• <td id="wggwu"><blockquote id="wggwu"></blockquote></td>
 • <acronym id="wggwu"></acronym>
 • <optgroup id="wggwu"></optgroup>
 • 中国古文之家 访问手机版

  《医学三字经》拼音版,可打印(陈念祖)-文言文

  《医学三字经》由陈念祖创作
  拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

  • xué
   sān

   jīng
  • 
   [
   qīng
    
   ]
   chén
   niàn

  • 
    
    
    
   zūn

   zhì
    
   wēi
   ér
   ān
    
   ruò

   xiè
    
   qiú
   tài
   yīn
    

   xiè
   shèn
    
   biàn
   fēng
   yín
    
   màn

   shuō
    


   xún
    
   yīn
   yáng
   zhèng
    
   èr
   tài
   qín
    
  • 
    
    
    
   xīn
   wèi
   téng
    
   yǒu
   jiǔ
   zhǒng
    
   biàn

   shí
    
   míng
   qīng
   zhòng
    
   tòng

   tōng
    

   xuè
   yōng
    
   tōng

   tòng
    
   tiáo

   fèng
    

   chóng
   tòng
    

   méi
   yuán
    
  • 
    
    
    
   zhòng
   fēng

   èr
  • 
    
    
    

   shí
   fǎn
   wèi


  • 
    
    
    
   ǒu

   yuě
    
   jiē
   shǔ
   wèi
    
   èr
   chén
   jiā
    
   shí

   guì
    

   hán
   jīng
    
   nán
   fǎng
   仿

    
   xiǎo
   chái

    
   shào
   yáng
   wèi
    

   zhū

    
   píng
   suān
   wèi
    
  • 
    
    
    

   xué
   yuán
   liú


  • 
    
    
    
   tāi


    
   shī
   xiào
   kuāng
    
   chǎn
   hòu
   bìng
    
   shēng
   huà
   jiāng
    

   zhū
   shuō
    

   píng
   cháng
    


   wèn
    


   wàng
    
   jīng
   ér

    
   cháng
   shā
   shì
    
  • 
    
    
    

   shuō

    
   dào

   zhāng
    
   ruò
   jīng
   yùn
    

   zhòng
   shī
    
   tài
   yáng
   bìng
    
   zhǐ
   zài

    
   jīng
   mài
   biàn
    
   biāo
   běn

    
   lín
   zhèng
   biàn
    

   wài

    
  • 
    
    
    

   yǐn
   tòng
    
   èr
   chén
   yàn
    

   lěng
   tòng
    

   zhōng
   quán
    
   jiǔ

   tòng
    
   jīn
   líng
   quán
    

   zhōng
   tòng
    
   zhào
   zhū
   piān
    
   jīn
   guì

    

   huí
   tiān
    
  • 
    
    
    
   jiā
   yán
   shū
        


   cún
    

   jīn
   guì
    
  • 
    
    
    
   èr
   shí
   fāng
    
   xiào


    
   suí
   zhèng
   xiáng
    
   nán


    
   wéi
   wēn
   jīng
    
   dài
   xià

    
   gān
   mài
   tāng
    
   zàng
   zào

    
   yào
   dào
   yān
    
   xiào


    
  • 
    
    
    
   shuǐ
   zhǒng
   bìng
    
   yǒu
   yīn
   yáng
    
   biàn
   便
   qīng

    
   yīn
   shuǐ
   yāng
    
   biàn
   便
   duǎn
   suō
    
   yáng
   shuǐ
   shāng
    


   yǐn
    
   yuán
   huà
   fāng
    
   yáng
   shuǐ
   shèng
    
   jiā
   tōng
   fáng
    
  • 
    
    
    

   rén
   jīng
   chǎn

   bìng

   èr
   shí
   sān
  • 
    
    
    
   rèn
   shēn
   piān
    
   wán
   sàn

    
   guì
   zhī
   tāng
    
   liè


    

   bàn
   jiāng
    
   gōng
   chāo

    
   nèi
   shí
   fāng
    
   jiē


    

   hòu
   piān
    
   yǒu
   shén
   shù
    
  • 
    
    
    

   sòu


  • 
    
    
    

   yòng
   biàn
    
   biāo
   běn
   qiān
    

   suǒ
   zhǔ
    
   suǒ
   yīn
   xiān
    
   shōu
   sàn

    

   cóng
   lián
    

   zhōng

    
   miào
   zhuǎn
   xuán
    

   dào

    
   zhì

   quán
    
  • 
    
    
    
   zūn
   zhī
   jīng
    
   duàn


    

