• <td id="wggwu"><blockquote id="wggwu"></blockquote></td>
 • <acronym id="wggwu"></acronym>
 • <optgroup id="wggwu"></optgroup>
 • 中国古文之家 访问手机版

  《少年中国说》拼音版,可打印(梁启超)-文言文

  《少年中国说》由梁启超创作
  拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
  • shào
   nián
   zhōng
   guó
   shuō
  • 
   [
   qīng
    
   ]
   liáng

   chāo
  • 
    
    
    

   yán
   guó
   zhī
   lǎo
   shào
    
   qǐng
   xiān
   yán
   rén
   zhī
   lǎo
   shào
    
   lǎo
   nián
   rén
   cháng


   wǎng
    
   shào
   nián
   rén
   cháng

   jiāng
   lái
    
   wéi


   wǎng

    

   shēng
   liú
   liàn
   xīn
    
   wéi

   jiāng
   lái

    

   shēng

   wàng
   xīn
    
   wéi
   liú
   liàn

    

   bǎo
   shǒu
    
   wéi

   wàng

    

   jìn

    
   wéi
   bǎo
   shǒu

    

   yǒng
   jiù
    
   wéi
   jìn


    


   xīn
    
   wéi


   wǎng

    
   shì
   shì
   jiē

   suǒ

   jīng
   zhě
    

   wéi
   zhī
   zhào

    
   wéi

   jiāng
   lái

    
   shì
   shì
   jiē

   suǒ
   wèi
   jīng
   zhě
    

   cháng
   gǎn


    
   lǎo
   nián
   rén
   cháng
   duō
   yōu

    
   shào
   nián
   rén
   cháng
   hào
   xíng

    
   wéi
   duō
   yōu

    

   huī
   xīn
    
   wéi
   xíng


    

   shèng

    
   wéi
   huī
   xīn

    

   qiè
   nuò
    
   wéi
   shèng


    

   háo
   zhuàng
    
   wéi
   qiè
   nuò

    

   gǒu
   qiě
    
   wéi
   háo
   zhuàng

    

   mào
   xiǎn
    
   wéi
   gǒu
   qiě

    

   néng
   miè
   shì
   jiè
    
   wéi
   mào
   xiǎn

    

   néng
   zào
   shì
   jiè
    
   lǎo
   nián
   rén
   cháng
   yàn
   shì
    
   shào
   nián
   rén
   cháng

   shì
    
   wéi
   yàn
   shì

    

   cháng
   jué

   qiè
   shì


   wéi
   zhě
    
   wéi
   hào
   shì

    

   cháng
   jué

   qiè
   shì   wéi
   zhě
    
   lǎo
   nián
   rén


   zhào
    
   shào
   nián
   rén

   zhāo
   yáng
    
   lǎo
   nián
   rén


   niú
    
   shào
   nián
   rén    
   lǎo
   nián
   rén

   sēng
    
   shào
   nián
   rén

   xiá
    
   lǎo
   nián
   rén


   diǎn
    
   shào
   nián
   rén


   wén
    
   lǎo
   nián
   rén


   piàn
   yān
    
   shào
   nián
   rén


   lán

   jiǔ
    
   lǎo
   nián
   rén

   biè
   xíng
   xīng
   zhī
   yǔn
   shí
    
   shào
   nián
   rén


   yáng
   hǎi
   zhī
   shān

   dǎo
    
   lǎo
   nián
   rén

   āi

   shā

   zhī
   jīn


    
   shào
   nián
   rén


   西   zhī
   tiě

    
   lǎo
   nián
   rén

   qiū
   hòu
   zhī
   liǔ
    
   shào
   nián
   rén

   chūn
   qián
   zhī
   cǎo
    
   lǎo
   nián
   rén


   hǎi
   zhī
   zhū
   wéi

    
   shào
   nián
   rén

   cháng
   jiāng
   zhī
   chū

   yuán
    

   lǎo
   nián

   shào
   nián
   xìng


   tóng
   zhī

   lüè

    
   rén
   gōng
   yuē
    
   rén

   yǒu
   zhī
    
   guó


   rán
    
  • 
    
    
    
   rén
   gōng
   yuē
    

   zhōng
   guó

   guǒ
   lǎo    
   shì
   jīn

   quán

   qiú
   zhī


   wèn


    


   lǎo


    

   shì
   zhōng
   guó
   wéi
   guò

   zhī
   guó
    


   qiú
   shàng

   běn
   yǒu

   guó
    
   ér
   jīn
   jiàn

   miè
    


   zhī
   mìng
   yùn
   dài
   jiāng
   jìn

    


   fēi
   lǎo


    

   shì
   zhōng
   guó
   wéi
   wèi
   lái
   zhī
   guó
    


   qiú
   shàng

   wèi
   xiàn

   guó
    
   ér
   jīn
   jiàn


    


   zhī
   qián
   chéng
   qiě
   fāng
   cháng

    

   duàn
   jīn

   zhī
   zhōng
   guó
   wéi
   lǎo


    
   wéi
   shào
   nián

    
   xiān
   míng
    
   guó
    

   zhī


    

   guó

   zhě
        
   yǒu


    
   yǒu
   rén
   mín
    


   zhī
   rén
   mín
    
   ér
   zhì

   suǒ

   zhī


   zhī
   shì
    

   zhì


   ér

   shǒu
   zhī
    
   yǒu
   zhǔ
   quán
    
   yǒu

   cóng
    
   rén
   rén
   jiē
   zhǔ
   quán
   zhě
    
   rén
   rén
   jiē

   cóng
   zhě
    


   shì
    

   wèi
   zhī
   wán
   quán
   chéng

   zhī
   guó
    

   qiú
   shàng
   zhī
   yǒu
   wán
   quán
   chéng

   zhī
   guó

    

   bǎi
   nián

   lái

    
   wán
   quán
   chéng

   zhě
    
   zhuàng
   nián
   zhī
   shì

    
   wèi
   néng
   wán
   quán
   chéng

   ér
   jiàn
   jìn

   wán
   quán
   chéng

   zhě
    
   shào
   nián
   zhī
   shì

    
   yán

   duàn
   zhī
   yuē
    
   ōu
   zhōu
   liè
   bāng
   zài
   jīn

   wéi
   zhuàng
   nián
   guó
    
   ér

   zhōng
   guó
   zài
   jīn

   wéi
   shào
   nián
   guó
    
  • 
    
    
    
   liáng

   chāo
   yuē
    
   shāng
   zāi
    
   lǎo


    
   xún
   yáng
   jiāng
   tóu    
   dāng
   míng
   yuè
   rào
   chuán
    
   fēng    
   qīn
   hán

   tiě
    

   mèng
   fēi
   mèng
   zhī
   shí
    
   zhuī
   xiǎng
   luò
   yáng
   chén
   zhōng
   chūn
   huā
   qiū
   yuè
   zhī
   jiā

    

