• <td id="wggwu"><blockquote id="wggwu"></blockquote></td>
 • <acronym id="wggwu"></acronym>
 • <optgroup id="wggwu"></optgroup>
 • 中国古文之家 访问手机版

  《百家姓》拼音版,可打印(佚名)-文言文

  《百家姓》由佚名创作
  拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
  • bǎi
   jiā
   xìng

  • míng
  • zēng

   shā
   niè
    
   yǎng


   fēng
    
   cháo
   guān
   kuǎi
   xiàng
    
   zhā
   hòu
   jīng
   hóng
    

  • ruǎn
   lán
   mǐn
       qiáng
    
   jiǎ

   lóu
   wēi
    
   jiāng
   tóng
   yán
   guō
    
  • duàn
   gān
   bǎi

    
   dōng
   guō
   nán
   mén
    

   yán
   guī
   hǎi
    
   yáng
   shé
   wēi
   shēng
    
  • méi
   shèng
   lín
   diāo
    
   zhōng

   qiū
   luò
    
   gāo
   xià
   cài
   tián
    
   fán

   líng
   huò
    
  • yuè

   shí

    

   biàn

   kāng
    


   yuán

    

   mèng
   píng
   huáng
    

  • xìng

   sháo
    
   gào    
   yìn

   宿
   bái
   huái
   怀
    

   tái
   cóng
   è
    
  • yuè
   shuài
   gōu
   kàng
    
   kuàng
   hòu
   yǒu
   qín
    
   liáng
   qiū
   zuǒ
   qiū
    
   dōng
   mén

   西
   mén
    
  • wén
   shēn
   dǎng
   zhái
    
   tán
   gòng
   láo
   páng
    

   shēn


    
   rǎn
   zǎi

   yōng
    
  • xiān


   qiū
       kōng
    

   guān

   kòu
    
   zhǎng


   chē
    

  • wéi
   chāng

    
   miáo
   fèng
   huā
   fāng
    

   rén
   yuán
   liǔ
    
   fēng
   bào
   shǐ
   táng
    
  • xià
   hóu
   zhū

    
   wén
   rén
   dōng
   fāng
    

   lián
   huáng

    

   chí
   gōng
   yáng
    
   • zhào
    qián
    sūn

     
    zhōu

    zhèng
    wáng
     
    féng
    chén
    chǔ
    wèi
     
    jiǎng
    shěn
    hán
    yáng
     
   • yóu
    zhú
    quán

     
    gài

    huán
    gōng
     

    shàng
    guān
    ōu
    yáng


   • wěi
    shān

     
    chē
    hóu

    péng
     
    quán

    bān
    yǎng
     
    qiū
    zhòng

    gōng
     
   • zhuān
    sūn
    duān

     


    gōng

    西
     

    diāo
    yuè
    zhèng
     
    rǎng

    gōng
    liáng
     


   • chéng
    dài
     
    tán
    sòng
    máo
    páng
     
    xióng

    shū

     
    xiàng
    zhù
    dǒng
    liáng
     

   • xiè
    zōu

     
    bǎi
    shuǐ
    dòu
    zhāng
     
    yún

    pān

     

    fàn
    péng
    láng
     
   • shāng
    móu
    shé
    nài
     

    shǎng
    nán
    gōng
     


    qiáo

     
    nián
    ài
    yáng
    tóng
     
   • nìng
    qiú
    luán
    bào
     
    gān
    dǒu

    róng
         liú
     
    jǐng
    zhān
    shù
    lóng
     
   • suǒ
    xián

    lài
     
    zhuó
    lìn

    méng
     
    chí
    qiáo
    yīn

     

    nài
    cāng
    shuāng
     
   • chéng

    xíng
    huá
     
    péi

    róng
    wēng
     
    xún
    yáng

    huì
     
    zhēn

    jiā
    fēng
     
   • dīng
    xuān
    bēn
    dèng
     

    shàn
    háng
    hóng
     
    bāo
    zhū
    zuǒ
    shí
     
    cuī

    niǔ
    gōng
     
   • tuò

    jiā

     
    zǎi


    liáng
     
    jìn
    chǔ
    yán

     

    yān

    qīn
     
   • zhū
    qín
    yóu

     


