• <td id="wggwu"><blockquote id="wggwu"></blockquote></td>
 • <acronym id="wggwu"></acronym>
 • <optgroup id="wggwu"></optgroup>
 • 中国古文之家 访问手机版

  《金刚经下集》拼音版,可打印(姚秦三藏法师鸠摩罗什)-文言文

  《金刚经下集》由姚秦三藏法师鸠摩罗什创作
  拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
  • jīn
   gāng
   jīng
   xià

  • 
   [
   nán
   běi
   cháo
    
   ]
   yáo
   qín
   sān
   zàng

   shī
   jiū

   luó
   shí
  • 
    
    
    


        
   shì

   píng
   děng
    

   yǒu
   gāo
   xià
    
   shì
   míng
   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


    
   rén

   zhòng
   shēng

   shòu
   寿
   zhě
    
   xiū

   qiè
   shàn

    


   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


        
   suǒ
   yán
   shàn

   zhě
    

   lái
   shuō

   fēi
   shàn

    
   shì
   míng
   shàn

    
  • 
    
    
        
   ruò
   rén
   yán
    

   shuō

   jiàn
   rén
   jiàn
   zhòng
   shēng
   jiàn
   shòu
   寿
   zhě
   jiàn
        


   yún

    
   shì
   rén
   jiě

   suǒ
   shuō

   fǒu
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
    
   shì
   rén

   jiě

   lái
   suǒ
   shuō

        
   shì
   zūn
   shuō
    

   jiàn
   rén
   jiàn
   zhòng
   shēng
   jiàn
   shòu
   寿
   zhě
   jiàn
    

   fēi

   jiàn
   rén
   jiàn
   zhòng
   shēng
   jiàn
   shòu
   寿
   zhě
   jiàn
    
   shì
   míng

   jiàn
   rén
   jiàn
   zhòng
   shēng
   jiàn
   shòu
   寿
   zhě
   jiàn
        

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   xīn
   zhě
    


   qiè

    
   yīng

   shì
   zhī
    

   shì
   jiàn
    

   shì
   xìn
   jiě
    

   shēng

   xiàng
        
   suǒ
   yán

   xiàng
   zhě
    

   lái
   shuō

   fēi

   xiàng
    
   shì
   míng

   xiàng
    
  • 
    
    
        

   rén


   xiàng
    

   rén
   xiàng
    

   zhòng
   shēng
   xiàng
    

   shòu
   寿
   zhě
   xiàng
    
   suǒ

   zhě

    

   xiàng

   shì
   fēi
   xiàng
    
   rén
   xiàng
   zhòng
   shēng
   xiàng
   shòu
   寿
   zhě
   xiàng

   shì
   fēi
   xiàng
        


   qiè
   zhū
   xiàng
    

   míng
   zhū

    

   gào    

   shì

   shì
    
   ruò

   yǒu
   rén
    

   wén
   shì
   jīng
    

   jīng   wèi
    
   dāng
   zhī
   shì
   rén
   shèn
   wéi

   yǒu
            

   lái
   shuō   luó

    

   fēi   luó

    
   shì
   míng   luó

        
   rěn


   luó

    

   lái
   shuō
   fēi
   rěn


   luó

    
   shì
   míng
   rěn


   luó

               wéi


   wáng

   jié
   shēn

    