   西
   gōng
   nán
   nèi
    
   bái

   gōng
   é
    

   dēng

   suì
    
   sān

   duì
   zuò
    
   tán
   kāi
   yuán
    
   tiān
   bǎo
   jiān

   shì
    

    

   cháng    
    
   qīng
   mén
   zhòng
   guā
   rén
    
   zuǒ
   duì

   rén
    

   nòng


    

   hóu
   mén

   hǎi
   zhū   zhī
   shèng
   shì
    


   lún
   zhī
   liú

   è
   miè
    
   ā

   fēi
   zhī
   yōu


   lán
    

   sān
   liǎng
   jiān
   shǒu

    
   huò
   guò
   fǎng
   访
   zhī
   hào
   shì
   zhě
    
   dào
   dāng
   nián
   duǎn
   dāo


   chí
   chěng
   zhōng
   yuán
    

   juǎn
   ōu
   zhōu
    
   xuè
   zhàn
   hǎi
   lóu
    

   shēng
   chì
   zhà
    
   wàn
   guó
   zhèn
   kǒng
   zhī
   fēng
   gōng
   wěi
   liè
    
   chū
   ér
   pāi
   àn
    

   ér


    
   zhōng
   ér
   lǎn
   jìng
    


    
   miàn
   cūn
   chǐ
   齿
   jìn
    
   bái

   yíng

    
   tuí
   rán
   lǎo

    
   ruò
   shì
   zhě
    
   shě
   yōu

   zhī
   wài

   xīn
   shì
    
   shě
   bēi
   cǎn
   zhī
   wài

   tiān

    
   shě
   tuí
   táng
   zhī
   wài


   yuè
    
   shě
   tàn

   zhī
   wài

   yīn
   shēng
    
   shě
   dài

   zhī
   wài

   shì

    
   měi
   rén
   háo
   jié
   qiě
   rán
    
   ér
   kuàng
   xún
   cháng


   zhě

    
   shēng
   píng
   qīn
   yǒu
    
   jiē
   zài


    


   yǐn
   shí
    
   dài
   mìng

   rén
    
   jīn

   qiě
   guò
    
   huáng
   zhī


    
   jīn
   nián
   qiě
   guò
    
   huáng

   míng
   nián
    

   tiān
   xià
   huī
   xīn
   duǎn

   zhī
   shì
    
   wèi
   yǒu
   shèn

   lǎo

   zhě
    


   rén

    
   ér

   wàng


   yún
   zhī
   shǒu
   duàn
    
   huí
   tiān
   zhī
   shì
   gōng
    
   xié
   shān
   chāo
   hǎi
   zhī


    
   néng


   néng
    
  • 
    
    
    


    

   zhōng
   guó

   guǒ
   lǎo    


   jīn


   zhǐ
   chóu

    
   táng

   sān
   dài
    
   ruò

   zhī
   zhì
   zhì
    
   qín
   huáng
   hàn

    
   ruò

   zhī
   xióng
   jié
    
   hàn
   táng
   lái
   zhī
   wén
   xué
    
   ruò

   zhī
   lóng
   shèng
    
   kāng
   qián
   jiān
   zhī

   gōng
    
   ruò

   zhī
   xuǎn

    

   shǐ
   jiā
   suǒ


    

   zhāng
   jiā
   suǒ
   ōu

    


   fēi

   guó
   mín
   shào
   nián
   shí
   dài
   liáng
   chén
   měi
   jǐng
    
   shǎng
   xīn

   shì
   zhī
   chén

   zāi
    
   ér
   jīn
   tuí
   rán
   lǎo

    
   zuó   chéng
    
   míng


   shí
   chéng
    
   chù
   chù
   què
   shǔ
   jìn
       quǎn
   jīng
    
   shí

   shěng
   zhī


   cái
   chǎn
    

   wéi
   rén
   huái
   怀
   zhōng
   zhī
   ròu
    

   bǎi
   zhào
   zhī

   xiōng


    

   wéi
   rén
   zhù

   zhī

    

   suǒ
   wèi
    
   lǎo

   jià
   zuò
   shāng
   rén

    
   zhě

    


    
   píng
   jūn

   huà
   dāng
   nián
   shì
    
   qiáo
   cuì
   sháo
   guāng

   rěn
   kàn
    
   chǔ
   qiú
   xiāng
   duì
       yǐng
    
   rén
   mìng
   wēi
   qiǎn
    
   zhāo    
   guó
   wéi
   dài

   zhī
   guó
    

   guó
   zhī
   mín
   wéi
   dài

   zhī
   mín
    
   wàn
   shì

   zhī
   nài

    

   qiè
   píng
   rén
   zuò
   nòng
       guài
    
   • 
     
     
     

    běn
    rén
    zhī
    chēng

    zhōng
    guó

     


    yuē
    lǎo


    guó
     
    zài

    yuē
    lǎo


    guó
     
    shì


     
    gài


    ōu

    西
    rén
    zhī
    yán

     


     

    zhōng
    guó

    guǒ
    lǎo     
    liáng

    chāo
    yuē
     

     
    shì

    yán
     
    shì

    yán
     

    xīn

    zhōng
    yǒu

    shào
    nián
    zhōng
    guó
    zài
     
   • 
     
     
     
    qiě

    zhōng
    guó
    chóu

     

    cháng
    yǒu
    guó
    jiā
    zāi
     

    guò
    yǒu
    cháo
    tíng
    ěr
     

    huáng


    sūn
     


    ér

     
    qiú
    zhī
    shàng
    zhě

    shù
    qiān
    nián
     
    ér
    wèn

    guó
    zhī
    wéi

    míng
     


    yǒu

     

    suǒ
    wèi
    táng
     

     
    xià
     
    shāng
     
    zhōu
     
    qín
     
    hàn
     
    wèi
     
    jìn
     
    sòng
     

     
    liáng
     
    chén
     
    suí
     
    táng
     
    sòng
     
    yuán
     
    míng
     
    qīng
    zhě
     

    jiē
    cháo
    míng
    ěr
     
    cháo

    zhě
     

    jiā
    zhī

    chǎn

     
    guó

    zhě
     
    rén
    mín
    zhī
    gōng
    chǎn

     
    cháo
    yǒu
    cháo
    zhī
    lǎo
    shào
     
    guó
    yǒu
    guó
    zhī
    lǎo
    shào
     
    cháo

    guó     


    néng

    cháo
    zhī
    lǎo
    shào
    ér
    zhǐ
    wéi
    guó
    zhī
    lǎo
    shào
    míng

     
    wén
     

     
    chéng
     
    kāng
     
    zhōu
    cháo
    zhī
    shào
    nián
    shí
    dài

     
    yōu
     

     
    huán
     
    nǎn
     


    lǎo
    nián
    shí
    dài

     
    gāo
     
    wén
     
    jǐng
     

     
    hàn
    cháo
    zhī
    shào
    nián
    shí
    dài

     
    yuán
     
    píng
     
    huán
     
    líng
     


    lǎo
    nián
    shí
    dài

         cháo
     


    yǒu
    zhī
     
    fán

    zhě
    wèi
    wéi

    cháo
    tíng
    zhī
    lǎo     
    wèi
    wéi

    guó
    zhī
    lǎo
     

    cháo
    tíng
    zhī
    lǎo
    qiě

     
    yóu

    rén
    zhī
    lǎo
    qiě


     


    suǒ
    wèi
    zhōng
    guó
    zhě


    yān
     
    rán

     

    zhōng
    guó
    zhě
     
    qián

    shàng
    wèi
    chū
    xiàn

    shì
    jiè
     
    ér
    jīn
    nǎi
    shǐ
    méng

    yún
    ěr
     
    tiān     
    qián

    liáo

     
    měi
    zāi

    shào
    nián
    zhōng
    guó

     
   • 
     
     
     

    zhì

    zhě
         sān
    jié
    zhī
    kuí

     

    guó
    shì
    bèi
    zuì
     
    táo
    cuàn

    bāng
     
    nǎi
    chuàng


    huì
     
    míng
    yuē
     
    shào
    nián     
     

    guó
    zhì
    shì
     
    yún
    yǒng    yīng
    zhī
     

    nǎi
    guāng

    jiù

     
    shǐ
    使    wéi
    ōu
    zhōu
    zhī

    xióng
    bāng
     
    zhě
     
    ōu
    zhōu
    zhī


    lǎo

    guó

     

    luó

    wáng
    hòu
     
    jiào
    huáng
     
    zhèng
    quán
    guī

    ào
    guó
     
    dài
    suǒ
    wèi
    lǎo
    ér
    bīn


    zhě

     
    ér    zhì

     
    qiě
    néng

    quán
    guó
    ér
    shào
    nián
    zhī
     
    kuàng

    zhōng
    guó
    zhī
    shí
    wéi
    shào
    nián
    shí
    dài
    zhě

     
    táng
    táng

    bǎi

    zhōu
    zhī
    guó

     
    lǐn
    lǐn

    bǎi

    zhào
    zhī
    guó
    mín
     

    suì    zhì


    rén
    zhě
     
   • 
     
     
     