   èr
   fāng
    

   ér
   tuǒ
    
   dān

   chū
    
   hǎn

   chóu
    
   yīn


    
   yáng


    

   bìng

    


   qiú
    
  • 
    
    
    
   shāng
   hán
   zhù
    
   jīn
   guì
   cáng
    
   chuí
   fāng

    

   jīn
   liáng
    

   táng
   hòu
    
   yǒu
   qiān
   jīn
    
   wài
   tái

    
   zhòng

   lín
    
   hòu
   zuò
   zhě
    
   jiàn
   jìn
   yín
    
  • 
    
    
    

   lín
   lóng

   chì
   bái
   zhuó

   jīng

   shí

  • 
    
    
    
   tōng
   shèng
   sǎn
    
   liǎng
   jiě
   qiú
    
   liù

   bèi
    
   hàn
   wéi
   yóu
    

   yuán
   yǐn
    
   mèi

   yóu
    

   mìng
   zhě
    

   zhú
   liú
    
  • 
    
    
    

   chù
   zhuàng
    

   tán
   xián
    
   yǒu
   shēng
   bìng
    

   suì
   nián
    
   huǒ

   kàng
    

   huì
   píng
    
   tán


    
   dān
   fán
   chuān
   穿
    
   sān
   zhèng
   běn
    
   jué
   yīn
   qiān
    
   • 
     
     
     
    juàn

   • 
     
     
     


    tòng
     
    tài
    yīn
    biān
     
    dàn

    mèi
     
    shào
    yīn
    biān
     

    huí

     
    jué
    yīn
    biān
     
    cháng
    shā
    lùn
     
    tàn
    gāo
    jiān
     
    cún
    jīn

     
    shì
    zhēn
    quán
     
   • 
     
     
     
    hàn

    xià
     
    wēn
    qīng
    xuán
     

    guì
    dàng
     
    fāng
    ér
    yuán
     
    guī

    fèi
     
    shèn

    jīn
     
    èr
    chén
    shàng
     
    jiǔ
    wèi
    xún
     
    xiāng

    wài
     
    píng
    wèi
    lín
     
   • 
     
     
     

    shuǐ
    biàn
     
    jīn
    guì
    xiáng
     

    tiān
    shǒu
     
    shí
    èr
    fāng
     
    jiān

    dào
     

    yán
    liáng
     
   • 
     
     
     
    dān
    hán
    pìn
     

    zhōng
    kuāng
     
    dān

    dàn
     
    bái

    xiáng
     

    wài

     
    biàn
    wēi
    máng
     
    xiāo
    yīn

     
    zhì
    yáng
    guāng
     
    tài

    zhù
     
    shèn

    wàng
     
   • 
     
     
     

    lìn
    bìng
     
    jiē

    jié
     
    gāo
    shí
    láo
     


    xuè
     

    lín
    tāng
     
    shì

    jué
     
    bài
    jīng
    lín
     
    jiā
    wèi
    chuò
     
    wài
    lěng
    lín
     
    shèn

    yān
     
   • 
     
     
     
    ruò


     
    zhǔ
    gōng

     
    zhōng
    bìng
    liáng
     

    tài
    guò
     


    jiā
     
    shēng
    míng
    zào
     


    shū
     
    cuò
    míng
    hào
     
    míng

    hòu
     

    zhuó
    liáng
     
   • 
     
     
     
    shǔ
    zhèng

    shí
    sān
   • 
     
     
     
