàn)
    [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
    [信 ](读音:xìn, )
    [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
    [捨,舍](读音:shè,shě)
    [耶](读音:yé,yē,xié)
    [解](读音:jiè,jiě,xiè)
    [取 ](读音:qǔ,qū )
    [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
    [從](读音:cóng,zòng)
    [著](读音:zhù,zhuó)
    [樂](读音:lè,yuè,)
    [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
    [王 ](读音:wáng,wàng, )
    [甯](读音:níng,nìng,zhù)
    [數](读音:shù,shǔ)
    [勝,胜](读音:shèng,shēng)
    [切 ](读音:qiè,qiē, )
    [間](读音:jiàn,jiān,xián)
    [](读音:yìng,yīng)
    [能](读音:néng,nài)
    [讀](读音:dòu,dú)
    [知](读音:zhī,zhì)
    [上](读音:shàng,shǎng)
    [一](读音:yī)
    [處](读音:chú,chù)
    [重](读音:chóng,zhòng)
    [大](读音:dà,dài,dài)
    [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
    [可](读音:kè,kě)
    [得](读音:de,dé,děi)
    [見](读音:jiàn,xiàn)
    [何](读音:hé,hè,hē)
    [相](读音:xiàng,xiāng)
    [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
    [若](读音:rě,ruò)
    [有](读音:yòu,yǒu)
    [於,于](读音:yú,xū,yū)
    [中](读音:zhòng,zhōng)
    [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
    [為](读音:wéi,wèi)
    [其](读音:jī,qí)
   欢迎留言/纠错(共有信息5条))

   网友留言
    【第3楼】贡献条目般若,注音有误
    古文之家网友侯业培:183.***发表于(2023/3/19)
    【第3_1楼】非常感谢来自热心读者{侯业培:183.232.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
     古文之家小编回复于(2023/3/20)
     【第2楼】为什么完整的图片版下载不下来呢
     古文之家网友:221.17.***发表于(2023/4/11)
     【第2_1楼】点击图片,会弹出大图,保存就好。
      古文之家小编回复于(2023/4/11)
      【第1楼】这是玄奘译本
      古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/28)
      打印版文档下载
      您一定感兴趣的合集(推荐)
      姚秦三藏法师鸠摩罗什作品推荐
      古文之家 www.ddqcwxw.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
      古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
      插插干一炮,亚洲综合日韩AV电影在线,福利片在线观看免费高清,韩国真人漫画网站