    rén
    gōng
    yuē
     
    zào
    chéng
    jīn

    zhī
    lǎo

    zhōng
    guó
    zhě
     

    zhōng
    guó
    lǎo
    xiǔ
    zhī
    yuān


     
    zhì
    chū
    jiāng
    lái
    zhī
    shào
    nián
    zhōng
    guó
    zhě
     

    zhōng
    guó
    shào
    nián
    zhī

    rèn

     

    lǎo
    xiǔ
    zhě


    dào
         shì
    jiè
    zuò
    bié
    zhī


    yuǎn

     
    ér

    shào
    nián
    nǎi
    xīn
    lái
    ér

    shì
    jiè
    wéi
    yuán
     

    jiù

    zhě
    rán
     

    míng

    jiāng
    qiān


    fāng
     
    ér

    jīn

    shǐ


    shì
    chù
     
    jiāng
    qiān

    zhě
     

    ài


    chuāng
    lóng
     

    jié
    zhì

    tíng

     

    rén
    héng
    qíng
         guài
     
    ruò

    shào
    nián
    zhě
     
    qián
    chéng
    hào
    hào
     
    hòu

    máng
    máng
     
    zhōng
    guó
    ér
    wéi
    niú
    wéi

    wéi

    wéi

     

    pēng
    luán
    biān
    chuí
    zhī
    cǎn

     
    wéi

    shào
    nián
    dāng
    zhī
     
    zhōng
    guó

    chēng


    nèi
     
    zhǔ
    méng

    qiú
     

    zhǐ
    huī

    pàn
    zhī
    zūn
    róng
     
    wéi

    shào
    nián
    xiǎng
    zhī
     
    yǎn
    yǎn

    guǐ
    wéi
    lín
    zhě


    yān
     

    ér

    rán
    zhì
    zhī
     
    yóu

    yán

     

    ér

    rán
    zhì
    zhī
     


    yán

     
    shǐ
    使

    guó
    zhī
    shào
    nián
    ér
    guǒ
    wéi
    shào
    nián

     


    zhōng
    guó
    wéi
    wèi
    lái
    zhī
    guó
     

    jìn

    wèi

    liàng

     
    shǐ
    使

    guó
    zhī
    shào
    nián
    ér

    wéi
    lǎo


     


    zhōng
    guó
    wéi
    guò

    zhī
    guó
     


    wáng

    qiáo

    ér
    dài

     

    jīn

    zhī

    rèn
     

    zài

    rén
     
    ér
    quán
    zài

    shào
    nián
     
    shào
    nián
    zhì

    guó
    zhì
     
    shào
    nián


    guó

     
    shào
    nián
    qiáng

    guó
    qiáng
     
    shào
    nián    guó


     
    shào
    nián

    yóu

    guó

    yóu
     
    shào
    nián
    jìn


    guó
    jìn

     
    shào
    nián
    shèng

    ōu
    zhōu
     

    guó
    shèng

    ōu
    zhōu
     
    shào
    nián
    xióng


    qiú
     

    guó
    xióng


    qiú
     
    hóng

    chū
    shēng
     

    dào

    guāng
     

    chū

    liú
     

    xiè
    wāng
    yáng
     
    qián
    lóng
    téng
    yuān
     
    lín
    zhǎo
    fēi
    yáng
     


    xiào

     
    bǎi
    shòu
    zhèn
    huáng
     
    yīng
    sǔn
    shì

     
    fēng
    chén

    zhāng
     
    yòu
    zuò
    fēng
    chén

    zhāng
     
     
     

    huā
    chū
    tāi
     


    huáng
    huáng
     
    gān
    jiāng

    xíng
     
    yǒu
    zuò

    máng
     
    tiān
    dài

    cāng
         huáng
     
    zòng
    yǒu
    qiān

     
    héng
    yǒu

    huāng
     
    qián


    hǎi
     
    lái

    fāng
    cháng
     
    měi
    zāi

    shào
    nián
    zhōng
    guó
     

    tiān

    lǎo
     
    zhuàng
    zāi

    zhōng
    guó
    shào
    nián
     

    guó

    jiāng
     
   • 
     
     
     
    gōng

    zhēn
    shì
    zhī

    yǒu
    shī

    zhāng
     

    yuē
     
    néng
    lìng
    gōng
    shào
    nián
    xíng
     
     

    cháng
    ài

    zhī
     
    ér
    yǒu
    wèi


    yòng

    zhī
    suǒ
    cún
     

    guó
    mín
    ér

    wèi

    guó
    zhī
    lǎo


     

    guǒ
    lǎo


     

    guó
    mín
    ér

    zhī

    guó
    zhī
    shào
    nián

     

    nǎi
    shào
    nián

     

    西
    yàn
    yǒu
    zhī
    yuē
     
     
    yǒu
    sān
    suì
    zhī
    wēng
     
    yǒu
    bǎi
    suì
    zhī
    tóng
     
     
    rán

     
    guó
    zhī
    lǎo
    shào
     
    yòu

    dìng
    xíng
     
    ér
    shí
    suí
    guó
    mín
    zhī
    xīn


    wéi
    xiāo
    zhǎng
    zhě

     

    jiàn


    zhì

    zhī
    néng
    lìng
    guó
    shào
    nián

     

    yòu
    jiàn


    guó
    zhī
    guān

    shì
    mín
    néng
    lìng
    guó
    lǎo


     

    wéi


     
    zhuàng

    nóng

    piān
    piān
    jué
    shì
    zhī
    shào
    nián
    zhōng
    guó
     
    ér
    shǐ
    使
    ōu

    西

    běn
    rén
    wèi

    wéi
    lǎo

    zhě
     


         guó
    quán
    zhě
    jiē
    lǎo
    xiǔ
    zhī
    rén

     
    fēi
    ó

    shí
    nián


     
    fēi
    xiě

    shí
    nián
    bái
    zhé
     
    fēi
    dāng

    shí
    nián
    chāi
     
    fēi
    ái

    shí
    nián
    fèng
     
    fēi


    shí
    nián
    shǒu
    běn
     
    fēi
    chàng

    shí
    nián

     
    fēi


    shí
    nián
    tóu
     
    fēi
    qǐng

    shí
    nián
    ān
         néng


    guān
     
    jìn

    zhí
     

    nèi
    rèn
    qīng
    èr

    shàng
     
    wài
    rèn
    jiān


    shàng
    zhě
     
    bǎi
    rén
    zhī
    zhōng
     


    guān

    bèi
    zhě
     
    dài
    jiǔ
    shí
    liù

    rén

     
    fēi
    yǎn
    máng

    ěr
    lóng
     
    fēi
    shǒu
    chàn     
    fǒu

    bàn
    shēn

    suì

         shēn
    yǐn
    shí


    shì
    tīng
    yán

     
    shàng
    qiě

    néng

    liǎo
     

    sān

    rén
    zuǒ
    yòu

    zhī
    zhuō
    zhī
     
    nǎi
    néng


     