   ěr
   shí
    


   xiàng
    

   rén
   xiàng
    

   zhòng
   shēng
   xiàng
    

   shòu
   寿
   zhě
   xiàng
        


   wǎng

   jié
   jié
   zhī
   jiě
   shí
    
   ruò
   yǒu

   xiàng
   rén
   xiàng
   zhòng
   shēng
   xiàng
   shòu
   寿
   zhě
   xiàng
    
   yīng
   shēng
   chēn
   hèn
        
   yòu
   niàn
   guò   bǎi
   shì
   zuò
   rěn

   xiān
   rén
    

   ěr
   suǒ
   shì
    


   xiàng
    

   rén
   xiàng
    

   zhòng
   shēng
   xiàng
    

   shòu
   寿
   zhě
   xiàng
    
   shì
    


   yìng


   qiè
   xiàng
    

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   xīn
    

   yīng
   zhù

   shēng
   xīn
    

   yīng
   zhù
   shēng
   xiāng
   wèi
   chù

   shēng
   xīn
    
   yīng
   shēng

   suǒ
   zhù
   xīn
    
   ruò
   xīn
   yǒu
   zhù

   wéi
   fēi
   zhù
    
   shì


   shuō


   xīn

   yìng
   zhù


   shī
        


   wèi   qiè
   zhòng
   shēng

    
   yīng

   shì

   shī
    

   lái
   shuō

   qiè
   zhū
   xiàng
    

   shì
   fēi
   xiàng
    
   yòu
   shuō

   qiè
   zhòng
   shēng
    

   fēi
   zhòng
   shēng
        

   lái
   shì
   zhēn

   zhě
    
   shí

   zhě
    


   zhě
    

   kuáng

   zhě
       zhě
        

   lái
   suǒ


       shí


        
   ruò


   xīn
    
   zhù


   ér
   xíng

   shī
    

   rén

   àn
    


   suǒ
   jiàn
    
   ruò


   xīn

   zhù

   ér
   xíng

   shī
    

   rén
   yǒu

    

   guāng
   míng
   zhào
    
   jiàn
   zhǒng
   zhǒng

        
   dāng
   lái
   zhī
   shì
    
   ruò
   yǒu
   shàn
   nán

    
   shàn

   rén
    
   néng


   jīng
   shòu
   chí

   sòng
    

   wéi

   lái
    


   zhì
   huì
    

   zhī
   shì
   rén
    

   jiàn
   shì
   rén
    
   jiē

   chéng
   jiù

   liàng

   biān
   gōng

    
  • 
    
    
       bái

   yán
    
   shì
   zūn
    


   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


    
   wéi

   suǒ


    

   yán
    

   shì
    

   shì
        


   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


    
   nǎi
   zhì

   yǒu
   shǎo    
   shì
   míng
   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


    
  • 
    
    
        


   yún

    
   ruò
   yǒu
   rén
   mǎn
   sān
   qiān

   qiān
   shì
   jiè

   bǎo
    

   yòng

   shī
    
   shì
   rén

   shì
   yīn
   yuán
    


   duō
   fǒu
    

   shì
    
   shì
   zūn
    

   rén

   shì
   yīn
   yuán
    


   shèn
   duō
        
   ruò


   yǒu
   shí
    

   lái

   shuō   duō
    

    

   lái
   shuō   duō
    
   • 
     
     
     
    ěr
    shí     
    wén
    shuō
    shì
    jīng
     
    shēn
    jiě


     

    lèi
    bēi

     
    ér
    bái

    yán
     

    yǒu
    shì
    zūn
     

    shuō

    shì
    shèn
    shēn
    jīng
    diǎn
     

    cóng

    lái
    suǒ

    huì
    yǎn
     
    wèi
    céng

    wén

    shì
    zhī
    jīng
     
    shì
    zūn
     
    ruò

    yǒu
    rén

    wén
    shì
    jīng
     
    xìn
    xīn
    qīng
    jìng
     

    shēng
    shí
    xiàng
     
    dāng
    zhī
    shì
    rén
     
    chéng
    jiù    yǒu
    gōng

     
    shì
    zūn
     
    shì
    shí
    xiàng
    zhě
     

    shì
    fēi
    xiàng
     
    shì


    lái
    shuō
    míng
    shí
    xiàng
     
    shì
    zūn
     

    jīn

    wén

    shì
    jīng
    diǎn
     
    xìn
    jiě
    shòu
    chí
     


    wéi
    nán
     
    ruò
    dāng
    lái
    shì
     
    hòu

    bǎi
    suì
     

    yǒu
    zhòng
    shēng
     

    wén
    shì
    jīng
     
    xìn
    jiě
    shòu
    chí
     
    shì
    rén

    wéi    yǒu
     
   • 
     
     
          

    ruò
    zuò
    shì
    niàn
     

    lái
    xiàng

     