    shāng
    hán
    bìng
     

    biàn
    qiān
     
    liù
    jīng

     
    yǒu
    zhēn
    chuán
     
    tóu
    xiàng
    tòng
     
    tài
    yáng
    biān
     
    wèi
    jiā
    shí
     
    yáng
    míng
    biān
     
    xuàn

    ǒu
     
    shǎo
    yáng
    biān
     
   • 
     
     
     
    xuè
    zhī
    dào
     
    huà
    zhōng
    jiāo
     
    běn
    chōng
    rèn
     
    zhōng
    gài
    jiāo
     
    wēn

    còu
     
    wài
    xiāo
    yáo
     
    liù
    yín

     
    jīng
    dào
    yáo
     

    biǎo
    sàn
     

    sháo
    tiáo
     
   • 
     
     
     
    shàn


    shí
    jiǔ
   • 
     
     
     

    qíng
    bìng
     


    cháo
     
    yǐn
    dǎo

     
    cǎo
    jiāng
    tiáo
     
    wēn
    shè

     

    zhōng
    chāo
     
    liáng
    xiè

     
    lìng

    xiāo
     
    chì
    dòu
    sǎn
     
    xià
    xuè
    biāo
     
   • 
     
     
     
    tán
    yǐn

    èr
    shí
   • 
     
     
     
    shèn
    shuǐ
    kuī
     
    liù
    wèi

     
    yuán
    yáng
    shāng
     

    wèi
    shǐ
    使
     


    shū
     

    zhǐ

     
    gān
    yào
    tiáo
     
    huí
    shēng

     
    jiàn
    zhōng
    tāng
     
    jīn
    guì
    guǐ
     
   • 
     
     
     
    yīn
    shuǐ
    shèng
     
    jiā
    guì
    jiāng
     
    zhī
    shí
    zhǒng
     
    luó
    zhǐ
    shāng
     
    zhī

    zhǒng
     
    shēn
    zhú
    liáng
     
    jiān
    chuǎn

     
    zhēn

    tāng
     
    cóng

    hǎo
     
    bié

    áng
     
   • 
     
     
     

    shí
    bìng
     
    jīn

    gān
     
    wèi
    wǎn

     

    shí
    nán
     
    shí
    xián

     
    zuǒ
    guī
    cān
     
    wèi
    yīn
    zhǎn
     
    bēn
    mén
    kuān
     


    yǐn
     


    bān
     
   • 
     
     
     
    zhàng
    wéi
    bìng
     
    biàn
    shí

     

    zhòu
    zhì
     


    shū
     
    mǎn

    àn
     


    qiè
     
    zhàng

    tòng
     
    sān

    chú
     
    ruò

    zhàng
     
    qiě
    chóu
    chú
     
   • 
     
     
     

    huǒ
    huà
     
    shǔ

    hán
     


    yǐn
     


    wán
     
    liù
    jūn
    lèi
     

    shén
    dān
     
   • 
     
     
     
    nüè   • 
     
     
     
    hàn
    yuán

     
    hào
    zhēn
    yīn
     
    xié
    chuán
    biàn
     
    bìng

    shēn
     


    zhě
     
    shí
    tòng
    xīn
          
    nǎo
    hòu
    zhēn
     
    ruò
    wēn

     
    zhì
    xiāng
    móu
     
   • 
     
     
     
    juǎn
    èr
   • 
     
     
     
    xiǎo
    ér

    èr
    shí

   • 
     
     
     

    láo

    sān
   • 
     
     
     
    jīn
    shuǐ

     
    zhǔ
    zhū
    kūn
     
    liù
    jūn

     
    miào
    nán
    yán
     

    biāo

     
    wàng
    běn
    gēn
     
   • 
     
     
     