    ér
    nǎi


    zhī

    guó
    shì
     
    shì
    shù

    ǒu
    ér
    shǐ
    使
    zhì
    tiān
    xià

     
    qiě

    bèi
    zhě
     


    shào
    zhuàng
    zhī
    shí    zhī     
    ōu
    luó

    wéi

    chù

    fāng
     
    hàn

    táng
    zōng
    shì

    cháo
    huáng

     
    yóu
    xián

    wán
    dùn

    bài
    zhī
    wèi
    zhēn


     
    yòu

    cuō

    zhī
     
    táo

    zhī
     
    dài

    nǎo
    suǐ


     
    xuè
    guǎn


     


    yǎn
    yǎn
     

    guǐ
    wéi
    lín
    zhī
    shí
     
    rán
    hòu
    jiāng

    èr
    wàn

    shān

     

    wàn
    wàn
    rén
    mìng
     


    ér
    jiè


    shǒu
     


     
    lǎo


    guó
     
    chéng
    zāi

    lǎo


     
    ér

    bèi
    zhě
     


    shù
    shí
    nián
    zhī


     
    bái
    zhé
     
    dāng
    chāi
     
    ái
    fèng
     
    shǒu
    běn
     
    chàng

     

    tóu
     
    qǐng
    ān
     
    qiān
    xīn
    wàn

     
    qiān

    wàn
    xīn
     
    nǎi
    shǐ


    hóng
    dǐng
    huā
    líng
    zhī


     
    zhōng
    táng

    rén
    zhī
    míng
    hào
     
    nǎi
    chū

    quán

    jīng
    shén
     
    jié


    shēng

    liàng
     

    bǎo
    chí
    zhī
         ér
    shí
    jīn

    dìng
     
    suī
    hōng
    léi
    pán
    xuán

    dǐng
    shàng
     
    ér
    liǎng
    shǒu
    yóu
    jǐn
    bào


    bāo
     

    shì
    fēi
    suǒ


     
    fēi
    suǒ
    zhī

     
    fēi
    suǒ
    wén

     


    ér
    gào
    zhī

    wáng
    guó

     
    guā
    fēn

     


    cóng
    ér
    tīng
    zhī
     

    cóng
    ér
    xìn
    zhī
     

    shǐ
    使
    guǒ
    wáng

     
    guǒ
    fēn

     
    ér

    jīn
    nián

    shí

     

    shí

     
    dàn
    qiú


    liǎng
    nián
    nèi
     
    yáng
    rén

    lái
     
    qiáng
    dào


     


    kuài
    huó
    guò
    le

    shì

     
    ruò     


    sān
    tóu
    liǎng
    shěng
    zhī


    fèng
    shēn

    jìng
     

    huàn
    mén
     
    mài
    sān

    bǎi
    wàn
    zhī
    rén
    mín
    zuò

    wéi

     

    shú


    tiáo
    lǎo
    mìng
     
    yǒu     
    yǒu

    nán
    bàn
     


     
    jīn
    zhī
    suǒ
    wèi
    lǎo
    hòu
     
    lǎo
    chén
     
    lǎo
    jiàng
     
    lǎo

    zhě
     

    xiū
    shēn

    jiā
    zhì
    guó
    píng
    tiān
    xià
    zhī
    shǒu
    duàn
     
    jiē


    shì

     

    西
    fēng


    cuī
    rén
    lǎo
     
    diāo
    jìn
    zhū
    yán
    bái
    jìn
    tóu
     
    shǐ
    使
    zǒu

    cháng
    dāng

    shēng
     
    xié
    cuī
    mìng


    zhù
    shòu
    寿
     
    jiē

    tòng
    zāi
     


    wéi
    guó
     
    shì
    ān


    lǎo
    qiě

     
    qiě

    kǒng

    wèi

    suì
    ér
    shāng

     
   • 
     
     
         zhī
    zhōng
    guó
    zhě
     
    suī
    yǒu
    guó
    zhī
    míng
     
    ér
    wèi
    chéng
    guó
    zhī
    xíng

     
    huò
    wéi
    jiā

    zhī
    guó
     
    huò
    wéi
    qiú
    zhǎng
    zhī
    guó
     
    huò
    wéi
    zhū
    hóu
    fēng
    jiàn
    zhī
    guó
     
    huò
    wéi

    wáng
    zhuān
    zhì
    zhī
    guó
     
    suī
    zhǒng
    lèi


     
    yào
    zhī
     


    guó
    jiā
    zhī

    zhì

     
    yǒu    ér
    quē     
    zhèng

    yīng
    ér

    pēi
    tāi


    chéng
    tóng
     

    shēn

    zhī

    èr
    guān
    zhī
     
    xiān
    xíng
    zhǎng
    chéng
     

    wài

    quán

    suī


     
    rán
    wèi
    néng


    yòng

     

    táng


    qián
    wéi
    pēi
    tāi
    shí
    dài
     
    yīn
    zhōu
    zhī

    wéi


    shí
    dài
     
    yóu
    kǒng

    ér
    lái
    zhì

    jīn
    wéi
    tóng

    shí
    dài
     
    zhú
    jiàn


     
    ér
    jīn
    nǎi
    shǐ
    jiāng

    chéng
    tóng

    shàng
    shào
    nián
    zhī
    jiè
    yān
     

    zhǎng
    chéng
    suǒ

    ruò
    shì
    zhī
    chí
    zhě
     


    dài
    zhī
    mín
    zéi
    yǒu
    zhì

    shēng

    zhě

     

    yóu
    tóng
    nián
    duō
    bìng
     
    zhuǎn
    lèi
    lǎo
    tài
     
    huò
    qiě
    zhī
    jiāng
    zhì
    yān
     
    ér

    zhī
    jiē
    yóu
    wèi
    wán
    chéng
    wèi
    chéng


     
    fēi
    guò

    zhī
    wèi
     
    ér
    wèi
    lái
    zhī
    wèi

     
   • 
     
     
     
     
    sān
    shí
    gōng
    míng
    chén


     

    qiān


    yún

    yuè
     

    děng
    xián
     
    bái
    le
    shào
    nián
    tóu
     
    kōng
    bēi
    qiè
     
     

