• <td id="wggwu"><blockquote id="wggwu"></blockquote></td>
 • <acronym id="wggwu"></acronym>
 • <optgroup id="wggwu"></optgroup>
 • 中国古文之家 访问手机版

  《药性赋·寒性药》拼音版,可打印(中医典籍)-文言文

  《药性赋·寒性药》由中医典籍创作
  拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
  • yào
   xìng

    
   ·
   hán
   xìng
   yào
  • zhōng

   diǎn

   • 
     
     
     
    zhū
    yào

    xìng
     

    lèi
    zuì
    hán
     
   • 
     
     
     

    jiǎo
    jiě

    xīn

     
    líng
    yáng
    qīng

    fèi
    gān
     

    xiè

    shuǐ
    tōng
    lìn
    ér

    yīn


     
    hǎi
    zǎo
    sàn
    yǐng


    ér
    zhì
    shàn

    nán
     
    wén
    zhī

    huā
    néng
    míng

    qīng
    tóu
    fēng
     

    gān
    liáo
    yān

    ér
    xiāo
    yōng

         jiǎo

    ér
    chú
    fēng
    shī
    湿
     
    ǒu
    jié
    xiāo

    xuè
    ér
    zhǐ


     
    guā
    lóu

    xià

    rùn
    fèi
    chuǎn

     
    yòu
    qiě
    kuān
    zhōng
     
    chē
    qián

    zhǐ
    xiè

    xiǎo
    biàn
    便

     
    yóu
    néng
    míng

     
    shì

    huáng
    bǎi
    chuāng
    yòng
     
    dōu
    líng
    sòu

         yǒu
    tuì
    退

    chú
    zhēng
    zhī
    xiào
     
    xiāo
    fēng
    qīng
    zhǒng
    zhī
    shī
     
    kuān
    zhōng
    xià

     
    zhǐ
    qiào
    huǎn
    ér
    zhǐ
    shí


     
    liáo

    jiě
    biǎo
     
    gān

    xiān
    ér
    chái


    zhī
     
    bǎi

    zhì
    fèi

     

    sòu

    zhǐ
     
    zhī

    liáng
    xīn
    shèn
     


    zuì

     
    xuán
    shēn
    zhì
    jié


    yōng
     
    qīng

    yān

     
    shēng

    xiāo
    fēng

    zhǒng

     