    ān
    tāi

     
    hán

    shāng
     
    nán
    chǎn
    zhě
     
    bǎo
    shēng
    fāng
     
    kāi
    jiāo

     
    guī
    xiōng
    xiāng
     
    xuè

    xià
     

    xuè
    tāng
     
    jiǎo
    xiǎo
    zhǐ
     
    ài
    huǒ
    yáng
     
   • 
     
     
     
    zhuó
    yòu
    shū
     
    qiào
    dào
    bié
     
    qián
    yǐn
    tóu
     
    jīng


     
    shèn
    tào
    tán
          
    fēn
    qīng
    yǐn
     
    zuǒ
    huáng

     
    xīn
    shèn
    fāng
     
    suí

    zhuì
     
   • 
     
     
     

    zhī
    shǐ
     
    běn

    huáng
     
    líng
    shū
    zuò
     

    wèn
    xiáng
     
    nàn
    jīng
    chū
     
    gèng
    yáng
    yáng
     
    yuè
    hàn

     
    yǒu
    nán
    yáng
     
    liù
    jīng
    biàn
     
    shèng
    dào
    zhāng
     
   • 
     
     
     
    nüè
    wéi
    bìng
     
    shǔ
    shào
    yáng
     
    hán


     
    ruò
    huí
    xiáng
          


    shāng
     
    sān

    zuò
     
    shì
    chāng
    kuáng
     
    zhì
    zhī

     
    xiǎo
    chái
    fāng
     
   • 
     
     
     
    shāng
    hán
    wēn


    èr
    shí
    èr
   • 
     
     
     

    shàng
    qiāng
     

    sòu
    shēng
     
    fèi
    zuì
    zhòng
     
    wèi
    fēi
    qīng
     
    fèi

    zhōng
     
    zhuàng

    míng
     
    fēng
    hán

     
    wài
    zhuàng
    míng
     
    láo
    sǔn

     
    nèi
    zhuàng
    míng
     
   • 
     
     
     
    xiè
    xīn
    lèi
     

    dīng
    níng
     
   • 
     
     
     
    shāng
    shǔ
    bìng
     
    dòng
    jìng
    shāng
     
    dòng
    ér

     

    wéi
    yāng
     
    liù

    sǎn
     
    bái

    tāng
     
    jìng
    ér

     

    tān
    liáng
     

    hán
    xiàng
     


    cháng
     
   • 
     
     
     
    xuàn
    yūn

    shí

   • 
     
     
     
    shǔ

    wán
     
    fēng


     
    zhè
    chóng
    wán
     
    gān
    xuè

     
    èr
    shén
    fāng
     
    néng


     
   • 
     
     
     
    ǒu
    yuě


    shí
    liù
   • 
     
     
     
    xiāo


    èr
    shí

   • 
     
     
     
    shī
    湿

    shèng
     

    xiè
    chéng
     
    wèi
    líng
    sǎn
     
    jué
    gōng
    hóng
     
    shī
    湿
    ér

     
    lián
    qín
    chéng
     
    shī
    湿
    ér
    lěng
     


    xíng
     
    shī
    湿
    jiā

     

    zhā
    yíng
     
   • 
     
     
     
    shí
    liù
    fāng
     

    záo
    záo
     
    wēn
    yào

     

    fǎn
    yuē
     
    yīn
    mái
    chú
     
    yáng
    guāng
    zhuó
     

    rùn
    liú
     
    shí

    cuò
     
    zhēn

    tāng
     
    shuǐ
    guī

     
   • 
     
     
     
    ruò
    huáng

     
    shí
    qiào
    qiào
     

    qiè
    xuè
     

    fāng
    ráo
     
   • 
     
     
     


    míng
          
    ruò
    shě
    fēng
     
    fēi

    zhì
     
    huǒ

    tán
     
    sān

    bèi
     

    wéi
    zhòng
     
    míng
    wéi
    lèi
     

    ér
    yán
     
    xiǎo
    jiā

     
   • 
     
     
     

    chuǎn

    jiǔ
   • 
     
     
     
    tán
    yǐn
    yuán
     
    shuǐ

    zuò
     
    zào
    shī
    湿
    fēn
     
    zhì
    tán
    lüè
     

    yǐn
    míng
     

    zhēn
    zhuó
     
    cān

    zàng
     

    liáng
    duó
     


    gōng
     
    shì
    qiáng
    ruò
     
   • 
     
     
     