    yuè


     
    mǎn
    jiāng
    hóng
          
    zuò
    zhě

    liù
    suì
    shí

    kǒu
    shòu


     
    zhì
    jīn

    sòng
    zhī

    shuāi
     

    jīn

    wǎng
     

     
    āi
    shí

     
    zhī
    míng
     
    gēng

    míng
    yuē
     
    shào
    nián
    zhōng
    guó
    zhī
    shào
    nián
     
     
  展开剩余的(50%)
  注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
  拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《大辞海》上海辞书出版社,
   《少年中国说》全文注音版,可直接打印
   全文详解
     日本人之称我中国也,一则曰老大帝国,再则曰老大帝国。
    日本人称呼我们中国,一称作老大帝国,再称还是老大帝国。
    是语也,盖袭译欧西人之言也。
    这个称呼,大概是承袭照译了欧洲西方人的话。
    呜呼!
    真是实在可叹啊!
    我中国其果老大矣乎?
    我们中国果真是老大帝国吗?
    梁启超曰:
    梁任公说:
    恶!
    不!
    是何言!
    这是什么话!
    是何言!
    这算什么话!
    吾心目中有一少年中国在!
    在我心中有一个少年中国存在。
     欲言国之老少,请先言人之老少。
    要想说国家的老与少,请让我先来说一说人的老与少。
    老年人常思既往,少年人常思将来。
    老年人常常喜欢回忆过去,少年人则常常喜欢考虑将来。
    惟思既往也,故生留恋心;
    由于回忆过去,所以产生留恋之心;
    惟思将来也,故生希望心。
    由于考虑将来,所以产生希望之心。
    惟留恋也,故保守;
    由于留恋,所以保守;
    惟希望也,故进取。
    由于希望,所以进取。
    惟保守也,故永旧;
    由于保守,所以永远陈旧;
    惟进取也,故日新。
    由于进取,所以日日更新。
    惟思既往也,事事皆其所已经者,故惟知照例;
    由于回忆过去,所有的事情都是他已经经历的,所以只知道照惯例办事;
    惟思将来也,事事皆其所未经者,故常敢破格。
    由于思考未来,各种事情都是他所未经历的,因此常常敢于破格。
    老年人常多忧虑,少年人常好行乐。
    老年人常常多忧虑,少年人常常喜欢行乐。
    惟多忧也,故灰心;
    因为多忧愁,所以容易灰心;
    惟行乐也,故盛气。
    因为要行乐,所以产生旺盛的生气。
    惟灰心也,故怯懦;
    因为灰心,所以怯懦;
    惟盛气也,故豪壮。
    因为气盛,所以豪壮。
    惟怯懦也,故苟且;
    因为怯懦,所以只能苟且;
    惟豪壮也,故冒险。
    因为豪壮,所以敢于冒险。
    惟苟且也,故能灭世界;
    因为苟且因循,所以必定使社会走向死亡;
    惟冒险也,故能造世界。
    因为敢于冒险,所以能够创造世界。
    老年人常厌事,少年人常喜事。
    老年人常常厌事,少年人常常喜欢任事。
    惟厌事也,故常觉一切事无可为者;
    因为厌于事,所以常常觉得天下一切事情都无可作为;
    惟好事也,故常觉一切事无不可为者。
    因为好任事,所以常常觉得天下一切事情都无不可为。
    老年人如夕照,少年人如朝阳;
    老年人如夕阳残照,少年人如朝旭初阳。
    老年人如瘠牛,少年人如乳虎。
    老年人如瘦瘠的老牛,少年人如初生的虎犊。
    老年人如僧,少年人如侠。
    老年人如坐僧,少年人如飞侠。
    老年人如字典,少年人如戏文。
    老年人如释义的字典,少年人如活泼的戏文。
    老年人如鸦片烟,少年人如泼兰地酒。
    老年人如抽了鸦片洋烟,少年人如喝了白兰地烈酒。
    老年人如别行星之陨石,少年人如大洋海之珊瑚岛。
    老年人如告别行星向黑暗坠落的陨石,少年人如海洋中不断增生的珊瑚岛。
    老年人如埃及沙漠之金字塔,少年人如西比利亚之铁路;
    老年人如埃及沙漠中矗立的金字塔,少年人如西伯利亚不断延伸的大铁路。
    老年人如秋后之柳,少年人如春前之草。
    老年人如秋后的柳树,少年人如春前的青草。
    老年人如死海之潴为泽,少年人如长江之初发源。
    老年人如死海已聚水成大泽,少年人如长江涓涓初发源。
    此老年与少年性格不同之大略也。
    这些是老年人与少年人性格不同的大致情况。
    任公曰:
    梁任公说:
    人固有之,国亦宜然。
    人固然有这种不同,国家也应当如此。
     梁启超曰:
    梁任公说:
    伤哉,老大也!
    令人悲伤的老大啊!
    浔阳江头琵琶妇,当明月绕船,枫叶瑟瑟,衾寒于铁,似梦非梦之时,追想洛阳尘中春花秋月之佳趣。
    浔阳江头琵琶女,正当明月萦绕着空船,枫树叶在秋风中瑟瑟作响,衾被冷得象铁,在似梦非梦的朦胧之时,回想当年在长安繁华的红尘中对春花赏秋月的美好意趣。
    西宫南内,白发宫娥,一灯如穗,三五对坐,谈开元、天宝间遗事,谱《霓裳羽衣曲》。
    清冷的长安太极、兴庆宫内,满头白发的宫娥,在结花如穗的灯下,三三五五相对而坐,谈论开元、天宝年间的往事,谱当年盛行宫内的《霓裳羽衣曲》。
    青门种瓜人,左对孺人,顾弄孺子,忆侯门似海珠履杂遝之盛事。
    在长安东门外种瓜的召平,对着身边的妻子,戏逗自己的孩子,回忆禁卫森严的侯门之内歌舞杂沓、明珠撒地的盛况。
    拿破仑之流于厄蔑,阿剌飞之幽于锡兰,与三两监守吏,或过访之好事者,道当年短刀匹马驰骋中原,席卷欧洲,血战海楼,一声叱咤,万国震恐之丰功伟烈,初而拍案,继而抚髀,终而揽镜。
    拿破仑被流放到厄尔巴岛,阿拉比被幽禁在斯里兰卡,与三两个看守的狱吏,或者前来拜访的好事的人,谈当年佩着短刀独自骑马驰骋中原,席卷欧洲大地,浴血奋战在海港、大楼,一声怒喝,令万国震惊恐惧的丰功伟业,起初高兴得拍桌子,继而拍大腿感叹,最后持镜自照。
    呜呼,面皴齿尽,白发盈把,颓然老矣!
    真可叹啊,满脸皱纹、牙齿落尽,白发正堪一把,已颓然衰老了!
    若是者,舍幽郁之外无心事,舍悲惨之外无天地,舍颓唐之外无日月,舍叹息之外无音声,舍待死之外无事业。
    象这些人,除了忧郁以外没有别的思绪,除了悲惨以外没有其他天地,除了萎靡不振以外没有其他精神寄托,除了叹息以外没有别的声息,除了等死以外没有其他事情。
    美人豪杰且然,而况寻常碌碌者耶?
    美人和英雄豪杰尚且如此,何况平平常常、碌碌无为之辈呢?
    生平亲友,皆在墟墓;
    生平的亲戚朋友,都已入于坟墓;
    起居饮食,待命于人。
    日常起居饮食,依赖于别人。
    今日且过,遑知他日?
    今日得过且过,匆匆哪知他日如何?
    今年且过,遑恤明年?
    今年得过且过,哪里有闲暇去考虑明年?
    普天下灰心短气之事,未有甚于老大者。
    普天之下令人灰心丧气的事,没有更甚于老大的了。
    于此人也,而欲望以拏云之手段,回天之事功,挟山超海之意气,能乎不能?
    对于这样的人,而要希望他有上天揽云的手段,扭转乾坤的本领,挟山跨海的意志气概,能还是不能?
     呜呼!
    真是可悲啊。
    我中国其果老大矣乎?
    我们中国果真已经是老大帝国了吗?
    立乎今日以指畴昔,唐虞三代,若何之郅治;
    站在今天以纵览往昔,尧、舜和夏商周三代,是何等美好的政治;
    秦皇汉武,若何之雄杰;
    秦始皇汉武帝,是何等的英雄豪杰;
    汉唐来之文学,若何之隆盛;
    汉代唐代以来的文学,是何等的兴隆繁盛;
    康乾间之武功,若何之烜赫。
    康熙、乾隆年间的武功,是何等的盛大显赫。
    历史家所铺叙,词章家所讴歌,何一非我国民少年时代良辰美景、赏心乐事之陈迹哉!
    历史家所铺叙记载的,文学家所尽情讴歌的,哪一样不是我们国民少年时代的良辰美景、赏心乐事的陈迹呢!
    而今颓然老矣!
    而今颓然衰老了!
    昨日割五城,明日割十城,处处雀鼠尽,夜夜鸡犬惊。
    昨天割去五座城,明天又割去十座城,处处穷得鼠雀不见踪影,夜夜扰得鸡犬不得安宁。
    十八省之土地财产,已为人怀中之肉;
    全国的土地财产,已成为别人怀中的肥肉;