    sàn
    chuāng

     
    cháng
    wén

    fěn

    fèi
    ér
    liǎn
    gāng
    mén
     
    jīn

    zhèn
    xīn
    ér
    ān
    hún

     
    yīn
    chén
    zhǔ
    huáng
    dǎn
    ér

    shuǐ
     

    mài
    zhì

    lìn
    zhī
    yǒu
    xuè
     

    xiāo
    tōng

    cháng
     

    xuè
    ér
    zhǐ
    tán

     
    shí
    gāo
    zhì
    tóu
    tòng
     
    jiě

    ér
    xiāo
    fán

     
    qián

    chú
    nèi
    wài
    zhī
    tán
    shí
     
    huá
    shí

    liù

    zhī

    jié
     
    tiān
    mén
    dōng
    zhǐ
    sòu
     

    xuè

    ér
    rùn
    xīn
    gān
     
    mài
    mén
    dōng
    qīng
    xīn
     
    jiě
    fán

    ér
    chú
    fèi

     
    yòu
    wén
    zhì

    fán
     
    chú
    yuě
    ǒu
     

    yòng
    zhú

     
    tōng

    jié
     
    dǎo

    xuè
         huáng
     
    xuān
    huáng
    lián
    zhì
    líng

    zhī

     
    yòu
    hòu
    cháng
    wèi
    ér
    zhǐ
    xiè
     
    yín
    yáng
    huò
    liáo
    fēng
    hán
    zhī

     
    qiě

    yīn

    ér
    zhù
    yáng
     
    máo
    gēn
    zhǐ
    xuè     
    shí
    wěi
    tōng
    lìn

    xiǎo
    cháng
     
    shú

    huáng

    xuè
    qiě
    liáo

    sǔn
     
    shēng

    huáng
    xuān
    xuè
    gèng

    yǎn
    chuāng
     
    chì
    sháo
    yào

    xuè
    ér
    liáo

    tòng
     
    fán


    jiě
     
    bái
    sháo
    yào


    ér
    shēng
    xīn
    xuè
     
    wēn

    yóu
    liáng
     
    ruò
    nǎi
    xiāo
    zhǒng
    mǎn
    zhú
    shuǐ

    qiān
    niú
     
    chú


    shā
    chóng

    guàn
    zhòng
     
    jīn
    líng

    zhì
    shàn

    ér

    jīng
    xuè
     
    xuān
    cǎo
    gēn
    zhì

    lìn
    ér
    xiāo

    zhǒng
     

    bǎi

    zhì
    xuè
    shān
    bēng
    lòu
    zhī

     
    xiāng
    xuè

    rén
    zhī
    yòng
     
    bǎng
    guāng
     
    zhī
    fēng
     
    shān
    dòu
    gēn
    jiě


     
    néng
    zhǐ
    yān
    hóu
    zhī
    tòng
     
    bái
    xiǎn


    fēng
    zhì
    jīn
    ruò
     
    ér
    liáo

    wán

     
    xuán

    huā
    míng

    zhì
    tóu
    fēng
     
    ér
    xiāo
    tán
    sòu
    yōng
     
    yòu
    kuàng
    jīng
    jiè
    suì
    qīng
    tóu

    biàn
    便
    xuè
     
    shū
    fēng
    sàn
    chuāng
    zhī
    yòng
     
    guā
    lóu
    gēn
    liáo
    huáng
    dǎn

    yōng
     
    xiāo

    jiě
    tán
    zhī
    yōu
     


    liáo
    bēng
    lòu
     
    zhǐ
    xuè
    zhǐ

     
    kūn


    shàn

     
    sàn
    yǐng
    sàn
    liú
     
    liáo
    shāng
    hán
     
    jiě

    fán
     
    dàn
    zhú

    zhī
    gōng
    bèi
     
    chú
    jié

     


    xuè
     

    dān

    zhī
    yòng
    tóng
     
    zhī

    zhǐ
    sòu
    ér

    zhēng
    tuì
    退
         jīng
    ér

    hàn
    shōu
     
    bèi

    qīng
    tán
    zhǐ

    sòu
    ér

    xīn
    fèi
     
    jié
    gěng
    xià


    xiōng

    ér
    zhì
    yuān
    hóu
     
    ruò

    huáng
    qín
    zhì
    zhū

     
    jiān
    zhǔ

    lìn
     
    huái
    huā
    zhì
    cháng
    fēng
     


    zhì

     
    cháng
    shān

    tán
    jié
    ér
    zhì
    wēn
    nüè
     
    tíng

    xiè
    fèi
    chuǎn
    ér
    tōng
    shuǐ

     

    liù
    shí
    liù
    zhǒng
    yào
    xìng
    zhī
    hán
    zhě

     
  展开剩余的(50%)
  注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
  拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
   《药性赋·寒性药》全文注音版,可直接打印
   多音字参考列表
    [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
    [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
    [何](读音:hé,hè,hē)
    [難](读音:nán,nàn,nuó)
    [射](读音:shè,yì,yè)
    [節](读音:jié,jiē)
    [車](读音:chē,jū)
    [薄](读音:bò,bó,báo)
    [荷](读音:hé,hè)
    [中](读音:zhòng,zhōng)
    [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
    [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
    [有](读音:yòu,yǒu)
    [內](读音:nà,nèi,ruì)
    [大](读音:dà,dài,dài)
    [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
    [石](读音:dàn,shí)
    [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
    [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
    [於,于](读音:yú,xū,yū)
    [可](读音:kè,kě)
    [洗](读音:xǐ,xiǎn)
    [能](读音:néng,nài)
    [去](读音:qù,jǔ,qū)
    [旋](读音:xuán,xuàn)
    [明](读音:míng)
    便[便](读音:biàn,pián)
    [散](读音:sàn,sǎn)
    [解](读音:jiè,jiě,xiè)
    [同 ](读音:tóng,tòng, )
    [知](读音:zhī,zhì)
    [汗](读音:hán,hàn)
    [咳](读音:ké,hāi,hái)
    [若](读音:rě,ruò)
    [夫](读音:fú,fū)
    [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
    [瘧](读音:nüè,yào)
    [六](读音:liù,lù)
   欢迎留言/纠错(共有信息0条))

   网友留言
   暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
    打印版文档下载
    您一定感兴趣的合集(推荐)
    中医典籍作品推荐
    古文之家 www.ddqcwxw.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
    古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
    插插干一炮,亚洲综合日韩AV电影在线,福利片在线观看免费高清,韩国真人漫画网站