    xiàn

    lùn
     

    èr
    zhāng
     
    zhěn
    mài

     
    bīn

    áng
     
    shù

    zhě
     


    cháng
     
    kuí
    zhū

     

    huāng
    táng
     
    cháng
    shā
    shì
     
    shàng
    páng
    huáng
     
   • 
     
     
     
    hóng


     
    zhèng
    wèi
    yīn
     
    dài
    dōng
    yuán
     
    zhòng

    wèi
     
    wēn
    zào
    xíng
     
    shēng
    qīng

     
    suī
    wèi
    chún
     


    guì
     
    ruò

    jiān
     
    zhuān
    zhǔ
    huǒ
     
   • 
     
     
     
    xīn

    tòng
    xiōng   • 
     
     
     
    jué
    yīn
    bìng
     

    méi
    wán
     
    biàn
    tōng
    miào
     
    zào

    cān
     
   • 
     
     
     
    tuī
    zhì

     
    chōng
    mài
    gān
     

    bàn
    xià
     
    jiā

    ān
     
    jīn
    guì

     


    kàn
     
    ruò
    fǎn
    wèi
     
    shí

    tàn
     
    zhāo


     
    fēn
    bié
    kàn
     
   • 
     
     
     
    tòng
    mǎn
    fán
     
    qiú
    zhǐ
    shí
     
    zhuó

    tòng
     
    xià


     
    tòng
    ér
    fán
     


    zhì
     
    gōng
    liáng
    shī
          

    bìng
    mén
     
    hái
    shú

     
   • 
     
     
     
    xiáng
    ér
    bèi
     
    wáng
    kěn
    táng
     
    xuē
    shì
    àn
     
    shuō

    qiáng
     
    shì
    cái
    shuō
     
    shǒu

    cháng
     
    jǐng
    yuè
    chū
     
    zhù
    xīn
    fāng
     
    shí
    wán

     
    wēn

    xiāng
     
   • 
     
     
     
    xiāo

    zhèng
     
    jīn

    gān
     

    wèi
    yǐn
     


    ān
     
    jīn
    guì

     
    bié
    sān
    bān
     
    èr
    yáng
    bìng
     
    zhì
    duō
    duān
     
    shǎo
    yīn
    bìng
     
    shèn

    hán
     
   • 
     
     
     
    xuè
    zhèng

    shí
   • 
     
     
     
    chuǎn

    zhèng
     
    zhì
    fēn
    mén
     

    mǎng
    bèi
     
    zhī
    zhēn
    yuán
     
    yīn
    mái
    shèng
     
    lóng
    léi
    bēn
     
    shí
    chuǎn
    zhě
     
    tán
    yǐn
    yuán
     
    tíng

    yǐn
     
    shí
    zǎo
    tāng
     
   • 
     
     
     

    rén
    bìng
     


    liáng
     
    yuè
    xìn
    zhǔn
     


    kāng
     
    jiàn
    zǎo
    zhì
     
    yào

    liáng
     
    jiàn
    chí
    zhì
     
    zhòng
    guì
    jiāng
     
    cuò

    zhì
     

    xuè
    shāng
     
   • 
     
     
     
    bái
    sǎn
    fāng
     
    kuī

    yào
     
   • 
     
     
     
    jiū

    zhǐ
     
    zǒng

    bān
     
    tán
    huǒ
    kàng
     

    huáng
    ān
     
    shàng

    shèn
     

    鹿
    róng
    cān
     

    xià

     
    qiú

    duān
     
    zuǒ
    guī
    yǐn
     
    zhèng
    yuán
    dān
     
   • 
     
     
     
    shuí
    zhì
    wài
     
    liù
    ān
    xíng
     
    shuí
    zhì
    nèi
     

    láo
    chéng
     
    xié
    shuǐ

     
    xiǎo
    lóng
    píng
     
    jiān

    huǒ
     
    xiǎo
    chái
    qīng
     
    jiāng

    wèi
     


    pēng
     
    cháng
    shā

     

