• <td id="wggwu"><blockquote id="wggwu"></blockquote></td>
 • <acronym id="wggwu"></acronym>
 • <optgroup id="wggwu"></optgroup>
 • 中国古文之家 访问手机版

  《【双调】殿前欢》拼音版,可打印(卢挚)

  《【双调】殿前欢》由卢挚创作
  拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

  • shuāng
   diào

   diàn
   殿
   qián
   huān
  • 
   [
   yuán
    
   ]

   zhì
  • 
    
    
    
   wàn
   huā
   cóng
    

   sháo
   guāng
   kěn
   fàng
   cǎi
   yún
   kōng
    
   chī
   dāi
   dāi
   wèi
   jiě
   sān
   shēng
   mèng
    
   jiāo   niǎn
   chūn
   fēng
    

   hóu
   biān
   xiào

   zhōng
    
   qiū

   sòng
    

   yuē
   jiàn
   fāng
   xīn
   dòng
    
   bèi

   yīng
   liàn
   zhù
    
   jiāng
   shàng
   guī
   hóng
   鸿
    
  • 
    
    
    
   jiǔ
   bēi
   nóng
       chūn

   zuì
   shān
   wēng
       jiǔ

   huā
   shāo
   zhòng
    
   suí


   tóng
    


   gān
   xìng

   qióng
    
   shuí
   rén
   gòng
    

   dài
   qīng
   shān
   sòng
    
   chéng
   fēng
   liè

    
   liè

   chéng
   fēng
    
  • 
    
    
    
   zuò
   xián
   rén
    
   xiàng
   cāng

   zhuó
   jìn

   míng
   chén
    
   huí
   tóu


   cháng
   ān
   jìn
    
   shǒu
   fèn
   qīng
   pín
    

   jīn
    
   shuí
   chēn
   wèn
    

   shì
   yíng
   fāng
   cùn
    
   yān
   xiá
   bàn

    
   fēng
   yuè

   lín
    
  • 
    
    
    
   shòu
   寿
   yáng
   zhuāng
    
   gèng


   lán
   bèi
   jiè
   wēn
   fāng
    

   fēi


   jiāo
   xiāo
   zhàng
    
   yuè

   yún
   chuāng
    
   qián
   cūn
   yuǎn

   驿

   cháng
    
   kōng
   chóu
   chàng
    
   píng
   shuí
   wèn
   huā

   yàng
    
   bèi
   chūn
   chóu
   xiǎo
   mèng
    
   shòu
   sǔn

   láng
    
  • 
    
    
    
   xiǎo
   lóu
   hóng
    

   shā
   chuāng
   xié
   zhào
   yuè
   méng
   lóng
    
   xiù
   qīn


   nài
   chūn
   hán
   dòng
    
   lián


   fēng
    
   zhuàn
   yān
   xiāo
   bǎo
   dǐng
   kōng
    
   nán
   chéng
   mèng
    


   liǎo
   luán

   fēng
    
   shān
   cháng
   shuǐ
   yuǎn
    


   xiāng
   féng
    
  • 
    
    
    
   shòu
   寿
   yáng
   rén
    


   xiān
   zhàn

   zhī
   chūn
    
   hóng
   chén

   驿
   shǐ
   使
   chuán
   fāng
   xìn
    
   shēn
   xuě
   qián
   cūn
    
   bīng
   shāo
   shàng
   yuè

   hén
    
   yún
   chū
   tuì
    
   shòu
   yǐng
   xiàng
   shā
   chuāng
   shàng
   yìn
    
   xiāng
   lái
   mèng

    


   huáng
   hūn
    
  • 
    
    
    
   jiǔ
   pín

    
   zhèng
   huā
   jiān
   shān
   niǎo
   huàn


    
   zài
   huā
   shēn
   chù
    
   rèn

   kuáng
   shū
       gòu


    
   lín
   shí

    

   gòu
   shí
   chóng


    
   rèn
   sān

   xiào

    

   xiào
   sān

    
  • 
    
    
    
   jiǔ
   xīn
   chōu
       chūn
   zuì
   hǎi
   táng
   zhōu
       wèi
   yǐn
   xiāng
   xuǎn
   tòu
    

   yǎng
   zāo
   qiū
    
   ào
   rén
   jiān
   wàn

   hóu
    
   chóng
   hān
   hòu
    
   mèng
   jǐng
   jiē

   miù
    
   zhuāng
   zhōu
   huà
   dié
    
   dié
   huà
   zhuāng
   zhōu
    
  • 
    
    
    
   hǎi
   táng
   tíng
    
   zhè
   hóng
   zhuāng

   jiàn
   zhǔ
   rén
   qíng
    
   bèi
   dōng
   fēng
   chuī
   ruǎn
   xīn

   yǒng
    
   dōu
   wéi
   huā
   qīng
    
   huáng

   fēi
   bái

   鹿
   míng
    
   shān
   lín
   xìng
    
   jiā

   xiāng
   huī
   yìng
    
   shì
   yān
   xiá
   cuì
   xiù
    
   jǐn
   zhàng
   yún
   píng
    
  • 
    
    
    
   jiǔ
   pín
   pín
       fēng
   wèi

   shī
   xìng
       zhàng
   tiǎo
   xiāng
   suí
   dìng
    

   chā
   yín
   píng
    
   ài
   shī
   jiā
   ruǎn

   bīng
    
   kuān

   xìng
    
   shēn
   shì
   dōu
   xiū
   jìng
    
   míng
   líng
   guǒ
   luǒ
   míng
   líng
    
  展开剩余的(50%)
  注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
  拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
   《【双调】殿前欢》全文注音版,可直接打印
   多音字参考列表
    [解](读音:jiè,jiě,xiè)
    [語](读音:yù,yǔ)
    [中](读音:zhòng,zhōng)
    [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
    [歸](读音:guī,kuì)
    [見](读音:jiàn,xiàn)
    [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
    [為](读音:wéi,wèi)
    [屏](读音:píng,bīng,bǐng)
    [薄](读音:bò,bó,báo)
    [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
    [難](读音:nán,nàn,nuó)
    [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
    [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
    [何](读音:hé,hè,hē)
    [濯](读音:zhuó,zhào)
    [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
    [傳](读音:chuán,zhuàn)
    [信 ](读音:xìn, )
    [上](读音:shàng,shǎng)
    [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
    [誰](读音:shéi,shuí)
    [乘](读音:chéng,shèng)
    [正](读音:zhèng,zhēng)
    [處](读音:chú,chù)
    [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
    [去](读音:qù,jǔ,qū)
    [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
    [間](读音:jiàn,jiān,xián)
    [萬](读音:mǒ,wàn)
    [侯](读音:hóu,hòu)
    [重](读音:chóng,zhòng)
    [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
    [一](读音:yī)
    [相](读音:xiàng,xiāng)
    [荷](读音:hé,hè)
    [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
    [興](读音:xìng,xīng)
    [都](读音:dōu,dū)
   欢迎留言/纠错(共有信息0条))

   网友留言
   暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
    打印版文档下载
    卢挚作品推荐
    古文之家 www.ddqcwxw.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
    古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
    插插干一炮,亚洲综合日韩AV电影在线,福利片在线观看免费高清,韩国真人漫画网站