• <td id="wggwu"><blockquote id="wggwu"></blockquote></td>
 • <acronym id="wggwu"></acronym>
 • <optgroup id="wggwu"></optgroup>
 • 中国古文之家 访问手机版

  《破窑赋》拼音版,可打印(吕蒙正)-文言文

  别名:《 寒窑赋,劝世章》,《破窑赋》由吕蒙正创作
  拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

  • yáo

  • 
   [
   sòng
    
   ]

   méng
   zhèng
  • 
    
    
    
   luò
   yáng
    
   zhāo
   qiú
   sēng
   cān
    


   宿

   jiào
    
   zhē


    

   shí

    
   shàng
   rén
   zēng
    
   xià
   rén
   yàn
    
   rén
   dào

   jiàn
    
   fēi
    
   jīn

   cháo
   táng
    
   guān
   zhì

   pǐn
    
   wèi
   zhì
   sān
   gōng
    
   shēn
   suī

   gōng


   rén
   zhī
   xià
    
   ér
   liè
   zhí

   qiān
   wàn
   rén
   zhī
   shàng
    
   yǒu

   bǎi
   liáo
   zhī
   zhàng
    
   yǒu
   zhǎn

   lìn
   zhī
   jiàn
    


   ér
   yǒu
   luó
   jǐn
   qiān
   xiāng
    

   shí
   ér
   yǒu
   zhēn
   xiū
   bǎi
   wèi
    
   chū

   zhuàng
   shì
   zhí
   biān
    


   jiā
   rén
   pěng
   shāng
    
   shàng
   rén
   chǒng
    
   xià
   rén
   yōng
    
   rén
   dào

   guì
    
   fēi

   zhī
   néng

    

   nǎi
   shí

    
   yùn

    
   mìng

    
  • 
    
    
    
   qīng
   chūn
   měi

    
   què
   zhāo

   chǔn
   zhī

    
   jùn
   xiù
   láng
   jūn
    
   fǎn
   pèi

   chǒu
   zhī

    
   jiāo
   lóng
   wèi

    
   qián
   shuǐ


   biē
   zhī
   jiān
    
   jūn

   shī
   shí
    
   gǒng
   shǒu

   xiǎo
   rén
   zhī
   xià
    


   suī

    
   cháng
   cún


   zhī
   róng
    
   miàn
   dài
   yōu
   chóu
    
   měi
   bào
   huái
   怀
   ān
   zhī
   liàng
    
   shí
   zāo


    
   zhǐ

   ān
   pín
   shǒu
   fèn
    
   xīn
   ruò


    

   rán
   yáng
   méi


    
   chū
   pín
   jūn

    
   tiān
   rán


   shēng
   chéng
    
   zhà

   xiǎo
   rén
    

   tuō
   pín
   hán


    
  • 
    
    
    
   yǒu
   xiān
   pín
   ér
   hòu

    
   yǒu
   lǎo
   zhuàng
   ér
   shào
   shuāi
    
   mǎn

   wén
   zhāng
    
   bái

   jìng
   rán

   zhòng
    
   cái
   shū
   xué
   qiǎn
    
   shào
   nián


   dēng

    
   shēn
   yuàn
   gōng
   é
    
   yùn
   tuì
   退
   fǎn
   wéi

   qiè
    
   fēng
   liú


    
   shí
   lái
   pèi
   zuò

   rén
    
  • 
    
    
    
   tiān


   shí
    

   yuè

   guāng
       shí
    
   cǎo


   shēng
    
   shuǐ


   shí
    
   fēng
   làng

   píng
    
   rén


   shí
    

   yùn

   tōng
    
   zhù

   zhù

    
   mìng


   ān
   pái
   dìng
    

   guì
   shuí


    
   rén
   ruò


   gēn    

   néng
   wéi
   qīng
   wéi
   xiàng
    
   • 
     
     
     
    tiān
    yǒu


    fēng
    yún
     
    rén
    yǒu
    dàn

    huò

     

    gōng
    bǎi

     
    xíng


    shé
     
    xióng

    liǎng

     
    fēi

    guò

     

    yǒu
    qiān

    zhī
    chéng
         néng

    wǎng
     
    rén
    yǒu
    chōng
    tiān
    zhī
    zhì
     
    fēi
    yùn

    néng

    tōng
     
   • 
     
     
     