    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


          

    zuò
    shì
    niàn
     

    lái
    xiàng

     

    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


          

    ruò
    zuò
    shì
    niàn
     

    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    xīn
    zhě
     
    shuō
    zhū

    duàn
    miè
     

    zuò
    shì
    niàn
          

    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    xīn
    zhě
         shuō
    duàn
    miè
    xiàng
     
   • 
     
     
          
    ruò
    shàn
    nán

     
    shàn

    rén
     

    sān
    qiān

    qiān
    shì
    jiè
    suì
    wéi
    wēi
    chén
     


    yún

     
    shì
    wēi
    chén
    zhòng
    nìng
    wéi
    duō
    fǒu
         yán
     
    shèn
    duō
     
    shì
    zūn
          
    ruò
    shì
    wēi
    chén
    zhòng
    shí
    yǒu
    zhě
         shuō
    shì
    wēi
    chén
    zhòng
     
    suǒ

    zhě

     

    shuō
     
    wēi
    chén
    zhòng
     

    fēi
    wēi
    chén
    zhòng
     
    shì
    míng
    wēi
    chén
    zhòng
     
    shì
    zūn
     

    lái
    suǒ
    shuō
    sān
    qiān

    qiān
    shì
    jiè
     

    fēi
    shì
    jiè
     
    shì
    míng
    shì
    jiè
          
    ruò
    shì
    jiè
    shí
    yǒu
    zhě
     

    shì


    xiàng
     

    lái
    shuō
     


    xiàng
     

    fēi


    xiàng
     
    shì
    míng


    xiàng
          


    xiàng
    zhě
     

    shì


    shuō
     
    dàn
    fán

    zhī
    rén
    tān
    zhuó

    shì
     
   • 
     
     
          
    ruò
    yǒu
    shàn
    nán

     
    shàn

    rén
     
    chū

    fēn
     

    héng

    shā
    děng
    shēn

    shī
     
    zhōng

    fēn
     


    héng

    shā
    děng
    shēn

    shī
     
    hòu

    fēn
     


    héng

    shā
    děng
    shēn

    shī
     

    shì

    liàng
    bǎi
    qiān
    wàn

    亿
    jié
     

    shēn

    shī
     
    ruò

    yǒu
    rén
     
    wén

    jīng
    diǎn
     
    xìn
    xīn


     


    shèng

     

    kuàng
    shū
    xiě
    shòu
    chí

    sòng
     
    wèi
    rén
    jiě
    shuō
          

    yào
    yán
    zhī
     
    shì
    jīng
    yǒu
     


    chēng
    liáng
     

    biān
    gōng

     

    lái
    wèi


    chéng
    zhě
    shuō
     
    wèi

    zuì
    shàng
    chéng
    zhě
    shuō
     
    ruò
    yǒu
    rén
    néng
    shòu
    chí

    sòng
     
    guǎng
    广
    wéi
    rén
    shuō
     

    lái

    zhī
    shì
    rén
     

    jiàn
    shì
    rén
     
    jiē

    chéng
    jiù


    liàng
     


    chēng
     

    yǒu
    biān
     
    gōng

     

    shì
    rén
    děng
     

    wéi

    dān

    lái
    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


               
    ruò
    yào
    xiǎo

    zhě
     
    zhuó

    jiàn
    rén
    jiàn
    zhòng
    shēng
    jiàn
    shòu
    寿
    zhě
    jiàn
         jīng
     