    shī
    zhāng
     
    kǒng
    cáo
    yán
    huà
     
    jīn
    wèi
    táo
    jiāng
     
   • tán
    tái
    gōng

     
    zōng
    zhèng

    yáng
     
    chún

    chán

     
    tài
    shū
    shēn

     
   • shī
    gǒng
    shè
    niè
     
    cháo
    gōu
    áo
    róng
     
    lěng

    xīn
    kàn
     

    jiǎn
    ráo
    kōng
     
   • kuāng
    guó
    wén
    kòu
     
    guǎng
    广

    quē
    dōng
     
    ōu
    shū


     
    wèi
    yuè
    kuí
    lóng
     


   • sāng
    guì
     

    niú
    shòu
    寿
    tōng
     
    biān

    yān

     
    jiá

    shàng
    nóng
     
   • xiàng


    shèn
     

    liào

    zhōng
     


    héng

     

    gěng
    mǎn
    hóng
     
   • ruì

    羿
    chǔ
    jìn
     

    bǐng

    sōng
     
    jǐng
    duàn


     

    jiāo

    gōng
     
   • wēn
    bié
    zhuāng
    yàn
     
    chái

    yán
    chōng
     

    lián


     
    huàn
    ài

    róng
     

   • wàn
    zhī

     
    zǎn
    guǎn


     
    jīng
    fáng
    qiú
    miào
     
    gān
    xiè
    yīng
    zōng
     


   • xiāo
    yǐn
     
    yáo
    shào
    zhàn
    wāng
     

    máo


     

    bèi
    míng
    zāng
     
   • fèi
    lián
    cén
    xuē
     
    léi


    tāng
     
    téng
    yīn
    luó

     
    hǎo

    ān
    cháng
     
   • gōng
    sūn
    zhòng
    sūn
     
    xuān
    yuán
    líng

     
    zhōng


    wén
     
    zhǎng
    sūn

    róng
     


   • yán

     
    bǎi
    jiā
    xìng
    zhōng

  展开剩余的(50%)
  注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
  拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
   《百家姓》全文注音版,可直接打印
   多音字参考列表
    [王 ](读音:wáng,wàng, )
    [朱,硃](读音:zhū,shú)
    [何](读音:hé,hè,hē)
    [華](读音:huá,huà,huā)
    [蘇,甦](读音:sū,sù)
    [殷](读音:yān,yīn)
    [蔔,卜](读音:bo,bǔ,pú)
    [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
    [明](读音:míng)
    [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
    [賈](读音:gǔ,jià,jiǎ)
    [盛](读音:chéng,shèng)
    [莫 ](读音:mò,mù,mì )
    [解](读音:jiè,jiě,xiè)
    [](读音:yìng,yīng)
    [石](读音:dàn,shí)
    [甯](读音:níng,nìng,zhù)
    [厲](读音:lì,lài)
    [薄](读音:bò,bó,báo)
    宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
    [從](读音:cóng,zòng)
    [蒙](读音:)
    [能](读音:néng,nài)
    [燕](读音:yàn,yān)
    [都](读音:dōu,dū)
    [闕](读音:jué,què,quē)
    [相](读音:xiàng,xiāng)
    [萬](读音:mǒ,wàn)
    [上](读音:shàng,shǎng)
    [侯](读音:hóu,hòu)
    [單](读音:shàn,dān,chán)
    [令](读音:líng,lìng,lǐng)
    [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
    [於,于](读音:yú,xū,yū)
    [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
    [車](读音:chē,jū)
    [樂](读音:lè,yuè,)
    [正](读音:zhèng,zhēng)
    [拓](读音:tà,tuò,zhí)
    [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
    [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
    [呼](读音:hū,hè,xū)
    [歸](读音:guī,kuì)
    [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
    [有](读音:yòu,yǒu)
    [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
    [南](读音:nā,nán)
   欢迎留言/纠错(共有信息7条))

   网友留言
    【第4楼】贡献条目褚:应该念“chǔ”。
    古文之家网友:150.13.***发表于(2021/9/10)
    【第4_1楼】非常感谢来自热心读者{:150。138。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
     古文之家小编回复于(2021/9/12)
     【第3楼】它是宋朝的吧
     古文之家网友:150.13.***发表于(2022/10/26)
     【第2楼】蔚,姓读yu四声
     古文之家网友goddess.***发表于(2022/8/23)
     【第2_1楼】非常感谢来自热心读者{goddess0803:221.178.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
      古文之家小编回复于(2022/9/19)
      【第1楼】有两个门
      古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/11/23)
      【第1_1楼】那是复姓
       古文之家小编回复于(2021/11/24)
       打印版文档下载
       佚名作品推荐
       古文之家 www.ddqcwxw.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
       古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
       插插干一炮,亚洲综合日韩AV电影在线,福利片在线观看免费高清,韩国真人漫画网站