    ér
    jīng
     
   • 
     
     
     
    shí


     
    wèi

    fèi
     
    huáng
    cǎo
    tāng
     
    xià


     
    shí    huǒ
    kān
    wèi
     
    huáng
    lián
    tāng
     
    wèi
    jīng
    wěi
     
    ruò
    è

     
    dài
    zhě
    huì
     
   • 
     
     
     
    guī


     
    zhǔ
    èr
    yáng
     
    jiān

    jié
     
    xiāo
    yáo
    cháng
     
    zhòng

    zhě
     


    xiáng
     
    jīng


     
    jīn

    huáng
     
    yùn
    sān
    yuè
     
    liù
    jūn
    cháng
     
   • 
     
     
     
    chóng
    yáng
    kuáng
     
    chóng
    yīn
    diān
     
    jìng
    yīn
    xiàng
     
    dòng
    yáng
    xuān
     
    kuáng
    duō
    shí
     
    tán

    juān
     
    diān


     
    shí

    tiān
     

    chù
    nuò
     
    xián
    bìng
    rán
     
   • 
     
     
     
    yīn
    wāi
    xié
     
    hūn


     

    jiù
    xiān
     
    róu
    rùn

     
    tián
    qiào
    fāng
     
    zōng
    jīn
    guì
     
   • 
     
     
     

    piān
    shèng
     
    jiā
    qīng
    liáng
     
    hán
    piān
    zhòng
     
    jiā
    guì
    jiāng
     
    xié

    shèng
     

    shēn
    liáng
     
    cháng
    shān

     

    bèi
    qiáng
     


    zhě
     

    shēn
    tāng
     
   • 
     
     
     
    èr
    zhù
    tòng
     


    yán
     
    sān

    tòng
     
    xiāng

    zhuān
     

    xuè
    tòng
     
    shī
    xiào
    xiān
     


    tòng
     
    miào
    xiāng
    quán
     
    liù
    shí
    tòng
     
    píng
    wèi
    jiān
     
   • 
     
     
     
    xiè
    xiè

    shí

   • 
     
     
     
    rén
    bǎi
    bìng
     
    shǒu
    zhòng
    fēng
     
    zhòu
    rán

     

    fāng
    tōng
     


    tuō
     


    tóng
     
    kāi
    xié

     

    mìng
    xióng
     


    tuō
     
    shēn

    gōng
     
   • 
     
     
     
    xiǎo
    ér
    bìng
     
    duō
    shāng
    hán
     
    zhì
    yáng

     
    xié

    gàn
     
    fán


     
    tài
    yáng
    guān
     

    wèi

     
    biàn
    duō
    duān
     
    tài
    yáng
    wài
     


    kàn
     
   • 
     
     
     
    qīng
    lóng
    bèi
     
    chè

    fān
     

    chuǎn
    zhě
     

    ér
    wēn
     
    guì
    líng
    lèi
     
    shèn

    lùn
     
    píng
    chōng

     
    xiè
    bēn
    tún
     
    zhēn


     
    zhì

    yuán
     
   • 
     
     
     
    huí
    xiāng
    liào
     
    zhù

    lín
     
    tòng


     


    lín
     
   • 
     
     
     

    láo
    bìng
     
    cóng


     

    qíng
    shāng
     
    shàng
    sǔn
    shì
     
    guī

    tāng
     
    èr
    yáng
    zhǐ
     
    xià
    sǔn
    yóu
     
    fáng
    wéi
    ěr
     
    shāng
    yuán
    yáng
     
    kuī
    shèn
    shuǐ
     
   • 
     
     
     
    diǎn


     
    míng
    lóng

     

    dào
    tiáo
     
    jiāng

    jué
     
    shàng
    qiào
    tōng
     
    xià
    qiào
    xiè
     
    wài
    qiào
    kāi
     
    shuǐ
    yuán
    záo
     
    fēn

    duō
     

    biàn
    便
    cuò
     
   • 
     
     
     