    四百兆之父兄子弟,已为人注籍之奴,岂所谓“老大嫁作商人妇”者耶?
    四万万父兄同胞,已成注名于他人户册上的奴隶,这难道不就象“老大嫁作商人妇”的人一样吗?
    呜呼!
    可悲啊。
    凭君莫话当年事,憔悴韶光不忍看!
    请君莫说当年事,衰老憔悴的光阴不忍目睹!
    楚囚相对,岌岌顾影,人命危浅,朝不虑夕。
    象束手待毙的楚囚相对,孤单地自顾垂危的身影,性命险危,可谓朝不保夕。
    国为待死之国,一国之民为待死之民。
    国家成为等死的国家,国民成为等死的国民。
    万事付之奈何,一切凭人作弄,亦何足怪!
    万事已到了无可奈何的地步,一切都听凭他人作弄,也没有什么值得奇怪的!
     任公曰:
    梁任公说:
    我中国其果老大矣乎?
    我们中国果真是老大帝国吗?
    是今日全地球之一大问题也。
    这是今天地球上的一大问题。
    如其老大也,则是中国为过去之国,即地球上昔本有此国,而今渐澌灭,他日之命运殆将尽也。
    如果是老大帝国,那么中国就是过去的国家,即地球上原来就有这个国家,而今渐渐消灭了,以后的命运大概也差不多快完结了。
    如其非老大也,则是中国为未来之国,即地球上昔未现此国,而今渐发达,他日之前程且方长也。
    如果不是老大帝国,那么中国就是未来的国家,即地球上过去从未出现这个国家,而今渐渐发达起来,以后的前程正来日方长。
    欲断今日之中国为老大耶?
    要想判断今日的中国是老大?
    为少年耶?
    还是少年?
    则不可不先明“国”字之意义。
    则不可不先弄清“国”字的涵义。
    夫国也者,何物也?
    所谓国家,到底是什么呢?
    有土地,有人民,以居于其土地之人民,而治其所居之土地之事,自制法律而自守之;
    那是有土地、有人民、以居住生息在这片土地上的人民,治理他们这块土地上的事情,自己制定法律而自己遵守它;
    有主权,有服从,人人皆主权者,人人皆服从者。
    有主权,有服从,人人是有主权的人,人人又是遵守法律的人,如果做到这样,这就可以称之为名符其实的国家。
    夫如是,斯谓之完全成立之国,地球上之有完全成立之国也,自百年以来也。
    地球上开始有名符其实的国家,只是近百年以来的事。
    完全成立者,壮年之事也。
    完全名符其实的,是壮年的事情。
    未能完全成立而渐进于完全成立者,少年之事也。
    未能完全合格而渐渐演进成名符其实的,是少年的事情。
    故吾得一言以断之曰:
    所以我可以用一句话判断他们说:
    欧洲列邦在今日为壮年国,而我中国在今日为少年国。
    欧洲列国今天是壮年国,而我们中国今天是少年国。
     夫古昔之中国者,虽有国之名,而未成国之形也。
    大凡古代中国,虽然有国家的名义,然而并未具备国家的形式。
    或为家族之国,或为酋长之国,或为诸侯封建之国,或为一王专制之国。
    或是作为家族的国家,或是作为酋长的国家,或是作为封建诸侯的国家,或是作为一王专制的国家。
    虽种类不一,要之,其于国家之体质也,有其一部而缺其一部。
    虽种类不一样,总而言之,他们对于国家应具备的体制来说,都是有其中一部分而缺少另一部分。
    正如婴儿自胚胎以迄成童,其身体之一二官支,先行长成,此外则全体虽粗具,然未能得其用也。
    正如婴儿从胚胎变成儿童,他身体上一两种肢体器官,先开始发育形成,此外的部分虽已基本具备,但尚未能得到它的用处。
    故唐虞以前为胚胎时代,殷周之际为乳哺时代,由孔子而来至于今为童子时代。
    所以唐虞尧舜以前为我国的胚胎时代,殷周之际为我国的乳哺时代,从孔子而来直至现在是儿童时代。
    逐渐发达,而今乃始将入成童以上少年之界焉。
    逐渐发达,至今才开始将进入儿童以上的少年时代。
    其长成所以若是之迟者,则历代之民贼有窒其生机者也。
    他的发育成长之所以如此迟缓的原因,是历代的民贼阻碍遏止他生机的结果。
    譬犹童年多病,转类老态,或且疑其死期之将至焉,而不知皆由未完成未成立也。
    犹如童年多病,反而象衰老的样子,有的甚至怀疑他死期就要到了,而不知道他全是因为没有完全成长没有名符其实的缘故。
    非过去之谓,而未来之谓也。
    这不是针对过去说的,而是放眼未来说的。
     且我中国畴昔,岂尝有国家哉?
    况且我们中国的过去,哪里曾出现过所谓的国家呢?
    不过有朝廷耳!
    不过仅仅有过朝廷罢了!
    我黄帝子孙,聚族而居,立于此地球之上者既数千年,而问其国之为何名,则无有也。
    我黄帝子孙,聚族而居,自立于这个地球上既有数千年,然而问一问这个国家叫什么名称,则竟没有名称。
    夫所谓唐、虞、夏、商、周、秦、汉、魏、晋、宋、齐、梁、陈、隋、唐、宋、元、明、清者,则皆朝名耳。
    前所谓唐、虞、夏、商、周、秦、汉、魏、晋、宋、齐、梁、陈、隋、唐、宋、元、明、清的,都是朝廷的名称罢了。
    朝也者,一家之私产也。
    所谓朝廷,乃是一家的私有财产。
    国也者,人民之公产也。
    所谓国家,乃是人民公有的财产。
    朝有朝之老少,国有国之老少。
    朝代有朝代的老与少,国家也有国家的老与少。
    朝与国既异物,则不能以朝之老少而指为国之老少明矣。
    朝廷与国家既是不同的事物,那么不能以朝廷的老少指代国家老少的道理就很明白了。
    文、武、成、康,周朝之少年时代也。
    文王、武王、成王、康王时代,是周朝的少年时代。
    幽、厉、桓、赧,则其老年时代也。
    至幽王、厉王、桓王、赧王时代,就是周朝的老年时代了。
    高、文、景、武,汉朝之少年时代也。
    高祖、文帝、景帝、武帝时代,是汉朝的少年时代。
    元、平、桓、灵,则其老年时代也。
    至元帝、平帝、桓帝、灵帝时代,就是汉朝的老年时代了。
    自余历朝,莫不有之。
    自汉以后各代,没有一个朝代不具有少年时代和老年时代的。
    凡此者谓为一朝廷之老也则可,谓为一国之老也则不可。
    凡此种种称为一个朝廷老化是可以的,称为一个国家老化就不可以。
    一朝廷之老且死,犹一人之老且死也,于吾所谓中国者何与焉。
    一个朝廷衰老将死,犹如一个人衰老将死一样,与我所说的中国有什么相干呢。
    然则,吾中国者,前此尚未出现于世界,而今乃始萌芽云尔。
    那么,我们中国,只不过以前尚未出现在世界上,而今才刚刚开始萌芽罢了。
    天地大矣,前途辽矣。
    天地是多么广大啊,前途是多么辽阔啊。
    美哉我少年中国乎!
    多么美啊我的少年中国!
     玛志尼者,意大利三杰之魁也。
    玛志尼,是意大利三杰中的魁首。
    以国事被罪,逃窜异邦。
    因为国家的事被判罪,逃窜到其他国家。
    乃创立一会,名曰“少年意大利”。
    于是创立一个会,叫做“少年意大利”。
    举国志士,云涌雾集以应之。
    全国有志之士,象云涌雾集一般响应他。
    卒乃光复旧物,使意大利为欧洲之一雄邦。
    最后终于统一复兴旧邦,使意大利成为欧洲一大强国。
    夫意大利者,欧洲之第一老大国也。
    意大利,乃是欧洲的第一老大帝国。
    自罗马亡后,土地隶于教皇,政权归于奥国,殆所谓老而濒于死者矣。
    自从罗马帝国灭亡后,全国土地隶属于教皇,政权却归之于奥地利,这大概是所谓衰老而濒临于死期的国家了。
    而得一玛志尼,且能举全国而少年之,况我中国之实为少年时代者耶!
    但产生一个玛志尼,就能使全国变成少年意大利,何况我们中国确实处在少年时代呢!
    堂堂四百余州之国土,凛凛四百余兆之国民,岂遂无一玛志尼其人者!
    堂堂四百多个州的国土,凛凛然有四万万国民,难道就不能产生一个象玛志尼这样的人物吗!
     龚自珍氏之集有诗一章,题曰《能令公少年行》。
     龚自珍诗集中有一首诗,题目叫《能令公少年行》。
    吾尝爱读之,而有味乎其用意之所存。
    我曾经十分爱读它,喜欢体味它用意的所在。
    我国民而自谓其国之老大也,斯果老大矣;
    我们国民自己说自己的国家是老大的话,那便果真成老大了;
    我国民而自知其国之少年也,斯乃少年矣。
    我们国民自己了解自己的国家是少年,那便真是少年了。
    西谚有之曰:“
    西方有句民间谚语说:“
    有三岁之翁,有百岁之童。”
    有三岁的老翁,有百岁的儿童。”
    然则,国之老少,又无定形,而实随国民之心力以为消长者也。
    那么,国家的老与少,又无确定的形态,而实在是随着国民人心的力量变化而增减的。
    吾见乎玛志尼之能令国少年也,吾又见乎我国之官吏士民能令国老大也。
    我既看到玛志尼能使他的国家变成少年国,我又目睹我国的官吏士民能使国家变成老大帝国。
    吾为此惧!
    我为这一点感到恐惧!