    néng
    tīng
    shòu

    sòng
     
    wèi
    rén
    jiě
    shuō
          
    zài
    zài
    chù
    chù
     
    ruò
    yǒu

    jīng
     

    qiè
    shì
    jiān
    tiān
    rén
    ā
    xiū
    luó
     
    suǒ
    yìng
    gōng
    yǎng
     
    dāng
    zhī

    chù
     

    wéi
    shì

     
    jiē
    yīng
    gōng
    jìng
     
    zuò

    wéi
    rào
     

    zhū
    huā
    xiāng
    ér
    sàn

    chù
     
   • 
     
     
     


          
    ruò
    shàn
    nán

     
    shàn

    rén
     
    shòu
    chí

    sòng

    jīng
     
    ruò
    wéi
    rén
    qīng
    jiàn
     
    shì
    rén
    xiān
    shì
    zuì

     
    yīng
    duò
    è
    dào
     

    jīn
    shì
    rén
    qīng
    jiàn

     
    xiān
    shì
    zuì


    wéi
    xiāo
    miè
     
    dāng

    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


          

    niàn
    guò


    liàng
    ā
    sēng
    zhī
    jié
     

    rán
    dēng

    qián
     

    zhí

    bǎi

    qiān
    wàn

    亿
    nuó
    yóu

    zhū

     

    jiē
    gòng
    yǎng
    chéng
    shì
     

    kōng
    guò
    zhě
     
    ruò

    yǒu
    rén
     

    hòu

    shì
     
    néng
    shòu
    chí

    sòng

    jīng
     
    suǒ

    gōng

     


    suǒ
    gòng
    yǎng
    zhū

    gōng

     
    bǎi
    fēn     
    bǎi
    qiān
    wàn

    亿
    fēn
    nǎi
    zhì
    suàn
    shù


    suǒ

    néng

          
    ruò
    shàn
    nán

     
    shàn

    rén
     

    hòu

    shì
     
    yǒu
    shòu
    chí

    sòng

    jīng
     
    suǒ

    gōng

     

    ruò

    shuō
    zhě
     
    huò
    yǒu
    rén
    wén
     
    xīn

    kuáng
    luàn
         xìn
          
    dāng
    zhī
    shì
    jīng

     
    guǒ
    bào

     
   • 
     
     
          


    yún

     

    lái
    yǒu
    ròu
    yǎn
    fǒu
     

    shì
     
    shì
    zūn
     

    lái
    yǒu
    ròu
    yǎn
          


    yún

     

    lái
    yǒu
    tiān
    yǎn
    fǒu
     

    shì
     
    shì
    zūn
     

    lái
    yǒu
    tiān
    yǎn
          


    yún

     

    lái
    yǒu
    huì
    yǎn
    fǒu
     

    shì
     
    shì
    zūn
     

    lái
    yǒu
    huì
    yǎn
          


    yún

     

    lái
    yǒu

    yǎn
    fǒu
     

    shì
     
    shì
    zūn
     

    lái
    yǒu

    yǎn
          


    yún

     

    lái
    yǒu

    yǎn
    fǒu
     

    shì
     
    shì
    zūn
     

    lái
    yǒu

    yǎn
          


    yún

     

    héng

    zhōng
    suǒ
    yǒu
    shā
     

    shuō
    shì
    shā
    fǒu
     

    shì
     
    shì
    zūn
     

    lái
    shuō
    shì
    shā
          


    yún

     


    héng

    zhōng
    suǒ
    yǒu
    shā
     
    yǒu

    shì
    shā
    děng
    héng

     
    shì
    zhū
    héng

    suǒ
    yǒu
    shā
    shù

    shì
    jiè

    shì
     
    nìng
    wéi
    duō
    fǒu
     
    shèn
    duō
     
    shì
    zūn
     

    gào     
    ěr
    suǒ
    guó

    zhōng
     
    suǒ
    yǒu
    zhòng
    shēng
     
    ruò
    gān
    zhǒng
    xīn
     

    lái

    zhī
          

    lái
    shuō
    zhū
    xīn
    jiē
    wéi
    fēi
    xīn
     
    shì
    míng
    wéi
    xīn
     
    suǒ

    zhě

          
    guò

    xīn     
    xiàn
    zài
    xīn     
    wèi
    lái
    xīn     
   • 
     
     
     