    xuàn
    yūn
    zhèng
     
    jiē
    shǔ
    gān
     
    gān
    fēng

     
    xiàng
    huǒ
    gàn
     
    fēng
    huǒ
    dòng
     
    liǎng
    dòng

     
    tóu
    xuán
    zhuàn
     
    yǎn
    fēn
    fán
     

    tán
    huǒ
     

    fēn
    guān
     
   • 
     
     
     
    xīn
    fán
    biàn
     
    qiè

    wàng
     
    xiāng

    yǐn
     
    yǒu
    zhuān
    cháng
     

    shùn
    sǎn
     
    cóng
    zhèng
    fāng
     
    shēng
    mài
    sǎn
     
    jiǔ

    kāng
     
    dōng
    yuán

     
    fáng

    shāng
     
   • 
     
     
     
    fāng
    liǎng
    chū
     

    shén

     
   • 
     
     
     

    jiān
    shī
    湿
     
    shēn

    líng
     

    shèn
    xiè
     
    jìn
    tiān
    míng
     

    shén

     

    fēn
    gēng
     
    héng

    wài
     
    nèi
    jīng
    jīng
     
    cháng
    zàng
    shuō
     


    qíng
     
   • 
     
     
     
    zhàng
    mǎn

    zhàng

    shí
    èr
   • 
     
     
     
    shī
    湿

    shāng
     
    chì
    bái

     

    shèng
    shī
    湿
     
    chì


     
    shī
    湿
    shèng

     
    bái

    zhuì
     
    tiáo
    xíng
    zhēn
     

    qiè

     
    sháo
    yào
    tāng
     

    shèng
    ěr
     
   • 
     
     
     
    wéi
    yùn

     
    néng
    xiàn
    zhāng
     

    yóu
    zhù
     
    běn

    chāng
     

    zuò
    zhě
     
    tuī
    qián
    táng
     


    shàng
     


    háng
     
   • 
     
     
     
    xiǎo
    chái

     
    shǒu


     
    zhú

    tāng
     
    fēng
    jìng

     
    yáng
    dàn
    tāng
     
    gōng


     

    tòng
    tiáo
     

    xiáng

     
    yáng
    ròu
    tāng
     

    tòng
    shì
     
   • 
     
     
     

    zhèng

    liù
   • 
     
     
     
    shàn
    rèn
    bìng
     
    guī
    jué
    yīn
     
    hán
    jīn
    shuǐ
     

    xuè
    xún
     

    chū

     
    tuí
    wán

     
    chuǎn
    zhì

     
    jǐng
    yuè
    zhēn
     

    líng
    sǎn
     
    jiā
    jiǎn
    zhēn
     
   • 
     
     
     
    zhū
    fāng
    lùn
     
    yào
    quán
    quán
     
    yòu
    xiōng

     
    fēi
    ǒu
    rán
     
    xiè
    bái
    jiǔ
     
    miào
    zhuǎn
    xuán
     

    hán
    zhě
     
    jiàn
    zhōng
    tián
     
   • 
     
     
     
    ruò

    jīng
     
    lìng
    yǒu
    shuō
     
    yǒu
    mèng

     
    lóng
    dǎn
    zhé
     

    mèng

     
    shí
    quán
    shè
     
    kǎn

    jiāo
     


    qiè
     
   • 
     
     
     
    shuǐ
    zhǒng

    shí

   • 
     
     
     
    diān
    kuáng
    xián

    shí

   • 
     
     
     
    píng
    wèi
    jiā
     
    hán
    shī
    湿
    shì
     


    xiū
     


    zhì
     

    mén
    fāng
     
    jiē
    suǒ

     
    guì

    tóu
     

    xié
    chū
     
    wài
    shū
    tōng
     
    nèi
    chàng
    suì
     
   • 
     
     
     
    zhōng
    yāng
    jiàn
     

    páng

     
    cān
    zhú
    diǎn
          
    dān

    zhàng
     
    shí
    nán
    chú
     
    shān
    fēng
    guà

    zhǐ
    nán
    chē


    zhōng
    zhǐ
     
    fèi

    zhū
     
   • 
     
     
     
    qiān


     