    夫以如此壮丽浓郁翩翩绝世之少年中国,而使欧西日本人谓我为老大者,何也?
    象这样壮丽浓郁、风度优美举世无双的少年中国,竟让欧洲和日本人称我们为老大帝国,这是为什么呢?
    则以握国权者皆老朽之人也。
    这是因为掌握国家大权的都是老朽之人。
    非哦几十年八股,非写几十年白折,非当几十年差,非捱几十年俸,非递几十年手本,非唱几十年喏,非磕几十年头,非请几十年安,则必不能得一官、进一职。
    非得吟诵几十年八股文,非得写几十年的考卷,非得当几十年的差使,非得熬几十年的俸给,非得递几十年的名帖,非得唱几十年的喏,非得磕几十年的头,非得请几十年的安,否则必定不能得到一官,提升一职。
    其内任卿贰以上,外任监司以上者,百人之中,其五官不备者,殆九十六七人也。
    那些在朝中任正副部长以上,外出担任监司以上官职的,一百人当中,其中五官不全的,大概有九十六七人。
    非眼盲则耳聋,非手颤则足跛,否则半身不遂也。
    不是眼瞎就是耳聋,不是手打颤就是脚瘸跛,再不就是半身风瘫。
    彼其一身饮食步履视听言语,尚且不能自了,须三四人左右扶之捉之,乃能度日,于此而乃欲责之以国事,是何异立无数木偶而使治天下也!
    他自己自身的饮食走路、看东西、听声音、说话,尚且不能自己处理,必须由三四个人在左右扶着他挟着他,才能过日子,象这样而要叫他担负起国家大事,这与竖起无数木偶而让他们治理天下有什么两样呢!
    且彼辈者,自其少壮之时既已不知亚细亚、欧罗巴为何处地方,汉祖唐宗是那朝皇帝,犹嫌其顽钝腐败之未臻其极,又必搓磨之,陶冶之,待其脑髓已涸,血管已塞,气息奄奄,与鬼为邻之时,然后将我二万里山河,四万万人命,一举而界于其手。
    况且那些家伙,自从他少年壮年的时候就本已不知道亚细亚、欧罗巴是什么地方,汉高祖唐太宗是哪一朝皇帝,还嫌他愚笨僵化腐败没有到达极点,又必定要去搓磨他,陶冶他,等他脑髓已经干涸,血管已经堵塞,气息奄奄,与死鬼作邻居之时,然后将我二万里山河,四万万人命,一举而交付在他手中。
    呜呼!
    真可悲啊!
    老大帝国,诚哉其老大也!
    老大帝国,确实是老大啊!
    而彼辈者,积其数十年之八股、白折、当差、捱俸、手本、唱喏、磕头、请安,千辛万苦,千苦万辛,乃始得此红顶花翎之服色,中堂大人之名号,乃出其全副精神,竭其毕生力量,以保持之。
    而他们那些人,积聚了自己几十年的八股、白折、当差、捱俸、手本、唱喏、磕头、请安,千辛万苦,千苦万辛,才刚刚得到这个红顶花翎的官服,中堂大人的名号,于是使出他全副的精神,用尽他毕生的力量,以保持它。
    如彼乞儿拾金一锭,虽轰雷盘旋其顶上,而两手犹紧抱其荷包,他事非所顾也,非所知也,非所闻也。
    就象那乞丐拾到金子一锭,虽然轰隆隆的响雷盘旋在他的头顶上,而双手仍紧抱着他装钱的囊袋,其他的事情就不是他想顾及,不是他想知道,不是他想听到的了。
    于此而告之以亡国也,瓜分也,彼乌从而听之,乌从而信之!
    在这个时候你告诉他要亡国了,要瓜分了,他怎么会跟从你听这些消息,怎么会跟从你相信这些消息!
    即使果亡矣,果分矣,而吾今年七十矣,八十矣,但求其一两年内,洋人不来,强盗不起,我已快活过了一世矣!
    即使果真亡了,果真被瓜分了,而我今年已七十岁了,八十岁了,但只求这一两年之内,洋人不来,强盗不起,我已快活地过了一世了!
    若不得已,则割三头两省之土地奉申贺敬,以换我几个衙门;
    如果不得已,就割让两三个省的土地双手献上以示恭贺敬礼,以换取我几个衙门;
    卖三几百万之人民作仆为奴,以赎我一条老命,有何不可?
    卖几百万人民作为仆人奴隶,以赎取我一条老命,有什么不可?
    有何难办?
    有什么难办?
    呜呼!
    真是可悲啊!
    今之所谓老后、老臣、老将、老吏者,其修身齐家治国平天下之手段,皆具于是矣。
    今天所谓的老后、老臣、老将、老吏,他们修身齐家治国平天下的手段,全都在这里了。
    西风一夜催人老,凋尽朱颜白尽头。
    西风一夜催人老,凋尽朱颜白尽头。
    使走无常当医生,携催命符以祝寿,嗟乎痛哉!
    让走无常来当医生,携着催命符以祝寿,唉,令人悲痛啊!
    以此为国,是安得不老且死,且吾恐其未及岁而殇也。
    以用这样的办法来统治国家,这哪能不老而将死呢,甚至我怕他未到年岁就夭折了。
     任公曰:
    梁任公说:
    造成今日之老大中国者,则中国老朽之冤业也。
    造成今天衰老腐朽中国的,是中国衰老腐朽人的罪孽。
    制出将来之少年中国者,则中国少年之责任也。
    创建未来的少年中国的,是中国少年一代的责任。
    彼老朽者何足道,彼与此世界作别之日不远矣,而我少年乃新来而与世界为缘。
    那些衰老腐朽的人有什么可说的,他们与这个世界告别的日子不远了,而我们少年才是新来并将与世界结缘。
    如僦屋者然,彼明日将迁居他方,而我今日始入此室处。
    如租赁房屋的人一样,他们明天就将迁到别的地方去住,而我们今天才搬进这间屋子居住。
    将迁居者,不爱护其窗栊,不洁治其庭庑,俗人恒情,亦何足怪!
    将要迁居别处的人,不爱护这间屋子的窗户,不清扫治理这间房舍的庭院走廊,这是俗人常情,又有什么值得奇怪的!
    若我少年者,前程浩浩,后顾茫茫。
    至于象我们少年人,前程浩浩远大,回顾辽阔深远。
    中国而为牛为马为奴为隶,则烹脔鞭棰之惨酷,惟我少年当之。
    中国如果成为牛马奴隶,那么烹烧、宰割、鞭打的惨酷遭遇,只有我们少年承受。
    中国如称霸宇内,主盟地球,则指挥顾盼之尊荣,惟我少年享之。
    中国如果称霸世界,主宰地球,那么发号施令左顾右盼的尊贵光荣,也只有我们少年享受;
    于彼气息奄奄与鬼为邻者何与焉?
    这对于那些气息奄奄将与死鬼做邻居的老朽有什么关系?
    彼而漠然置之,犹可言也。
    他们如果漠然对待这一问题还可以说得过去。
    我而漠然置之,不可言也。
    我们如果漠然地对待这一问题,就说不过去了。
    使举国之少年而果为少年也,则吾中国为未来之国,其进步未可量也。
    假如使全国的少年果真成为充满朝气的少年,那么我们中国作为未来的国家,它的进步是不可限量的;
    使举国之少年而亦为老大也,则吾中国为过去之国,其澌亡可翘足而待也。
    假如全国的少年也变成衰老腐朽的人,那么我们中国就会成为从前那样的国家,它的灭亡不久就要到来。
    故今日之责任,不在他人,而全在我少年。
    所以说今天的责任,不在别人身上,全在我们少年身上。
    少年智则国智,少年富则国富;
    少年聪明我国家就聪明,少年富裕我国家就富裕。
    少年强则国强,少年独立则国独立;
    少年强大我国家就强大,少年独立我国家就独立。
    少年自由则国自由;
    少年自由我国家就自由。
    少年进步则国进步;
    少年进步我国家就进步。
    少年胜于欧洲,则国胜于欧洲;
    少年胜过欧洲,我国家就胜过欧洲。
    少年雄于地球,则国雄于地球。
    少年称雄于世界,我国家就称雄于世界。
    红日初升,其道大光。
    红日刚刚升起,道路充满霞光;
    河出伏流,一泻汪洋。
    黄河从地下冒出来,汹涌奔泻浩浩荡荡;
    潜龙腾渊,鳞爪飞扬。
    潜龙从深渊中腾跃而起,它的鳞爪舞动飞扬;
    乳虎啸谷,百兽震惶。
    小老虎在山谷吼叫,所有的野兽都害怕惊慌。
    鹰隼试翼,风尘翕张(又作风尘吸张)。
    雄鹰隼鸟振翅欲飞,风和尘土高卷飞扬;
    奇花初胎,矞矞皇皇。
    奇花刚开始孕起蓓蕾,灿烂明丽茂盛茁壮;
    干将发硎,有作其芒。
    干将剑新磨,闪射出光芒。
    天戴其苍,地履其黄。
    头顶着苍天,脚踏着大地。
    纵有千古,横有八荒。
    从纵的时间看有悠久的历史,从横的空间看有辽阔的疆域。
    前途似海,来日方长。
    前途像海一般宽广,未来的日子无限远长。
    美哉我少年中国,与天不老!
    美丽啊我的少年中国,将与天地共存不老!
    壮哉我中国少年,与国无疆!
    雄壮啊我的中国少年,将与祖国万寿无疆!
     “三十功名尘与土,八千里路云和月。
    三十多年来虽已建立一些功名,但如同尘土微不足道,南北转战八千里,经过多少风云人生。
    莫等闲,白了少年头,空悲切。”
    好男儿,要抓紧时间为国建功立业,不要空空将青春消磨,等年老时徒自悲切。
    此岳武穆《满江红》词句也,作者自六岁时即口受记忆,至今喜诵之不衰。
    这是岳飞的《满江红写怀》里的词自,我自六岁就可以背诵,至今仍旧能背诵自如。
    自今以往,弃“哀时客”之名,更自名曰“少年中国之少年”。
    从今天开始,我将弃用“哀时客”的名字,更名为“少年中国之少年”。
   多音字参考列表
    [惡](读音:é,ě,wù,wū)
