• <td id="wggwu"><blockquote id="wggwu"></blockquote></td>
 • <acronym id="wggwu"></acronym>
 • <optgroup id="wggwu"></optgroup>
 • 中国古文之家 访问手机版

  《幽愤诗》拼音版,可打印(嵇康)

  《幽愤诗》由嵇康创作
  拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
  • yōu
   fèn
   shī

  • kāng
  • shí
   chǐ
   sòng
   miǎn
    
   shí    
  • yōng
   yōng
   míng
   yàn
    
   fèn

   běi
   yóu
      • wéi
    
   yǒu
   zhì

   jiù
    

  • cán
   liǔ
   huì
    
   jīn
   kuì
   sūn
   dēng
    
  • duì


   xùn
    
   zhí

   yōu

    
  • shì

   yuàn
   wéi
    
   gòu

   yān
   liú
    
  • shù

   jiāng
   lái
    

   xīn

   xiù
    
  • gǎn


   qiān
    

   ruò
   chuāng
   wěi
    
  • nèi


   宿
   xīn
    
   wài

   liáng
   péng
    
  • yuán

   guān
   dài
    
   píng
   chǒng

   fàng
    

  • shì

   yíng
    
   shén

   yàn

    
  • cǎi
   wēi
   shān
   ē
    
   sàn

   yán
   xiù
    


  • zhī
   bài
    

   zēng
   wéi
   chén
    
  • xìng

   shāng

    
   pín
   zhì
   yuàn
   zēng
    

  • rén
   yǒu
   yán
    
   shàn

   jìn
   míng
    
  • tuō
   hào
   lǎo
   zhuāng
    
   jiàn

   guì
   shēn
    
  • fèng
   shí
   gōng

    
   jiù
   huǐ

   shēng
    
  • shùn
   shí
   ér
   dòng
    


   wàng
   yōu
    

  • xiōng


    
   yǒu


   wēi
    
  • wàn
   shí
   zhōu
   shèn
    
   ān
   qīn
   bǎo
   róng
    
  • jiē

   fèn
   tàn
    
   zēng

   néng
   chóu
    
  • yǎng

   yán
   zhèng
    

   dào
   xián

    
  • shì

   fēn
   yún
    
   zhǐ
   jiǎo

   qíng
    
  • huáng
   huáng
   líng
   zhī
    

   nián
   sān
   xiù
    
  • wéi

   biǎn
   xīn
    
   xiǎn
   míng
   zāng

    

  • guǎ

   guò
    
   bàng

   fèi
   téng
    
  • ān


   jiè
    
   nǎi
   zhōng

   zhēn
    

  • rén
   hán
   hóng
    
   cáng
   gòu
   huái
   怀
   chǐ
    
  • āi
   qióng

   shí
    
   yuè
   zài
   qiǎng
   bǎo
    
   • jiē     
    shào
    zāo

    zào
     
   • zhì
    zài
    shǒu

     
    yǎng

    quán
    zhēn
     
   • zǎo
    shēn
    cāng
    láng
     

    yún
    néng

     
   • mín
    zhī
    duō

     
    zhèng

    yóu

     
   • qióng

    yǒu
    mìng
     

    yòu

    qiú
     
   • kàng
    xīn


     
    rèn

    suǒ
    shàng
     
   • suī
    yuē

    zhí
     
    shén

    zhì

     
   • yuē


    mǐn
     
    hào
    shàn
    àn
    rén
     
   • fěi
    jiàng

    tiān
     
    shí
    yóu
    wán
    shū
        • shū
     
    yīng
    lěi
    duō

     
   • shì
    ài

    jiě
     

    xùn

    shī
     


   • huàn
    jié
     

    zhì
    líng

     
   • chéng
    nàn


     
    xīn
    yān
    nèi
    jiù
     
   • yǒng
    xiào
    cháng
    yín
     

    xìng
    yǎng
    shòu
    寿
     
  展开剩余的(50%)
  注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
  拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
   《幽愤诗》全文注音版,可直接打印
   多音字参考列表
    [薄](读音:bò,bó,báo)
    [少 ](读音:shǎo,shào )
    [識](读音:shí,zhì)
    [冠](读音:guàn,guān)
    [好](读音:hào,hǎo)
    [大](读音:dà,dài,dài)
    [藏](读音:cáng,zàng)
    [明](读音:míng)
    [若](读音:rě,ruò)
    [創](读音:chuàng,chuāng)
    [其](读音:jī,qí)
    [過](读音:guò,guō)
    宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
    [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
    [卒 ](读音:cù,zú, )
    [豈](读音:qǐ,kǎi)
    [得](读音:de,dé,děi)
    [能](读音:néng,nài)
    [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
    [茲](读音:cí,zī)
    [莫 ](读音:mò,mù,mì )
    [萬](读音:mǒ,wàn)
    [石](读音:dàn,shí)
    [樂](读音:lè,yuè,)
    [一](读音:yī)
    [何](读音:hé,hè,hē)
    [為](读音:wéi,wèi)
    [有](读音:yòu,yǒu)
    [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
    [難](读音:nán,nàn,nuó)
    [內](读音:nà,nèi,ruì)
    [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
    [臭](读音:chòu,xiù)
    [採,采 ](读音:cài,cǎi )
    [散](读音:sàn,sǎn)
   欢迎留言/纠错(共有信息0条))

   网友留言
   暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
    打印版文档下载
    嵇康作品推荐
    古文之家 www.ddqcwxw.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
    古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
    插插干一炮,亚洲综合日韩AV电影在线,福利片在线观看免费高清,韩国真人漫画网站