    ěr
    shí    bái

    yán
     
    shì
    zūn
     
    shàn
    nán

     
    shàn

    rén
     

    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    xīn
     
    yún

    yīng
    zhù
     
    yún

    xiáng


    xīn
     

    gào     
    shàn
    nán

     
    shàn

    rén
     

    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    xīn
    zhě
     
    dāng
    shēng

    shì
    xīn
     

    yīng
    miè


    qiè
    zhòng
    shēng
     
    miè


    qiè
    zhòng
    shēng

     
    ér

    yǒu

    zhòng
    shēng
    shí
    miè

    zhě
               
    ruò


    yǒu

    xiàng
    rén
    xiàng
    zhòng
    shēng
    xiàng
    shòu
    寿
    zhě
    xiàng
     

    fēi


     
    suǒ

    zhě

          
    shí

    yǒu    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    xīn
    zhě
          


    yún

     

    lái

    rán
    dēng

    suǒ
     
    yǒu


    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    fǒu
     
    fǒu

     
    shì
    zūn
     


    jiě

    suǒ
    shuō

     


    rán
    dēng

    suǒ
     

    yǒu


    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


     

    yán
     

    shì

    shì
          
    shí

    yǒu


    lái

    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


          
    ruò
    yǒu


    lái

    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    zhě
     
    rán
    dēng

    shòu

     


    lái
    shì
     
    dāng

    zuò

     
    hào
    shì
    jiā
    móu

     

    shí

    yǒu


    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


     
    shì

    rán
    dēng    shòu

     
    zuò

    shì
    yán
     


    lái
    shì
     
    dāng

    zuò

     
    hào
    shì
    jiā
    móu

          

    lái
    zhě
     

    zhū     
    ruò
    yǒu
    rén
    yán
     

    lái

    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


          
    shí

    yǒu

     


    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


          

    lái
    suǒ

    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


     

    shì
    zhōng

    shí


     
    shì


    lái
    shuō

    qiè

    jiē
    shì


          
    suǒ
    yán

    qiè

    zhě
     

    fēi

    qiè

     
    shì

    míng

    qiè

          


    rén
    shēn
    cháng

         yán
     
    shì
    zūn
     

    lái
    shuō
    rén
    shēn
    cháng

     

    wéi
    fēi

    shēn
     
    shì
    míng

    shēn
          
    shì
     
    ruò
    zuò
    shì
    yán
     

    dāng
    miè


    liàng
    zhòng
    shēng
     


    míng


               
    shí

    yǒu

    míng
    wéi


     
    shì


    shuō
     

    qiè
    rén

    zhòng
    shēng

    shòu
    寿
    zhě
          
    ruò


    zuò
    shì
    yán
     

    dāng
    zhuāng
    yán


     
    shì

    míng


          

    lái
    shuō
    zhuāng
    yán


    zhě
     

    fēi
    zhuāng
    yán
     
    shì
    míng
    zhuāng
    yán
          
    ruò


    tōng
    zhě
     

    lái
    shuō
    míng
    zhēn
    shì


     
   • 
     
     
          
    ruò
    sān
    qiān

    qiān
    shì
    jiè
    zhōng
     
    suǒ
    yǒu
    zhū


    shān
    wáng
     

    shì
    děng

    bǎo

     
    yǒu
    rén
    chí
    yòng

    shī
     
    ruò
    rén

    luó

    jīng
     
    nǎi
    zhì    děng
     
    shòu
    chí

    sòng
     
    wèi

    rén
    shuō
     

    qián


     
    bǎi
    fēn     
    bǎi
    qiān
    wàn

    亿
    fēn
     
    nǎi
    zhì
    suàn
    shù


    suǒ

    néng

     
   • 
     
     
          


    yún

     