    yùn
    shēn
     

    dòu
    zhěn
     

    chuán
    xīn
     
    wéi
    tóng
    zhì
     

    jīn
    zhēn
     
  展开剩余的(50%)
  注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
  拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
   《医学三字经》全文注音版,可直接打印
   多音字参考列表
    [藏](读音:cáng,zàng)
    [間](读音:jiàn,jiān,xián)
    [過](读音:guò,guō)
    [王 ](读音:wáng,wàng, )
    [數](读音:shù,shǔ)
    [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
    [捨,舍](读音:shè,shě)
    [何](读音:hé,hè,hē)
    [能](读音:néng,nài)
    [咳](读音:ké,hāi,hái)
    [誰](读音:shéi,shuí)
    [瘧](读音:nüè,yào)
    [去](读音:qù,jǔ,qū)
    [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
    [朝](读音:cháo,zhāo)
    [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
    [令](读音:líng,lìng,lǐng)
    [盛](读音:chéng,shèng)
    [知](读音:zhī,zhì)
    [好](读音:hào,hǎo)
    [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
    [單](读音:shàn,dān,chán)
    [南](读音:nā,nán)
    [車](读音:chē,jū)
    [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
    [惡](读音:é,ě,wù,wū)
    [莫 ](读音:mò,mù,mì )
    [茲](读音:cí,zī)
    [奇](读音:jī,qí)
    [勝,胜](读音:shèng,shēng)
    [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
    [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
    [得](读音:de,dé,děi)
    [繁](读音:fán,pó,mǐn)
    [取 ](读音:qǔ,qū )
    [正](读音:zhèng,zhēng)
    [屬](读音:shǔ,zhǔ)
    [食](读音:sì,shí,yì)
    [畜](读音:xù,chù)
    [從](读音:cóng,zòng)
    [中](读音:zhòng,zhōng)
    [旋](读音:xuán,xuàn)
    [石](读音:dàn,shí)
    [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
    [上](读音:shàng,shǎng)
    便[便](读音:biàn,pián)
    [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
    [遺](读音:wèi,yí,​suí)
    [切 ](读音:qiè,qiē, )
    [著](读音:zhù,zhuó)
    [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
    [洗](读音:xǐ,xiǎn)
    [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
    [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
    [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
    [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
    [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
    [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
    [明](读音:míng)
    [少 ](读音:shǎo,shào )
    [於,于](读音:yú,xū,yū)
    [蘇,甦](读音:sū,sù)
    [相](读音:xiàng,xiāng)
    [解](读音:jiè,jiě,xiè)
    [汗](读音:hán,hàn)
    [為](读音:wéi,wèi)
    [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
    [其](读音:jī,qí)
    [信 ](读音:xìn, )
    [漸](读音:jiàn,jiān)
    [重](读音:chóng,zhòng)
    [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
    [塞](读音:sè,sāi,sài)
    [六](读音:liù,lù)
    [歸](读音:guī,kuì)
    [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
    [大](读音:dà,dài,dài)
    [衣](读音:yī,yì)
    [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
    [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
    [散](读音:sàn,sǎn)
    [一](读音:yī)
    [內](读音:nà,nèi,ruì)
    [有](读音:yòu,yǒu)
    [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
    [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
    [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
    [還](读音:hái,huán,xuán)
    [讀](读音:dòu,dú)
    [難](读音:nán,nàn,nuó)
    [可](读音:kè,kě)
    [蔔,卜](读音:bo,bǔ,pú)
    [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
    [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
    [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
    [觀](读音:guàn,guān)
    [看](读音:kàn,kān,)
    [若](读音:rě,ruò)
    [甚](读音:shén,shèn)
    [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
    [傳](读音:chuán,zhuàn)
    [同 ](读音:tóng,tòng, )
   欢迎留言/纠错(共有信息0条))

   网友留言
   暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
    打印版文档下载
    陈念祖作品推荐
    古文之家 www.ddqcwxw.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
    古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
    插插干一炮,亚洲综合日韩AV电影在线,福利片在线观看免费高清,韩国真人漫画网站