    gài
    wén
     
    rén
    shēng
    zài
    shì
     

    guì

    néng
    yín
     
    pín
    jiàn

    néng

     
    wén
    zhāng
    gài
    shì
     
    kǒng

    è

    chén
    bāng
     

    lüè
    chāo
    qún
     
    tài
    gōng
    diào

    wèi
    shuǐ
     
    yán
    yuān
    mìng
    duǎn
     
    shū
    fēi
    xiōng
    è
    zhī

     
    dào
    zhí
    nián
    cháng
     

    shì
    shàn
    liáng
    zhī
    bèi
     
    yáo

    míng
    shèng
     
    què
    shēng

    xiào
    zhī
    ér
     

    sǒu

    wán
     
    fǎn
    shēng

    xiào
    zhī

     
    zhāng
    liáng
    yuán
    shì


     
    xiāo

    céng
    wéi
    xiàn

     
    yàn

    shēn


    chǐ
     
    fēng
    zuò

    guó
    zǎi
    xiàng
     
    kǒng
    míng


    cǎo

     
    néng
    zuò
    shǔ
    hàn
    jūn
    shī
     
    chǔ

    suī
    xióng
     
    bài


    jiāng

    wěn
     
    hàn
    wáng
    suī
    ruò
     
    jìng
    yǒu
    wàn

    jiāng
    shān
     

    guǎng
    广
    yǒu
    shè

    zhī
    wēi
     
    dào
    lǎo

    fēng
     
    féng
    táng
    yǒu
    chéng
    lóng
    zhī
    cái
     

    shēng


     
    hán
    xìn
    wèi

    zhī
    shí
         sān
    cān
     

    zhì

    xíng
     
    yāo
    xuán
    sān
    chǐ

    yìn
     

    dàn
    shí
    shuāi
     


    yīn
    rén
    zhī
    shǒu
     
   • 
     
     
     
    jiē

     
    rén
    shēng
    zài
    shì
     

    guì


    jìn
    yòng
     
    pín
    jiàn
     
    tīng
    yóu
    tiān

    xún
    huán
     
    zhōu
    ér

    shǐ
    yān
     
  展开剩余的(50%)
  注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
  拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
   《破窑赋》全文注音版,可直接打印
   多音字参考列表
    [過](读音:guò,guō)
    [惡](读音:é,ě,wù,wū)
    [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
    [大](读音:dà,dài,dài)
    [何](读音:hé,hè,hē)
    [明](读音:míng)
    [王 ](读音:wáng,wàng, )
    [射](读音:shè,yì,yè)
    [乘](读音:chéng,shèng)
    [信 ](读音:xìn, )
    [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
    [中](读音:zhòng,zhōng)
    [少 ](读音:shǎo,shào )
    [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
    [夫](读音:fú,fū)
    [間](读音:jiàn,jiān,xián)
    [儀](读音:yí)
    [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
    [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
    [得](读音:de,dé,děi)
    [誰](读音:shéi,shuí)
    [若](读音:rě,ruò)
    [豈](读音:qǐ,kǎi)
    [為](读音:wéi,wèi)
    [相](读音:xiàng,xiāng)
    [吾](读音:wú,yù)
    宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
    [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
    [濟](读音:jì,jǐ,qí)
    [其](读音:jī,qí)
    [朝](读音:cháo,zhāo)
    [一](读音:yī)
    [於,于](读音:yú,xū,yū)
    [萬](读音:mǒ,wàn)
    [食](读音:sì,shí,yì)
    [有](读音:yòu,yǒu)
    [上](读音:shàng,shǎng)
    [能](读音:néng,nài)
    [呼](读音:hū,hè,xū)
    [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
    [可](读音:kè,kě)
   欢迎留言/纠错(共有信息10条))

   网友留言
    【第8楼】题目应该是寒窑赋,不是破窑赋!!!!!!!!!!!!!!!!
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/8/19)
    【第7楼】吕蒙正有病给孩子们背, 有些父母要求背
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/16)
    【第6楼】曾为还是称谓
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/1/25)
    【第6_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:183.232.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
     古文之家小编回复于(2023/3/24)
     【第5楼】文章太长了
     古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/1/19)
     【第4楼】贡献条目“萧何称谓县吏”,是不是“萧何曾为县吏”?
     古文之家网友:122.19.***发表于(2022/11/4)
     【第4_1楼】非常感谢来自热心读者{:122.190.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
      古文之家小编回复于(2023/3/24)
      【第3楼】好长
      古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/8/14)
      【第2楼】与君商榷: 三个字应修改,1,只宜安……应为“只”。2,面带忧愁应为“面”。3罗锦千……应为“千”。 注: 余年已八旬,十岁时就熟读此版本!这几个字用在这些地方,就是繁体字。望君参考。
      古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/1/25)
      【第1楼】家孩子
      古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/3/8)
      打印版文档下载
      吕蒙正作品推荐
      古文之家 www.ddqcwxw.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
      古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
      插插干一炮,亚洲综合日韩AV电影在线,福利片在线观看免费高清,韩国真人漫画网站