    sān
    shí
    èr
    xiàng
    guān

    lái
    fǒu
         yán
     

    shì

    shì

    sān
    shí
    èr
    xiàng
    guān

    lái
     

    yán
          
    ruò

    sān
    shí
    èr
    xiàng
    guān

    lái
    zhě
     
    zhuàn
    lún
    shèng
    wáng

    shì

    lái
         bái

    yán
     
    shì
    zūn
     


    jiě

    suǒ
    shuō

     

    yīng

    sān
    shí
    èr
    xiàng
    guān

    lái
     
    ěr
    shí
     
    shì
    zūn
    ér
    shuō

    yán
     
    ruò


    jiàn

     

    yīn
    shēng
    qiú

     
    shì
    rén
    xíng
    xié
    dào
     

    néng
    jiàn

    lái
     
   • 
     
     
          


    wèi

    lái
    zuò
    shì
    niàn
     

    dāng
    yǒu
    suǒ
    shuō

     

    zuò
    shì
    niàn
          
    ruò
    rén
    yán

    lái
    yǒu
    suǒ
    shuō

     

    wéi
    bàng

     

    néng
    jiě

    suǒ
    shuō

          
    shuō

    zhě
         shuō
     
    shì
    míng
    shuō

     
    ěr
    shí
    huì
    mìng    bái

    yán
     
    shì
    zūn
     

    yǒu
    zhòng
    shēng
     

    wèi
    lái
    shì
     
    wén
    shuō
    shì

     
    shēng
    xìn
    xīn
    fǒu
     

    yán
          

    fēi
    zhòng
    shēng
     
    fēi

    zhòng
    shēng
               
    zhòng
    shēng
    zhòng
    shēng
    zhě
     

    lái
    shuō
    fēi
    zhòng
    shēng
     
    shì
    míng
    zhòng
    shēng
     
   • 
     
     
          


    yún

     

    děng

    wèi

    lái
    zuò
    shì
    niàn
     

    dāng

    zhòng
    shēng
          

    zuò
    shì
    niàn
          
    shí

    yǒu
    zhòng
    shēng

    lái

    zhě
     
    ruò
    yǒu
    zhòng
    shēng

    lái

    zhě
     

    lái

    yǒu

    rén
    zhòng
    shēng
    shòu
    寿
    zhě
          

    lái
    shuō
    yǒu

    zhě
     

    fēi
    yǒu

     
    ér
    fán

    zhī
    rén

    wéi
    yǒu

          
    fán

    zhě
     

    lái
    shuō

    fēi
    fán

     
    shì
    míng
    fán

     
   • 
     
     
          
    ruò    mǎn
    héng

    shā
    děng
    shì
    jiè

    bǎo
     
    chí
    yòng

    shī
     
    ruò

    yǒu
    rén
    zhī

    qiè     

    chéng

    rěn
         shèng
    qián


    suǒ

    gōng

               

    zhū    shòu         bái

    yán
     
    shì
    zūn
     
    yún
    shòu


          


    suǒ
    zuò


     

    yīng
    tān
    zhuó
     
    shì

    shuō

    shòu


     
   • 
     
     
          
    ruò
    yǒu
    rén
    yán
     

    lái
    ruò
    lái
    ruò

     
    ruò
    zuò
    ruò

     
    shì
    rén

    jiě

    suǒ
    shuō

          

    lái
    zhě
     

    suǒ
    cóng
    lái
     


    suǒ

     

    míng

    lái
     
   • 
     
     
          


    yún

     


    shēn
    jiàn
    fǒu
     
    fǒu

     
    shì
    zūn
     

    lái

    yīng
    shēn
    jiàn
          

    lái
    shuō
         shēn
     

    fēi    shēn
     
    shì
    míng    shēn
          


    yún

     

    lái
    zhū
    xiàng
    jiàn
    fǒu
     
    fǒu

     
    shì
    zūn
     

    lái

    yīng    zhū
    xiàng
    jiàn
          

    lái
    shuō
    zhū
    xiàng


     