    [取 ](读音:qǔ,qū )
    [覺](读音:jiào,jué)
    [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
    [石](读音:dàn,shí)
    [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
    [同 ](读音:tóng,tòng, )
    [南](读音:nā,nán)
    [遺](读音:wèi,yí,​suí)
    [裳](读音:shɑng,cháng)
    [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
    [好](读音:hào,hǎo)
    [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
    [把](读音:bà,bǎ)
    [捨,舍](读音:shè,shě)
    [甚](读音:shén,shèn)
    [盛](读音:chéng,shèng)
    [間](读音:jiàn,jiān,xián)
    [樂](读音:lè,yuè,)
    [看](读音:kàn,kān,)
    [相](读音:xiàng,xiāng)
    [弄](读音:lòng,nòng)
    [侯](读音:hóu,hòu)
    [王 ](读音:wáng,wàng, )
    [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
    [正](读音:zhèng,zhēng)
    [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
    [殷](读音:yān,yīn)
    [漸](读音:jiàn,jiān)
    [期](读音:qī,jī)
    [隋](读音:suí,duò,tuǒ)
    [厲](读音:lì,lài)
    [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
    [創](读音:chuàng,chuāng)
    [會](读音:huì,kuài,)
    [](读音:yìng,yīng)
    [卒 ](读音:cù,zú, )
    [教](读音:jiào,jiāo)
    [耶](读音:yé,yē,xié)
    [豈](读音:qǐ,kǎi)
    [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
    [讀](读音:dòu,dú)
    [見](读音:jiàn,xiàn)
    [令](读音:líng,lìng,lǐng)
    [夫](读音:fú,fū)
    [顫](读音:chàn,zhàn)
    [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
    [食](读音:sì,shí,yì)
    [語](读音:yù,yǔ)
    [能](读音:néng,nài)
    [度](读音:dù,duó)
    [朝](读音:cháo,zhāo)
    [塞](读音:sè,sāi,sài)
    [數](读音:shù,shǔ)
    [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
    [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
    [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
    [旋](读音:xuán,xuàn)
    [上](读音:shàng,shǎng)
    [知](读音:zhī,zhì)
    [從](读音:cóng,zòng)
    [信 ](读音:xìn, )
    [活](读音:huó,guō)
    [省](读音:shěng,xǐng)
    [個](读音:gè,gě)
    [幾,几](读音:jǐ,jī)
    [萬](读音:mǒ,wàn)
    [難](读音:nán,nàn,nuó)
    [呼](读音:hū,hè,xū)
    [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
    [朱,硃](读音:zhū,shú)
    [得](读音:de,dé,děi)
    [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
    [明](读音:míng)
    [處](读音:chú,chù)
    [若](读音:rě,ruò)
    [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
    [內](读音:nà,nèi,ruì)
    [何](读音:hé,hè,hē)
    [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
    [吾](读音:wú,yù)
    [為](读音:wéi,wèi)
    [過](读音:guò,guō)
    [可](读音:kè,kě)
    [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
    [勝,胜](读音:shèng,shēng)
    [於,于](读音:yú,xū,yū)
    [大](读音:dà,dài,dài)
    [一](读音:yī)
    [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
    [奇](读音:jī,qí)
    [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
    [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
    [其](读音:jī,qí)
    [有](读音:yòu,yǒu)
    [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
    [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
    [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
    [莫 ](读音:mò,mù,mì )
    [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
    [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
    [切 ](读音:qiè,qiē, )
    [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
    [六](读音:liù,lù)
    [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
    [中](读音:zhòng,zhōng)
   欢迎留言/纠错(共有信息4条))

   网友留言
    【第3楼】贡献条目翘足而待的翘是二声不是四声
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/22)
    【第3_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:125.39.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
     古文之家小编回复于(2023/3/5)
     【第2楼】任公,还是第4声吧,不是姓
     古文之家网友:61.155.***发表于(2022/12/3)
     【第1楼】干字错了
     古文之家网友:221.17.***发表于(2022/11/11)
     打印版文档下载
     您一定感兴趣的合集(推荐)
     梁启超作品推荐
     古文之家 www.ddqcwxw.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
     古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
     插插干一炮,亚洲综合日韩AV电影在线,福利片在线观看免费高清,韩国真人漫画网站