    fēi


     
    shì
    míng
    zhū
    xiàng


     
   • 
     
     
          
    ruò
    yǒu
    rén

    mǎn

    liàng
    ā
    sēng
    zhī
    shì
    jiè

    bǎo
    chí
    yòng

    shī
     
    ruò
    yǒu
    shàn
    nán

     
    shàn

    rén    xīn
    zhě
     
    chí


    jīng
     
    nǎi
    zhì    děng
     
    shòu
    chí

    sòng
     
    wèi
    rén
    yǎn
    shuō
     


    shèng

     
    yún

    wéi
    rén
    yǎn
    shuō
         xiàng
         dòng
          

    qiè
    yǒu
    wéi

     

    mèng
    huàn
    pào
    yǐng
     
    diàn
     
    yīng
    zuò

    shì
    guān
     

    shuō
    shì
    jīng

     
    zhǎng
    lǎo     

    zhū

    qiū
     

    qiū

     
    yōu


     
    yōu


     

    qiè
    shì
    jiān
    tiān
    rén
    ā
    xiū
    luó
     
    wén

    suǒ
    shuō
     
    jiē

    huān

     
    xìn
    shòu
    fèng
    xíng
     
  展开剩余的(50%)
  注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
  拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
   《金刚经下集》全文注音版,可直接打印
   多音字参考列表
    [難](读音:nán,nàn,nuó)
    [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
    [節](读音:jié,jiē)
    [語](读音:yù,yǔ)
    [明](读音:míng)
    [上](读音:shàng,shǎng)
    [乘](读音:chéng,shèng)
    [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
    [樂](读音:lè,yuè,)
    [華](读音:huá,huà,huā)
    [散](读音:sàn,sǎn)
    [處](读音:chú,chù)
    [墮](读音:duǒ,huī)
    [惡](读音:é,ě,wù,wū)
    [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
    [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
    [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
    [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
    [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
    [過](读音:guò,guō)
    [耶](读音:yé,yē,xié)
    [少 ](读音:shǎo,shào )
    [中](读音:zhòng,zhōng)
    [萬](读音:mǒ,wàn)
    [數](读音:shù,shǔ)
    [度](读音:dù,duó)
    [王 ](读音:wáng,wàng, )
    [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
    [能](读音:néng,nài)
    [莫 ](读音:mò,mù,mì )
    [得](读音:de,dé,děi)
    [從](读音:cóng,zòng)
    [甯](读音:níng,nìng,zhù)
    [甚](读音:shén,shèn)
    [可](读音:kè,kě)
    [夫](读音:fú,fū)
    [著](读音:zhù,zhuó)
    [知](读音:zhī,zhì)
    [見](读音:jiàn,xiàn)
    [解](读音:jiè,jiě,xiè)
    [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
    [若](读音:rě,ruò)
    [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
    [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
    [讀](读音:dòu,dú)
    [其](读音:jī,qí)
    [勝,胜](读音:shèng,shēng)
    [取 ](读音:qǔ,qū )
    [於,于](读音:yú,xū,yū)
    [相](读音:xiàng,xiāng)
    [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
    [何](读音:hé,hè,hē)
    [有](读音:yòu,yǒu)
    [為](读音:wéi,wèi)
    [露](读音:lòu,lù)
    [](读音:yìng,yīng)
    [觀](读音:guàn,guān)
    [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
    [塞](读音:sè,sāi,sài)
    [一](读音:yī)
    [切 ](读音:qiè,qiē, )
    [間](读音:jiàn,jiān,xián)
    [大](读音:dà,dài,dài)
    [信 ](读音:xìn, )
   欢迎留言/纠错(共有信息0条))

   网友留言
   暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
    打印版文档下载
    您一定感兴趣的合集(推荐)
    姚秦三藏法师鸠摩罗什作品推荐
    古文之家 www.ddqcwxw.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
    古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
    插插干一炮,亚洲综合日韩AV电影在线,福利片在线观看免费高清,韩国真人漫画网站